I ♥ Long Live The KING

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

๏ น้อมเกล้าพระราชา
ผองไทยประชาชาติ
๏ อ้าองค์พระภูมี
ไพร่ฟ้าประชาคม
๏ ด้วยทรงพระเมตตา
กลางทรวงประชาไทย
พระบิดามหาราช
สดุดีและชื่นชม
สิริศรีสง่าสม
ดุจซ้องพระทรงชัย
กรุณาและโยงใย
ธ สถิตนิรันดร ๚


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณศิริ ภัทรสกลเกียรติ


• พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงมีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช


• พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษาเศษ


• ทรงเสด็จขึ้นสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัว กิติยากร ต่อมาวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเปล่งพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” หลังจากนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี


• พระราชพิธีบรรพชาอุปสมบทของในหลวง จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ทรงลาพระผนวชเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ รวมระยะเวลาที่พระองค์ทรงผนวชอยู่ ๑๕ วัน


• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระปรมาภิไธย (ในพระสุพรรณบัฏ) ดังนี้คือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมราชาธิราช


• ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นับตั้งแต่ได้เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งในป่าลึกและยอดเขา ไม่ว่าจะเป็นที่ทุรกันดารเพียงใดหากที่นั้นมีพสกนิกรอยู่แล้ว พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินถึงทุกแห่ง

ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง พระองค์ทรงมีกล้องถ่ายภาพและแผนที่ ทรงถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรในทุกพื้นที่และทุกภูมิภาค ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นโดยถ่องแท้ พระองค์จึงทรงพระราชทานพระราชดำริตั้งโครงการต่างๆ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ด้วยหลักการให้ประชาชนมีส่วนได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง
ทวยราษฎร์ซาบซึ้งใจ … ด้วย “น้ำพระทัยจากในหลวง


Advertisements

★ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต–พิธีมงคลสมรส

งานแต่งงาน พิธีมงคลสมรส

การแต่งงาน

.            ร่ำคะนึงถึงนุชสุดวิตก                  ถึงเดือนหกแล้วหนาเจ้าข้าเอ๋ย
เขาแต่งงานปลูกหอขอกันเชย                  เราจะเฉยอยู่ก็เห็นไม่เป็นการ
เขาแรกนาแล้วมานักขัตฤกษ์                  เอิกเกริกโกนจุกทุกสถาน
ที่กำดัดจัดแจงกันแต่งงาน                       มงคลการตามเล่ห์ประเพณี

.                ( จาก : นิราศเดือน )

.            การแต่งงาน ถือเป็นการเริ่มต้น แห่งชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคู่ ตาม ประเพณีไทย เมื่อได้บวชเรียน ซึ่งเรียกว่า เป็นคน “สุข” หรือ ผ่านการศึกษาอบรม มาดีแล้ว ผู้ใหญ่ก็จะเสาะแสวงหา คู่ครอง มาให้ร่วมชีวิต เพื่อช่วยสร้างฐานะ และครอบครัวให้อบอุ่น สืบวงศ์ตระกูลต่อไปในภายภาคหน้า

.            หรือ เมื่อชายหนุ่ม ได้พบกับหญิงสาวที่มักลักษณะต้อง ตามอุปนิสัยใจคอของตน ก็จะบอกให้ทางผู้ใหญ่ทราบ และเมื่อผู้ใหญ่ ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เห็นว่าหนุ่มสาวทั้งสอง มีความรักใคร่ ชอบพอกัน ด้วยความจริงใจแล้ว จึงจัดให้มีการทำพิธีสู่ขอ เพื่อแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยากัน เป็นหลักเป็นฐานถูกต้อง ตามประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมา

การแต่งงาน อาจแบ่งได้เป็นสองอย่าง

–   วิวาหมงคล คือ การแต่งงาน ที่ฝ่ายหญิง มาอยู่บ้านฝ่ายชาย
–  อาวาหมงคล คือ การแต่งงาน ที่ฝ่ายชาย มาอยู่บ้านฝ่ายหญิง

.            คำว่า วิวาห และ อาวาหมงคล นี้ ไม่ใช่คำไทยแท้ แต่เป็นคำมาจาก ภาษาบาลีและสันสกฤต ชาวอินเดีย เรียก การแต่งงาน ว่า วิวาห และเรียก พิธีส่งตัวเจ้าสาว หรือ การต้อนรับเจ้าสาว ที่ไปสู่บ้านเจ้าบ่าว ภายหลัง การทำ พิธีวิวาห์ ว่า อาวาห ซึ่งดู จะขัดแย้งกับ ความหมายข้างบน ที่กล่าวมา ทั้งนี้เป็นเพราะ ตามประเพณีอินเดีย ในพวก อารยัน เขาจะจัดทำการ พิธีวิวาห เมื่อเจ้าสาว ยังมีอายุน้อย เจ้าบ่าวต้อง รอจนกว่าเจ้าสาว จะมีอายุ ตามสมควร จึงทำ พิธีอาวาห หรือ ส่งตัวเจ้าสาว ได้

.            แต่ในสมัยต่อมา มีการทำพิธีแต่งงาน และส่งตัวเจ้าสาว ควบคู่กันไป ซึ่งเมื่อแต่งงานแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องไปอยู่ บ้านฝ่ายชาย ถ้าฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง ถือว่าผิดจารีตประเพณี สำหรับชาวอินเดีย ในบางประเทศก็มีความคิด เช่นเดียวกันนี้

.            สำหรับประเพณี การแต่งงาน ที่ฝ่ายชาย ต้องไปอยู่บ้าน ฝ่ายหญิงก็มี เช่น ในประเทศไทย ตามต่างจังหวัด ซึ่งมีทั้ง การที่ฝ่ายชาย ไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิง ไปอยู่บ้านฝ่ายชาย หลังจาก แต่งงาน แล้ว ความจริง การที่ฝ่ายชาย ไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง ก็ไม่ถือว่าเป็น เรื่องเสียหาย อะไร โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใน สภาพเศรษฐกิจ ที่รัดตัว เช่น ในปัจจุบันนี้ และที่สำคัญ ส่วนใหญ่จะเป็น การอยู่ร่วมกับ พ่อแม่หรือญาติพี่น้อง เพียงชั่วระยะหนึ่ง เท่านั้น แล้วจะแยกไปตั้ง ครอบครัว เป็นของตนเอง ในภายหลัง ดังนั้นเมื่อมี การสู่ขอ แต่งงานกันขึ้น จึงต้องมี การปลูกเรือนหอ หรือซื้อบ้าน สำหรับ การตั้งครอบครัว ของคู่บ่าวสาว

.          พิธีมงคลสมรส ( งานแต่งงาน ) ประกอบด้วย พิธีกรรม และขั้นตอนต่างๆ ตาม ธรรมเนียมไทยแท้ๆ ดังต่อไปนี้

การสู่ขอ เฒ่าแก่

.          ตามธรรมเนียมไทยการแต่งงาน จะมีขึ้นหลังจากที่ฝ่ายชายและหญิง เกิดความรักใคร่ชอบพอกัน ในเวลา อันสมควร เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจ ที่จะใช้ชีวิตคู่ หรือร่วมครอบครัวเดียวกันแล้ว ฝ่ายชาย จะบอกกับพ่อแม่ ให้ทราบเพื่อให้ จัดหาผู้ใหญ่ ไปทาบทามสู่ขอฝ่ายหญิงจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

.      ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ไปเจรจาสู่ขอ ตามธรรมเนียมประเพณีเรียกว่า “ เฒ่าแก่ ” ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีฐานะดี มีผู้ให้ความเคารพนับถือ และรู้จักพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้จักอุปนิสัยใจคอของฝ่ายชาย ที่ตนจะเป็นตัวแทนไปสู่ขอด้วยเพราะ ตัวเฒ่าแก่จะต้องเป็นผู้รับรองนิสัย ความประพฤติ ฐานะทางการงาน ฯลฯ ให้แก่ฝ่ายชาย

พิธีการสู่ขอ

.         เฒ่าแก่ ซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ฝ่ายหญิงให้ความเคารพนับถือ เมื่อไปพบกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง จะไม่เจรจาสู่ขอโดยตรง ต้องเลียบเคียงสอบถาม ด้วยวาจาอันคมคายไพเราะดังนี้

“ได้ยินมาว่าบ้านนี้ มีฟักแฟงแตงเต้าดกงาม ก็ใคร่จะมาขอพันธุ์ไปเพาะปลูกบ้าง”

.          การ พูดเช่นนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองฝ่ายหญิง เมื่อฟังแล้วย่อมเข้าใจว่า เฒ่าแก่ได้มาเจรจาสู่ขอ ซึ่งตามธรรมเนียม ก่อนวันมาเจรจาฝ่ายชาย มักจะบอกหรือส่งคนมาแจ้งข่าว ให้ทางฝ่ายหญิงทราบล่วงหน้า เพราะกว่าจะตกลงใจกัน ถึงขั้นคิดแต่งงานตั้งครอบครัว ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ย่อมต้องมีการทำความรู้จักคุ้นเคย กับครอบครัว ทั้งสองฝ่ายแล้วตามสมควร ดังนั้นการเจรจาสู่ขอจึงเป็นการกระทำ อย่างเป็นงานเป็นการหรือเป็นทางการนั่นเอง

.         เมื่อฝ่าย หญิงทราบหรือรู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้ว ในวันที่เฒ่าแก่ฝ่ายชาย มาเจรจาสู่ขอจึงมีการจัดบ้านเรือน และแต่งเนื้อแต่งตัว ให้ดูดีสวยงามเป็นพิเศษ หรืออาจจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงฉลองกันตามธรรมเนียม หลังจาก การเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีโดยตกลงเกี่ยวกับเรื่องสินสอดทองหมั้นและการหาฤกษ์ งามยามดีสำหรับจัดพิธี

.         การเจรจาสู่ขอ ถ้าสมัยก่อนซึ่งหนุ่มสาวไม่อาจพบปะกันได้ค่อนข้างสะดวก เหมือนในปัจจุบัน พ่อแม่ ของฝ่ายหญิง จะไม่ยอมยกให้โดยง่าย สำหรับการเจรจาครั้งแรก อาจผัดผ่อนเพื่อจะได้มีโอกาส สืบประวัติ ของฝ่ายชาย และถามความเห็นชอบสมัครใจลูกสาวของตนก่อน

.         แต่ใน ปัจจุบัน ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ก่อนที่จะมีการทาบทามสู่ขอนั้น พ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ต่างก็รู้จัก ว่าที่ลูกเขย ลูกสะใภ้ ของตนตามสมควรแล้ว การเจรจาสู่ขอก็อาจตกลงกันได้เลยในครั้งแรก แต่เป็นธรรมเนียม ที่พ่อแม่ ของฝ่ายหญิง ต้องมีการซักถามเกี่ยวกับฝ่ายชาย ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใคร บวชเรียนแล้วหรือยัง ทำมาหากินอะไร เป็นนักเลงหัวไม้ หรือขี้เหล้าเมากัญชาติดการพนันหรือเปล่า ซึ่งผู้เป็นเฒ่าแก่มาเจรจาสู่ขอ จะต้องให้คำรับรอง เกี่ยวกับตัวฝ่ายชายไปตามความเป็นจริง ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของเฒ่าแก่ว่าจะพูดให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ สักแค่ไหน

พิธีการสู่ขอในวรรณคดีไทย ในวรรณคดีไทย

เรื่องขุนช้างขุนแผน

.           ในวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน เมื่อพลายแก้วต้องการจะแต่งงาน กับนางพิมพิลาไล ผู้ที่เป็นเฒ่าแก่ ไปสู่ขอคือ นางทองประศรี มารดาของพลายแก้ว เอง เพราะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ กับนางศรีประจันมารดาของ นางพิมพิลาไล ดังมีคำเจรจากันดังนี้
.        จะขอพันธุ์ฟักแฟงแตงน้ำเต้า       ที่ออเจ้าไปปลูกในไร่ข้า
ทั้งอัตคัดขัดสนจนเงินตรา                     จะมาขายออแก้วให้ช่วงใช้
อยู่รองเท้านึกเอาว่าเกือกหนัง               ไม่เชื่อฟังก็หาประกันให้
ได้บากบั่นมาถึงเรือนอย่าเบือนไป         จะได้ฤาไม่ได้ให้ว่ามา ฯ

.         ศรีประจันได้ฟังทางหัวเราะ          จำเพาะจะมาอ้อมค้อมว่า
เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนานมา                ลูกข้าข้าจะหวงไว้ทำไม
ถึงยากจนอย่างไรก็ไม่ว่า                        แต่พร้าชัดหลังมาจะยกให้
อุตส่าห์ทำมาหากินไป                             รู้ทำรู้ได้ด้วยง่ายดาย
ถึงมีเงินทองเป็นของพ่อแม่ให้                  ไม่รู้รักษาไว้ก็ฉิบหาย
ตูจะขอถามความท่านยาย                     ลูกชายนั้นดีฤาอย่างไร
ไม่เล่นเบี้ยกินเหล้าเมากัญชา                ฝิ่นฝามันสูบบ้างฤาไม่
จะสูงต่ำดำขาวสักคราวใคร                  ตูยังไม่เห็นแก่ตาว่าตามจริง ฯ

.        คราวนั้นตาสนกับตาเสา                อีกทั้งยายเม้าและยายมิ่ง
ว่านานไปท่านจะได้พึ่งพิง                       ลูกทองประศรีดียิ่งนะคนนี้
ว่านอนสอนง่ายชายฉลาด                     ทั้งรูปร่างก็สะอาดสำอางศรี
รุ่นหนุ่มน้อยจ้อยเรียบร้อยดี                    ความชั่วไม่มีสักสิ่งอัน
เมื่อเป็นเณรก็เทศน์มัทรีได้                      เพราะเจาะจับใจดีขยัน
เมื่อปีกลายคุณยายเป็นเจ้ากัณฑ์           วันนั้นเจ้าพิมฟังยังชอบใจ
เปลื้องผ้าออกบูชาซึ่งกัณฑ์เทศน์           เกิดเหตุเพราะขุนช้างมันทำให้
เปลื้องผ้าทับผ้าเจ้าพิมไว้                        คุณยายจำไม่ได้ฤาไรนา ฯ

.        ศรีประจันได้ฟังก็ชอบใจ                  ตอบว่าอ่อนึกได้แล้วที่ว่า
เราก็คิดรำคาญมานานข้า                         ด้วยลูกชายคนเดียวดังดวงใจ
จะตกแต่งให้ปันเสียทันตา                       ตัวเราก็ชรามักเจ็บไข้
อายุคนนี้จะนานสักปานใด                      มีหาไม่จะทำแต่ตามมี
ข้าจะให้ลูกข้าสิบห้าชั่ง                            ขันหมากมั่งน้อยมาไม่จู้จี้
ผ้าไหว้สำรับหนึ่งก็พอดี                           หอมีห้าห้องฝากระดาน
เดือนสิบสองวันเสาร์ขึ้นเก้าค่ำ                กำหนดงานจะทำให้คิดอ่าน
ทองประศรีรับคำมิได้นาน                        ตามแต่ท่านจะคิดไม่ขัดใจ
ครั้นได้เวลาควรชวนกันลา                      ทองประศรีก็มาหาข้าไม่
ถึงที่อยู่พลันทันใด                                    บอกลูกชายให้ได้รู้การ ฯ

.         ในการสู่ขอนั้นหากผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยังลังเลใจ หรือต้องการจะสืบประวัติฝ่ายชาย ต้องการถามความสมัครใจ ของลูกสาวตน ก็อาจผัดผ่อนขอเวลาไตร่ตรองปรึกษากัน หรือขอวันเดือนปีเกิด ของฝ่ายชายไว้ เพื่อนำไปให้ผู้รู้ ทางด้านโหราศาสตร์ผูกดวงตรวจดูเสีย ก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ส่วนใหญ่ จะเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด ที่ผู้ใหญ่ ทางฝ่ายหญิงเคารพนับถือ เพราะหลังจากตรวจชะตาผูกดวงแล้ว หากไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้ขอฤกษ์ยามวันหมั้น หรือวันแต่งได้เลย

.         เกี่ยวกับ การตรวจดูดวงชะตา หรือผูกดวงดูสมพงศ์นี้ ถ้าเป็นที่ตกลงใจกันทั้งสองฝ่าย ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา อะไรนัก เพราะส่วนใหญ่จะไปกันได้ดี เรียกว่า ดวงสมพงศ์กัน หรือต่อให้ไม่ค่อยจะสมพงศ์ แต่หนุ่มสาวทั้งสอง มีความรัก ที่จริงใจต่อกัน และพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ต่างให้การสนับสนุน ก็ย่อมมีวิธีเลี่ยงวิธีแก้ให้แต่งกันจนได้

.         แต่ ถ้าฝ่ายหญิง ต้องการปฏิเสธการสู่ขอด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม สามารถยกเอาเรื่องดวงชะตา ของทั้ง สองฝ่าย ไม่สมพงศ์กันนี้มาเป็นข้ออ้างได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิเสธแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น หรือตัดบัว ยังเหลือเยื่อใย เพราะยังไงทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ยังคงเป็นเพื่อนคบหากันได้ เหมือนเดิม และต่อไปในอนาคต หากคู่กันแล้วไม่แคล้วกันทั้งสองฝ่ายเกิดตกลงปลงใจกันในภายหลัง ก็สามารถ ทำให้ดวงสมพงศ์กัน ได้ดังกล่าวมาแล้ว

การแจ้งข่าวผลการสู่ขอ

.            หากการเจรจาสู่ขอเป็นไป อย่างราบรื่น มีการตกลงกันเรื่อง สินสอดทองหมั้น และฤกษ์ยามกำหนดการต่าง ๆ ผู้เป็นเฒ่าแก่ ก็จะนำข่าวดีมาบอกกับทางฝ่ายชาย หรือบางทีพ่อแม่ของฝ่ายชายและว่าที่เจ้าบ่าวก็ไปกับเฒ่าแก่ด้วย การตกลงเจรจาต่าง ๆ ก็ง่ายเข้า และสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด เพราะประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ย่อมมีผิดแผกต่างกันไปบ้าง รวมไปถึงเรื่อง การจัดรับขบวนขันหมาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าสาว ต้องถามถึง จำนวนแขกฝ่ายเจ้าบ่าว คำนวณรวมกับแขกฝ่ายตน เพื่อจะได้จัดเตรียมการต้อนรับ อย่างไม่ให้ ขาดตกบกพร่อง เพราะตามธรรมเนียมไทย การเลี้ยงดูปูเสื่อเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ยอมให้ถูกนินทาภายหลังว่าให้การต้อนรับ “ไม่เต็มที่” อย่างเด็ดขาด

งานแต่งงาน การปลูกเรือนหอ

.            เมื่อการเจรจาสู่ขอ เป็นที่ตกลง ครั้นเมื่อได้ฤกษ์ยามกำหนดการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสมัยโบราณฝ่ายชาย ต้องทำการปลูกเรือนหอหรือสร้างรังรักสำหรับครอบครัวของตน ซึ่งควรปลูกให้เสร็จก่อนวันแต่งงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคนไทยสมัยโบราณ เว้นระยะจากการหมั้นค่อนข้างนานจึงจะทำการแต่งงานอยู่กินกัน จึงมีเวลาปลูกเรือนหอได้ทัน

.            สำหรับใน สมัยปัจจุบัน หากมีทุนรอนอยู่บ้าง การหาเรือนหอ คงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรนัก อาจใช้วิธีจ้างปลูก หรือหาซื้อผ่อนไว้สักหลังหนึ่ง เพราะมีบ้านจัดสรรให้เลือกหลายโครงการ แต่งงานแล้ว สองคนสามีภรรยา ช่วยกันผ่อนไปชั่วระยะหนึ่ง ก็จะได้เป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

.            แต่ หากยังไม่พร้อม เมื่อแต่งงานแล้ว อาจขออาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชายสักระยะหนึ่ง จึงค่อยหาทางขยับขยายต่อไปในภายหลัง

.            ใน สมัยโบราณนั้น การปลูกเรือนหอ อาจทำในที่ดินของฝ่ายหญิง หรือที่ดินของฝ่ายชายก็ได้ แต่ค่าใช้จ่าย ในการปลูกสร้างฝ่ายชาย เป็นผู้ออกทั้งหมด หรือร่วมกับฝ่ายหญิง เรื่องนี้แล้วแต่ตกลง บางทีพ่อแม่ ของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง มีบ้านหลายหลังในบริเวณเดียวกัน ก็ยกให้เป็นเรือนหอเสียหลังหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เมื่อแต่งงานแล้ว ฝ่ายชายมักจะย้ายไปอยู่หรือไปปลูกบ้านอยู่กับฝ่ายหญิงมากกว่า

พิธีหมั้น พ่อสื่อ แม่สื่อ

.            หลังจากที่ฝ่ายชาย ส่งเฒ่าแก่หรือพ่อสื่อแม่สื่อ ไปเจรจาสู่ขอกันเป็นที่ตกลงแล้ว บางครั้ง ทางผู้ใหญ่ ต้องการให้ มีการหมั้นกันไว้สัก ระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงทำการแต่งในภายหลัง เพื่อให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสดูใจ หรือศึกษา อุปนิสัยใจคอ กันได้มากขึ้น

.            เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องมีการกำหนดฤกษ์ยามในวันหมั้น รวมทั้งกำหนดสินสอดทองหมั้นที่เรียกว่า ขันหมากหมั้น

การจัดขันหมากหมั้น

.            เมื่อ ถึงกำหนดฤกษ์ยามตามที่ได้ตกลงกันไว้ ฝ่ายชายจะจัดเตรียมขันหมากหมั้นเพื่อยกไปทำการหมั้นฝ่ายหญิง โดยมอบหมายให้ เฒ่าแก่ฝ่ายชาย เป็นผู้นำไปมอบให้เฒ่าแก่ฝ่ายหญิง

.            เกี่ยวกับตัวเฒ่าแก่ฝ่ายชายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนเดียวกับที่ไปทำการเจรจาสู่ขอ หรือจะให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทน ก็ได้ เพราะไม่ค่อยถือเหมือนเฒ่าแก่ขันหมากตอนแต่ง ซึ่งควรจะเป็นเฒ่าแก่คนเดียวกับที่ไปเจรจาสู่ขอ

.            เฒ่าแก่ขันหมากหมั้น นิยมให้สามีภรรยาที่อยู่กินกันมาด้วยความผาสุก โดยไปด้วยกันทั้งคู่ เป็นการ ถือเคล็ดชีวิตคู่ ในบางแห่งอาจเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง เป็นผู้ทำหน้าที่เฒ่าแก่ขันหมากหมั้น เพียงคนเดียวก็ได้

.            เกี่ยวกับการจัดขันหมากหมั้น นอกจากเงินทองค่าสินสอดตามที่ตกลงกันทางฝ่ายหญิงไว้แล้ว สิ่งที่ต้องจัดเตรียมไป ในขันหมากนั้น ในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไป เช่น ใช้หมากดิบทั้งลูก ๘ ผล พลู ๘ เรียง บรรจุลงในขันใบหนึ่ง สำหรับอีกขันหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าใช้บรรจุเงินทองหรือของหมั้น เช่น สร้อย แหวน กำไล ฯลฯ บางทีแยกขันหมากเป็น ๒ คู่ คือใส่หมากพลู ๑ คู่ และใส่ของหมั้น ๑ คู่ บางทีก็ไม่แยก แต่เพิ่มขันใส่ใบเงินใบทอง ถึงข้าวเปลือกถั่วงาอีกขันหนึ่ง ไม่จัดปนอยู่ในขันหมากพลูและขันเงินขันทอง

.            นอกจากขันหมากพลูแล้ว ยังต้องจัดเตรียมเครื่องขันหมาก อันประกอบด้วยขนมและผลไม้ มากน้อย แล้วแต่ตกลงกันไว้ บางทีอาจเพิ่มสุราหรือเครื่องเซ่นสำหรับไหว้ผีบรรพบุรุษก่อนทำพิธีหมั้นด้วย

.            ขันหมากพลูนั้น มีการจัดที่แตกต่างกันไป เช่น อาจมีหมากทั้งลูก ๘ ผล พลู ๘ เรียง หรือ หมากทั้งลูก ๔ ผล พลู ๔ เรียง บางทีก็กำหนดหมากทั้งลูก ๑๖ ผล พลู ๓ เรียง การเรียงพลูนั้น ในแต่ละเรียงยังกำหนดต่างกันไป แล้วแต่ความนิยม เช่น เรียงละ ๕ ใบ หรือ ๘ ใบ ส่วนหมากนั้น นอกจากจะต้องเป็นหมากทั้งลูก ไม่นิยมการผ่า หรือแบ่งเป็น ๒ ซีกแล้ว ยังควรให้อยู่ในตะแง้เดียวกันทั้ง ๘ ผล หรือ ๑๖ ผลอีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การยกขันหมากหมั้น

.            พอได้เวลาฤกษ์ยามดี เฒ่าแก่ขันหมากหมั้น จะทำการยกขันหมากหมั้น ไปยังบ้านของฝ่ายหญิง ซึ่ง ทางฝ่ายหญิง ต้องจัดเฒ่าแก่ไว้ต้อนรับเช่นกัน

.            เมื่อขันหมากหมั้นยกมาถึง จะมีเด็กเล็ก ๆ แต่งตัวน่ารัก โดยมากใช้เด็กผู้หญิงซึ่งทางฝ่ายหญิงจัดเตรียมไว้ ทำหน้าที่ถือพานหมากออกมารับ ในพานมีหมากพลูที่เจียนและจีบเป็นคำ ๆ ใส่ไว้นับเป็นจำนวนคู่ พอขันหมากหมั้น มาถึงเด็กจะส่งพานหมากพลูให้กับเฒ่าแก่ของฝ่ายชาย เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายชายรับแล้ว ก็จะให้เงินเป็นของขวัญ พร้อมทั้งคืนพานหมากให้ด้วย ซึ่งก่อนคืนอาจรับไปเคี้ยวกินพอเป็นพิธี

.            หลัง จากเด็กรับพานหมากกลับคืนมาแล้ว จะเดินนำไปยังสถานที่ที่ซึ่งทางฝ่ายหญิงจัดไว้เพื่อทำพิธีหมั้น เมื่อวางขันหมาก และบริวารเป็นที่เรียบร้อย หลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่าพอหายเหนื่อยแล้วจึงจะเริ่มทำพิธี

การนับสินสอดของหมั้น | พิธีสวมแหวนหมั้น

.            ในการยกขันหมากครั้งนี้ ฝ่ายชายจะให้เฒ่าแก่และพ่อแม่ของตนมาทำหน้าที่หมั้นแทนก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติ ฝ่ายชาย หรือว่าที่เจ้าบ่าวมักจะมากับขบวนขันหมากหมั้นด้วย ก่อนทำพิธีเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายจะเจรจากัน เฒ่าแก่ฝ่ายชาย เป็นผู้เริ่มต้นก่อนโดยพูดถึงวัน และฤกษ์ยามอันเป็นมงคลในวันนี้ ตนได้ทำหน้าที่ นำขันหมากหมั้น ของฝ่ายชายซึ่งเป็นบุตรคนนั้น ๆ มาหมั้นฝ่ายหญิง ด้วยเงินสินสอดทองหมั้น เท่านั้นเท่านี้ตามที่ตกลงกันไว้ และขอให้เฒ่าแก่ฝ่ายหญิง ทำการเปิดตรวจนับดูว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่า

.            เฒ่าแก่ฝ่ายหญิง จะแสดงความรับรู้และกล่าวเห็นดีเห็นงามไปกับการหมั้นครั้งนี้ด้วย ต่างร่วมพูดคุยกัน เพื่อความสนิทสนมกลมเกลียว ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี ต่อจากนั้นจึงมีการเปิดผ้าคลุมขันหมากออก เพื่อตรวจนับสินสอดตามธรรมเนียม เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว จึงสั่งให้นำขันหมากเหล่านั้น ไปเก็บไว้ในห้องหรือที่จัดไว้

.            ในการตรวจนับสินสอดทองหมั้นนี้ จะต้องตรวจนับกันต่อหน้าเฒ่าแก่ และญาติมิตรทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ช่วย เป็นสักขีพยาน เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายชายบอกให้ลองตรวจนับดู ควรเปิดผ้าคลุมขันหมากออก แล้วจึงส่งให้ เฒ่าแก่ฝ่ายหญิง

.            หากมีแหวนหรือสร้อยกำไล เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่าย จะเรียกให้ฝ่ายชาย หรือว่าที่เจ้าบ่าว ทำการสวมให้ฝ่ายหญิง หรือว่าที่เจ้าสาวของตน ต่อหน้าทุกคนเพื่อให้เป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีสวมแหวนหมั้นนี้ ในปัจจุบัน ได้นำมาใช้กันมาก คือตัดขั้นตอนการยกขบวนขันหมากหมั้นออกไป เหลือเพียงแต่การนำสินสอด และของหมั้นมาหมั้นฝ่ายหญิง และมีการกินเลี้ยงฉลองกันในหมู่ญาติมิตร ทั้งนี้แล้วแต่จะเห็นสมควร ส่วนเงินนั้นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้เก็บรักษาไว้ หรือทำแต่พิธีสวมแหวน และทองหมั้นในวันทำพิธีหมั้น สำหรับเงินสินสอดนั้น ค่อยนำมาในวันทำพิธีแต่งงาน เรื่องนี้แล้วแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะตกลง

.            เมื่อ ฝ่ายหญิงนำสินสอดทองหมั้น หรือของหมั้น ไปเก็บรักษาไว้แล้ว ก็คืนขันหรือภาชนะ แต่จะต้องมีของแถมพก ให้กับผู้ที่ทำการยกขันหมากทุกคน สำหรับเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายนั้น จะได้ของสมนาคุณเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่ เป็นขนม และเสื้อผ้าหรือสุดแล้วแต่จะเห็นสมควร ต่อจากนั้นจึงร่วมกัน กินเลี้ยงฉลองการหมั้น หรือร่วม รับประทานอาหารด้วยกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ

.            เกี่ยวกับ พิธีการหมั้น และสินสอดทองหมั้นนั้น เมื่อทำพิธีแล้ว หากต่อมาฝ่ายชายผิดสัญญา คือไม่ยกขันหมากมา แต่งงานตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ ทำให้ฝ่ายหญิงเป็นหม้ายขันหมาก ฝ่ายชายจะต้องถูกริบสินสอดทองหมั้นทั้งหมด จะเรียกร้องคืนไม่ได้

.            และหากฝ่ายหญิงเป็นผู้ผิดสัญญา คือไม่ยอมแต่งงานกับฝ่ายชาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องคืน สินสอดทองหมั้นทั้งหมด แก่ฝ่ายชายจนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้บางทีเฒ่าแก่ อาจมีการจดบันทึกรายการ เงินทองของหมั้น เอาไว้ให้เป็นหลักฐานเรียบร้อย แต่มักไม่ค่อยนิยมทำกัน เพราะเหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจ หรือเป็นสิ่งไม่ดี ที่อาจจะต้องมีการทวงคืน ซึ่งเกิดจากการผิดสัญญา หรือผิดพ้องหมองใจกัน

.            หลังจากทำพิธีหมั้นหมาย เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องแล้ว ชายและหญิง ที่เป็นคู่หมั้นจะสามารถ ไปไหน มาไหนด้วยกันได้อย่างเปิดเผย มากกว่าสมัยที่เพียงแต่ชอบพอกัน แต่ถึงอย่างไรตามประเพณีไทย ก็ไม่ยอมให้เป็นอิสระ อยู่นอกเหนือสายตาของผู้ใหญ่เสียทีเดียว จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน ซึ่งในวันทำพิธีหมั้น ก็จะกำหนด หรือประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เกี่ยวกับกำหนดวันทำพิธีมงคลสมรสเพื่อให้แขกเหรื่อทราบ

ฤกษ์ยามเกี่ยวกับการแต่งงาน

.            คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องฤกษ์ยาม เคล็ดลาง มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะ การทำพิธีอันเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน จะต้องดูฤกษ์ยามกันตั้งแต่ วันที่ส่งเฒ่าแก่ไปเจรจาสู่ขอ วันหมั้น วันทำพิธีมงคลสมรส รวมถึงฤกษ์ยามในการปลูกเรือนหอ ส่งตัวเจ้าสาวและฤกษ์เรียงหมอน ดังจะกล่าวถึงต่อไป

.            เกี่ยวกับฤกษ์ยามนั้น เริ่มจากวัน คือต้องเป็นวันดี เช่น วันอธิบดี วันธงชัย ส่วนเดือนที่นิยมแต่งงานกัน ได้แก่ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๒ และเดือน ๔ แล้วแต่ความนิยมเชื่อถืออันซึ่งมีคติที่มาหลายนัย

.            การนิยมแต่งในเดือน ๒ เดือน ๔ หรือเดือน ๖ เพราะถือเป็นเดือนคู่ ซึ่งคำว่าคู่หรือสิ่งที่เป็นคู่นี้ มีความหมาย และความสำคัญมากในการทำพิธีแต่งงาน เนื่องจากเป็นพิธีที่หญิง และชายจะเริ่มใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน บางทีก็มี การแต่งงานในเดือน ๙ ถือเคล็ด ถึงความก้าวหน้า เพราะคำว่า “เก้า” กับ “ก้าว” ออกเสียงใกล้เคียงกัน

.            บางตำรวบอกว่าเป็นการเลื่องจากการแต่งในเดือน ๘ ซึ่งแม้จะเป็นเดือนคู่ แต่อยู่ในช่วงเข้าพรรษา จึงเลื่อน มาเป็ เดือน ๙ แทน คือเลี่ยงช่วงเทศกาลที่สำคัญทางศาสนาและถือเคล็ดคำว่าก้าวหน้าไปพร้อมกัน บางทีอาจมีการแต่งงานในเดือน ๘ แต่มักจะแต่งก่อนวันเข้าพรรษา

.            เดือนที่นิยมแต่งงานกันมากที่สุด คือเดือน ๖ เพราะเริ่มเข้าฤดูหน้าฝน อาจเพราะบรรยากาศช่วยเป็นใจ เรียวกว่า โรแมนติก กว่าแต่งในหน้าอื่น และเป็นต้นฤดูทำการเพาะปลูก ของคนไทยซึ่งหนุ่มสาวจะได้เริ่มชีวิตใหม่ สร้างฐานะครอบครัวร่วมกัน

.            เดือนที่ไม่นิยมแต่งงาน คือเดือน ๑๒ เพราะถือว่าเป็นช่วงที่สุนัขมันติดสัด แม้จะเป็นเดือนที่เป็นเลขคู่ก็ไม่นิยม คงเพราะในสมัยก่อนช่วงนี้น้ำบ่าไหลท่วมบ้านเรือนหรือข้าวปลาอาหารไม่สมบูรณ์ การคมนามไม่สะดวกก็เป็นได้ แต่ในปัจจุบันความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องเดือนนั้นไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าใด นัก

วันที่ไม่นิยมแต่งงานกัน | แต่งตามวัน

.            วันที่ไม่นิยมแต่งงานกัน คือ วันพุธ วันอังคาร และวันเสาร์ รวมถึงวันพฤหัสบดีด้วย ทั้งนี้ในแต่ละท้องถิ่น มีความเชื่อถือแตกต่างกันไป

.            สาเหตุ ที่ไม่นิยมแต่งงานในวันพุธ เพราะถือเป็นวันสุนัขนาม คือถือเคล็ดเกี่ยวกับ ชื่อยังค้นไม่เจอว่า ทำไมจึงถือเอาวันพุธเป็น วันสุนัขนาม

.            สาเหตุที่ไม่นิยมแต่งงานในวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือว่าทั้งสองวันนี้ เป็นวันแข็งเหมาะ สำหรับใช้ทำงาน เกี่ยวกับพิธีเครื่องรางของขลัง

.            สาเหตุ ที่ไม่นิยมแต่งงานในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู และมีตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า คือพระพฤหัสบดี ทำการแต่งงาน บุตรสาวของตนในวันนี้ ต่อมาบุตรสาว มีชู้จึงถือเป็นวันไม่ควรทำพิธีแต่งงาน บุตรสาวของ พระพฤหัสบดี คือ พระจันทร์ แต่งงานกับพระอาทิตย์ และพระอังคาร มาเป็นชู้ มีเรื่องฟ้องร้องกัน เกี่ยวกับ คติความเชื่อ ตามวันนั้น มีคำกล่าวติดปากเป็นที่รู้จักกันดีคือ ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร ( บางตำราว่า ห้ามปลุกผีวันอังคาร ) และห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดี

.            นอกจาก นี้ในแต่ละประเทศ ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไป ถ้าหากยึดถือเสียหมดคงไม่ต้องทำอะไรกันพอดี เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ความเหมาะสม และความเชื่อซึ่งในแต่ละท้องถิ่น ไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็สามารถ หาฤกษ์หาวันแต่งจนได้ เพราะบางทีเป็นวันห้าม แต่ก็มีบางช่วงของวันที่เป็นฤกษ์ดี ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้โหรผู้รู้ ทางโหราศาสตร์ เป็นผู้จัดการหาฤกษ์ยาม ที่ทำพิธีมงคลให้

.            การห้ามแต่งตามวัน นั้น นอกจากวันพุธ วันอังคาร วันเสาร์และวันพฤหัสบดีแล้ว ยังห้ามแต่งในวันที่ ตรงกับวันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ซึ่งในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก เรื่อง การกำหนดฤกษ์) ขึ้นอยู่กับการคำนวณทางโหราศาสตร์

พิธียกขันหมาก | ขันหมากเอก ขันหมากโท

.            ก่อนถึงกำหนดวันแต่งงาน พ่อแม่และผู้เป็นเฒ่าแก่ของฝ่ายชาย ต้องจัดเตรียมขันหมาก เอก โท และบริวารขันหมาก ไว้ให้เรียบร้อย นิยมจัดหากันตามความสะดวกเหมาะสม เช่น เงินทองสร้อยแหวนกำไล จะต้องจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ วัน ขนมนมเนยผลไม้จัดเตรียมไว้ก่อนวันงานสักวันสองวัน เพราะถ้าเก็บไว้นานอาจเน่าเสียได้ ส่วนต้นกล้วยต้นอ้อยหมากพลู ที่จะใช้ก็ทำการเสาะหา หรือเจรจาขอ ตามไร่นาตามสวน หรือจากเพื่อนบ้านไว้ เป็นการล่วงหน้า เมื่อใกล้วันงานจึงไปขุดไปตัดมาเตรียมไว้

.            สำหรับ ฝ่ายหญิงจะต้องจัดเตรียม ของเลื่อนเตือนขันหมาก ผ้าไหว้ ขอสำหรับเลี้ยงแขก และจัดหาผู้ที่ จะทำหน้าที่รับขันหมาก ผู้ดูแลเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ฯลฯ

พิธียกขันหมาก การจัดขันหมากเอก ขันหมากโท

.            ขันหมากเอก จะจัดเป็นขันเดี่ยว หรือขันคู่ ก็แล้วแต่ประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีขันใส่หมากพลู ขันใส่เงินทองหรือสินสอด ขันใส่สิ่งของอันเป็นมงคล เช่น ถั่ว งา ข้าวเปลือก ใบเงินใบทอง ฯลฯ ขันหมากเอก นี้นิยมจัดเป็นคู่ เวลายกขบวนแห่ขันหมากจะมีคนถือเป็นคู่ ๆ ดูสวยงามและเป็นมงคล โดยถือเคล็ดจากคำว่า “คู่” นั่นเอง

.            ขันหมากโท ได้แก่ พวกของที่ใช้เป็นอาหารและขนม รวมทั้งบริวารขันหมากอื่น ๆ เช่น ต้นกล้วย ต้นอ้อย นิยมจัดเป็นคู่ ๆ เช่นกัน มีการนำกระดาษสีแดง ประดับตกแต่งให้สวยงาม

.             อาหารในขบวน ขันหมากโท ไม่นิยมอาหารที่ปรุงสุกแล้ว แต่จะเป็นประเภท ไก่ หมู ที่ยังสด ๆ อยู่ ไก่นั้น จัดถาดละตัว รวม ๒ ถาด ใช้ไก่ที่ลวกน้ำร้อนถอนขนเรียบร้อยแล้ว หมูใช้เนื้อหมูเป็นชิ้น ๆ เพราะอาหารเหล่านี้ ใช้สำหรับเป็น เครื่องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ตามประเพณีโบราณ หลังจากเซ่นแล้วจึงนำมาปรุงเลี้ยงดูกัน เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยก่อนการยกขันหมาก คงจะใช้ไก่หลายตัว หรือหมูทั้งตัวไม่ใช่แบ่งเป็นชิ้นอย่างในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ สุรา ที่คงต้องแบกมาเป็นไหหรือโอ่ง ไม่ใช่แค่ ๒ ขวดหรือ ๔ ขวด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราอาหารนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทางฝ่ายเจ้าสาวจะจัดเตรียวไว้ สำหรับเลี้ยงแขกโดยเฉพาะอยู่แล้ว

การขุดต้นกล้วย ต้นอ้อย สำหรับให้คู่บ่าวสาวในขบวนขันหมาก

การขุดต้นกล้วยต้นอ้อยสำหรับให้คู่บ่าวสาวใช้ปลูกร่วมกัน

.            ต้นกล้วยต้นอ้อย ที่ใช้ในขบวนขันหมากนั้น การขุดต้องให้ติดรากหรือ มีตาและเลือกเอา ต้นหรือหน่อที่สมบูรณ์ โดยขุดมาเป็นคู่ นำมาประดับตกแต่งด้วยกระดาษสีให้ดูสวยงาม ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาว จะต้องทำการปลูกร่วมกัน คล้ายกับเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่ง ซึ่งหากต้นกล้วยเจริญเติบโตออกดอกออกผลสมบูรณ์ และต้นอ้อยเติบโต หอมหวาน เชื่อกันว่าความรักของหนุ่มสาวคู่นี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ความรักจะสดชื่อ หอมหวานอยู่มิรู้คลาย ฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ ก็สมบูรณ์พูนสุข

.            ในสมัยโบราณหรือบางท้องถิ่น อาจมีต้นไม้อื่น ๆ นำมาให้คู่บ่าวสาวปลูกร่วมกัน เช่น ต้นหมาก ต้นพลู เพราะเมื่อก่อนนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีไว้ทุกบ้าน รวมทั้งต้นมะพร้าวที่เพิ่งจะงอกออกมาจากผลแก่ ซึ่งถือเกล็ด ในเรื่องความเจริญงอกงามก้าวหน้านั่นเอง นอกจากนี้ยังมีพวกถั่วงา ข้าวเปลือก และอื่น ๆ ฯลฯ แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว นอกจากการปลูกต้นกล้วย ต้นอ้อยร่วมกัน ที่ยังนิยมทำอยู่

.            เมื่อคนของฝ่ายเจ้าบ่าว ยกขบวนขันหมากมาถึงบ้านฝ่ายเจ้าสาวแล้ว จะไม่ยอมมอบต้นกล้วยต้นอ้อย ให้โดยง่าย อาจถือหรืออุ้มถ่วงเอาไว้ จนกว่าจะได้น้ำมารด เพื่อความเจริญงอกงาม บางทีก็ใช้น้ำมนต์หรือน้ำฝนสะอาด แต่น้ำที่ผู้อุ้มต้องการมากที่สุดคือ สุรา ดังนั้นในวันยกขันหมาก พวกคอสุราจะจับจอง หรือขออาสาเป็นคนอุ้ม ต้นกล้วย ต้นอ้อย เพราะนอกจากจะได้น้ำอมฤตแล้ว ยังได้พูดจาหยอกเย้าต่อรองกับคนของฝ่ายเจ้าสาว เป็นที่สนุกสนาน ครื้นเครง
หมากพลูและผ้าไหว้

.            หมากพลูในขันหมากเอก บางแห่งจัดจีบเป็นคำ ๆ เรียงลำดับรอบปากขันหรือพานให้ดูสวยงาม แต่บางแห่ง มีหมากทั้งผล และพลูเรียงผสมไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามเหมาะสมและความนิยมนั่นเอง

.            ส่วนผ้าไหว้ นั้น นิยมจัดเป็นคู่ ๆ เช่น ๒ คู่ หรือ ๓ คู่ นำมาห่อกระดาษแดงให้สวยงาม ผ้าไหว้นี้ใช้สำหรับ ไหว้ผีบรรพบุรุษ หรือไว้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นคนละอย่างกับผ้าไหว้ ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว มอบให้ญาติผู้ใหญ่ ที่มาทำพิธีรับไหว้ในขั้นตอนการแต่งงาน ดังจะกล่าวถึงต่อไป

ขนมในขบวนขันหมาก

kanom1.jpe

.            ขนมที่ใช้ในขบวนขันหมาก นิยมจัดเป็นคู่ ในสมัยโบราณใช้ขนมมากมายหลายอย่าง แต่ที่สำคัญ ๆ มี

– ขนมกง – ขนมทองเอก – ขนมชะมด – ขนมสามเกลอ – ขนมโพรงแสม – ขนมรังนก

ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะหายากแล้ว บางทีเอ่ยชื่อมาหลายคนคงไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินก็มี

.            ขนมยอดนิยมสำหรับการทำบุญต่าง ๆ ในปัจจุบันก็คือ

– ขนมทองหยิบ – ขนมฝอยทอง – ขนมเม็ดขนุน – ขนมลูกชุบ – ขนมชั้น – ขนมหม้อแกง – ขนมข้าวเหนียวแดง – ข้าวเหนียวแก้ว ฯลฯ

.            ส่วนขนมที่ไม่นิยมใช้ในงานแต่งงานหรืองานมงคลก็มี เช่น ขนมต้มแดง ต้มขาว เพราะโดยทั่วไปจะใช้ใน การทำพิธีทางไสยศาสตร์

.            ในหนังสือ ๑๐๐ ปีพระยาอนุมานราชธน หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี เล่ม ๖ ได้กล่าวถึงขนมแต่งงานไว้ว่า ขนมชะมดและขนมสามเกลอนั้น ถือเป็นขนมเสี่ยงทายในพิธีแต่งงานสมัยโบราณ โดยเอาขนมที่ ยังไม่ได้ทอดน้ำมันมา ๓ ก้อน จับให้ชนติดกันอย่างก้อน ๓ เส้า นำไปชุบแป้งแล้วค่อย ๆ บรรจงวางลง ในกระทะน้ำมันทอด

.            หากขนมยังติดกันทั้งสามลูก หมายถึง คู่บ่าวสาวจะอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุข และมีลูกหลายสืบสกุล
หากขนมติดกันแค่สองลูก หมายถึง อาจจะมีลูกยากหรือไม่มีลูก แต่ยังครองรักกันครองเรือนร่วมกัน

.            หากขนมแยกออกจากกันหมด หมายถึง ชีวิตคู่อาจจะไม่ยืดยาว

.            เรื่องนี้มีการแก้เคล็ดหรือป้องกันต่าง ๆ กัน เช่น เอาไม้เสียบไว้ก่อนทำการทอดเพื่อไม่ให้หลุด หรือใช้วิธี การผสมให้แป้ง มีความเหนียวพิเศษ ฯลฯ

.            ขนมกง เป็นขนมที่ทำจากถั่วเขียวหรือถั่วทอง ข้าวตอก แป้งข้าวเหนียว น้ำตาลโตนด มะพร้าวห้าว น้ำมันมะพร้าว ถั่วคั่วจนสุกเหลืองแล้วเราะเปลือกออก มีวิธีทำค่อนข้างลำบาก และต้องชุบแป้งก่อนทอดน้ำมัน เสร็จแล้วยังต้องทำฝอยสำหรับหุ้มชิ้นขนมอีกด้วย

.            ขนมสามเกลอ ทำจากแป้งข้าวเหนียว ไส้ทำด้วยมะพร้าวห้าวขูดเป็นฝอย กวนน้ำตาล ใส่ถั่วเขียว หรือถั่วทองคั่วสุก ใช้ไม้เสียบให้ติดกัน ๓ ลูกแล้วชุบแป้งทอด มีฝอยหุ้มเช่นเดียวกับขนมกง

.            ขนมชะมด ทำไส้ด้วยถั่วเขียวหรือถั่วทอง นำมาแช่น้ำ ๖ ชั่วโมงแล้วนึ่งให้สุก ใส่เกลือพอเค็มกร่อย ๆ โขลกจนเหนียวปั้นเป็นก้อน ปั้นเป็นลูกไม่ต้องหุ้มแป้ง ใช้ไม้เสียบเป็นก้อนเส้าแล้วชุบแป้งทอด มีฝอยหุ้มเช่นเดียวกัน

.            ขนมโพรงแสม ทำจากแป้งข้าวเจ้ากับข้าวเหนียว ผสมแล้วห่อผ้าทับให้แห้งปั้นเป็นลูกกลม ต้มหรือนึ่งให้สุก อย่างขนมจีน ใส่ครกโขลกให้แป้งสุกกับดิบเข้ากัน นำไปนวดกับกะทิที่เคี่ยวจนแตกมัน เมื่อนวดได้ที่ นำไปแผ่ คลึงด้วยกระบอกไม้ไผ่บนใบตองสด นำลงทอดน้ำมันทั้งไม้กระบอก เมื่อแป้งสุกจะกลมตามรูปกระบอกและหลวมตัว เอาไม้เขี่ยกระบอกออก เหลือแต่เนื้อขนม ทอดต่อไปจนเหลือง โรยหน้าด้วยน้ำตาลเคี่ยวเป็นรูปต่าง ๆ ให้สวยงาม

.            เกี่ยวกับขนมต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีแต่งงานสมัยโบราณนั้น พระยาอนุมานราชธน ได้กล่าวไว้ในภาคผนวก ของหนังสือเล่มเดียวกันนี้ หากต้องการรายละเอียดก็สามารถไปหาอ่านได้

ความหมายขนมไทยที่นิยมใช้ในงานแต่งงาน

kanom_1.jpe

.          ++ ขนมกงหรือขนมกงเกวียน ซึ่งหมายถึงกงเกวียนที่หมุนไปข้างหน้าเช่นเดียวกับพระธรรมจักร ความหมายที่ต้องการสื่อถึงงานแต่งงานก็คือ ต้องการให้คู่บ่าวสาวรักและครองคู่อยู่ด้วยกันชั่วนิจนิรันดร์

.          ++ ขนมสามเกลอ ซึ่งเป็นขนมที่แสดงถึงความสามัคคี และไม่มีวันพรากจากกัน โดยใช้เป็นขนมเสี่ยงทายในงานแต่งงาน ลักษณะของขนมสามเกลอเป็นลูกกลมๆ เรียงกัน 3 ลูกแบบก้อนเส้า การเสี่ยงทายจะดูกันตอนทอด กล่าวคือ ถ้าทอดแล้วยังอยู่ติดกัน 3 ลูก ถือว่าบ่าวสาวจะรักใคร่กลมเกลียวกัน ถ้าทอดแล้วติดกัน 2 ลูกแสดงว่าจะมีลูกยากหรือไม่มีเลย และถ้าหลุดจากกันหมด ไม่ติดกันเลย แสดงว่าชีวิตคู่จะไม่ยั่งยืนหรือชีวิตสมรสจะไม่มีความสุข อีกนัยหนึ่งถ้าทอดขนมสามเกลอแล้วพองฟูขึ้นจะถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกับราว กิ่งทองกับใบหยก แต่ถ้าทอดแล้วด้าน ไม่พองฟู ก็ถือว่าใช้ไม่ได้

.          ++ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ทองพลู ทองโปร่ง ทองม้วน ทองเอก เป็นขนมมงคล เชื่อกันว่าจะมีเงินทองใช้อย่างล้นเหลือไม่รู้จักหมดสิ้น และทำให้นึกถึงความร่ำรวย เพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด แถมยังมีเงิน มีทองใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น โดยเฉพาะขนมทองเอกจะแสดงถึงความเป็นหนึ่งและเป็นที่สุด

.          ++ ขนมเม็ดขนุน ในงานมงคลต่างๆ ให้ความหมายว่า ทำกิจการใดก็จะ มีคนคอยสนับสนุน ค้ำจุน ช่วยเหลือไม่มีวันตกต่ำ และในงานแต่งงานจะแทนคำอวยพรว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุน ค้ำจุน ให้เจริญก้าวหน้า

.          ++ ขนมข้าวเหนียวแก้ว หากมีขนมนี้ใช้ในงานมงคลใดๆ ชีวิตก็จะมีความเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นมั่นคง

.          ++ ขนมฝอยทอง หากใช้ในงานแต่งงาน ถือเคล็ดกันว่าห้ามตัดให้สั้นต้องปล่อยให้ยืดยาวอย่างนั้น เพราะคู่บ่าวสาวจะได้รักกันยืนยาวและครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไป

.          ++ ขนมจ่ามงกุฎ นิยมทำกันในงานฉลองยศ ฉลองตำแหน่ง เพราะมีความหมายว่าจะมีลาภยศอันสูงส่ง เป็นนิมิตหมายอันดีในหน้าที่การงานสืบไป ส่วนในงานแต่งงาน จะแทนคำอวยพรให้เจริญก้าวหน้า เพียบพร้อมด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์

.          ++ ขนมเทียนหรือขนมนมสาว ให้ความหมายถึงความสว่างไสว ความรุ่งโรจน์ของชีวิต

.          ++ ขนมถ้วยฟู ขนมปุยฝ้าย มีความหมายว่าความรุ่งเรืองความเฟื่องฟูของชีวิต

.          ++ ขนมโพรงแสม เป็นขนมแต่งงานที่เก่าแก่และมีมานานชนิดหนึ่ง โบราณท่านเปรียบขนมนี้ว่า เสมือนเสาบ้านที่คูบ่าวสาวจะอยู่กันได้ยั่งยืนตลอดไป

.          ++ ขนมเสน่ห์จันทร์ มีความหมายว่าจะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีแต่คนรักใคร่

ของที่อยู่ในขันหมากโท

.            ของที่อยู่ในขันหมากโท ซึ่งถือกันว่าเป็นบริวารขันหมากได้แก่

ไก่ต้ม ๒ ตัวหรือ ๑ คู่
หมู ๒ ถาด
ต้นอ้อยหรือมัดอ้อย ๒ ต้นหรือ ๒ มัด
ต้นกล้วยหรือหน่อกล้วย ๒ หน่อ
มะพร้าวอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว ๒ ผล
กล้วยน้ำว้า ๒ หวี
ส้มโอ ๒ ผล
เหล้า ๒ คู่
ขนมต่าง ๆ จำนวนไม่จำกัด แต่ต้องจัดเป็นคู่ ๆ

.             เครื่องบริวารขันหมาก นิยมจัดให้ได้อย่างน้อย ๙ อย่าง ซึ่งไม่ได้กำหนดแน่นอนลงไปว่า ต้องใช้อะไรบ้าง สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือต้นกล้วย ต้นอ้อย เพราะต้องให้คู่บ่าวสาวร่วมกับปลูก นอกจากนั้นให้จัดหา ตามแต่จะได้รับ การบอกกล่าวจากผู้ใหญ่หรือท่านผู้รู้แต่ไม่ควรต่ำว่า ๙ อย่าง เพราะถือเคล็ดคำว่าก้าวหน้า ในการยกขบวนขันหมาก ในสมัยโบราณ จะมีเตียบร่วมอยู่ในจำพวกขันหมากเอกด้วย เตียบ คือตะลุ่มที่มีปากผายและมีฝาครอบปาก ทำจากไม้ไผ่สานเป็นภาชนะใส่ของชนิดหนึ่ง หากทำอย่างดีจะลงรักและฝังมุกด้วย ใช้เป็นเครื่องใส่ของกิน อย่างภาชนะสำหรับใส่กับข้าวของผู้ดีสมัยก่อน

.            ในขบวนขันหมากใช้เตียบ ๒ คู่ ผู้อุ้มคือหญิงผู้มีตระกูลหรือสุภาพสตรี ๔ คน นิยมใช้หญิงที่แต่งงานมีสามี และสามียังมีชีวิตอยู่ ของที่บรรจุในเตียบคือ สุรา ไก่ย่าง ขนมจีนน้ำยาและห่อหมกปลา มะพร้าวอ่อน ส้มและกล้วย ขนมชะมด ขนมกง ฯลฯ ในแต่ละตำรา มีการจัดไม่เหมือนกันแต่ต้องมีผ้า สำหรับเช็ดปาก และผ้าผืนงาม ๆ คลุมเตียบไว้ด้วย

.            ในปัจจุบันนี้หากเป็นท้องถิ่น ที่ยังรักษาประเพณีแบบโบราณก็ จะมีการยกเตียบ หรืออุ้มเตียบไปใน ขบวนขันหมาก ด้วย ความเชื่ออีกอย่างเกี่ยวกับการยกขบวนขันหมาก คือ ไม่นิยมให้หญิงที่เป็นหม้าย และแม่ร้าง หรือสาวแก่ที่ ไม่ได้แต่งงาน มาร่วมยกของในขบวนขันหมาก สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่อุ้มเตียบนั้น เมื่อรับเตียบจาก เฒ่าแก่ หรือผู้มีหน้าที่จัดขันหมากแล้ว ห้ามวางโดยเด็ดขาด จะต้องยกหรืออุ้มเอาไว้ จนกว่าจะไปถึงบ้านฝ่ายเจ้าสาว ผู้อุ้มเตียบและขันหมากรวมทั้งบริวารขันหมากต่าง ๆ จะได้ซองหรือของแถมพกเป็นรางวัลโดยถ้วนหน้ากัน หรือได้เป็นขนม ของใช้ต่าง ๆ แล้วแต่ความนิยมในท้องถิ่น
เริ่มเคลื่อนขบวนขันหมาก

.            เมื่อจัดเตรียมตั้งขบวน ขันหมากเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเพรียงกันดีแล้ว ครั้นได้เวลาฤกษ์ดีมีชัย ก็เริ่มเคลื่อนขบวนได้ ส่วนใหญ่จะมีการโห่และจุดประทัดกันเป็นที่สนุกสนาน บางทีมีการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย เพื่อใช้สัญญาณเสียงบอกให้ทางบ้านฝ่ายหญิงทราบ ว่าบัดนี้ขบวนขันหมาก กำลังจะเคลื่อนไปทำพิธีแล้ว

.            การเคลื่อนขบวนหากมีกลองยาวหรือแตรวงนำหน้า คนเฒ่าคนแก่และหนุ่มสาว ที่ไม่ได้มีหน้าที่ยกขันหมาก และข้าวของก็จะออกมาร่ายรำกันเป็นที่สนุกสนานครื้นเครง เสียงโห่และเสียงรับจะดังขึ้นเป็นระยะ ในช่วงนี้ เพื่อนเจ้าสาว จะพาเจ้าสาวไปหลบในห้อง ส่วนผู้ที่มีหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทอง และรับขันหมากก็เตรียม ทำหน้าที่ของตน

.            ดังนั้นเฒ่าแก่หรือเจ้าบ่าว จะต้องเตรียมเงินใส่ซองไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นกุญแจสำหรับไขผ่านประตู หรือ ด่านต่าง ๆ ไปจนกว่าจะไปถึงตัวเจ้าสาว การให้ซองสำหรับขอผ่านประตูต่าง ๆ นั้นจะต้องให้ประตูละ ๒ ซอง และใส่เงินเป็นจำนวนคู่ เช่น ซองละ ๒๐, ๖๐,๘๐ หรือ ๑๐๐ ไม่นิยมใส่เป็นจำนวนคี่ ซองสำหรับประตูทอง จะต้องใส่ให้มีมูลค่ามากกว่า ๒ ประตูแรก

.            สำหรับการจุดประทัด หรือยิงปืน ให้สัญญาณนั้น นิยมจุดเมื่อเริ่มเคลื่อนขบวนครั้งหนึ่ง เมื่อมาถึงกลางทาง อีกครั้งหนึ่ง ครั้นพอถึงเขตบ้านเจ้าสาวก็จุดอีกครั้ง บางทีทางฝ่ายเจ้าสาวก็มีการยิงปืน หรือจุดประทัดรับเช่นกัน

พานรับขันหมาก | นายขันหมาก

พานรับขันหมาก

.            พอขบวนขันหมาก ของเจ้าบ่าวมาถึงเขตบ้านแล้ว ฝ่ายเจ้าสาวจะจัดพานใส่หมากพลู สำหรับรับขันหมาก เตรียมไว้ให้เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าว ซึ่งอาจให้เด็กผู้หญิงแต่งตัวสวยงาม หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว ถือพานออกไปรับ ก็ได้ เป็นการแสดงความยินดีและให้เกียรติเฒ่าแก่ฝ่ายชาย

.            เมื่อมีผู้นำพานรับขันหมากมา มอบให้ เฒ่าแก่ฝ่ายชายจะหยิบหมากพลูที่จีบไว้เป็นคำ ๆ เคี้ยวกินหรือหยิบไว้ พอเป็นพิธี แล้วส่งพานคืนให้พร้อมกับของชำร่วยหรือซองใส่เงิน ผู้ที่ถือขันหมากต้องไปยืนอยู่นอกเขตบ้าน เพราะต่อไปจะมีการปิดกั้นประตูเงินประตูทอง  เมื่อรับพานคืนมาพร้อมของ รางวัลแล้วผู้ทำหน้าที่รับขันหมาก ก็จะนำขบวนขันหมากเข้าสู่เขตบ้าน

.            ในการรับขันหมาก นอกจะให้เด็กยกพานรับขันหมากแล้ว ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวก็จะออกมาให้การต้อนรับด้วย เพื่อเจรจาต้อนรับเฒ่าแก่ของฝ่ายเจ้าบ่าว พูดคุยกันในเรื่องอันเป็นมงคลเกี่ยวกับ ฤกษ์งามยามดีในวันนี้ บางทีหน้าที่โต้ตอบ และจัดขบวนขันหมากอาจใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะคอยควบคุม เรียกว่า นายขันหมาก ส่วนเฒ่าแก่เป็นเพียงผู้ร่วมมาในขบวนขันหมากและเป็นผู้ทำพิธีในฐานะผู้ใหญ่ ของฝ่ายชาย นายขันหมาก บางทีเรียกว่า คนเอิ้น…หรือผู้ขานขันหมาก มีหน้าที่บอกกับทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงว่า บัดนี้ขบวนขันหมาก ได้มาถึงบ้านของฝ่ายหญิงแล้ว

.            ในวันงาน ทั้งตัวเฒ่าแก่ นายขันหมาก เจ้าบ่าว เจ้าสาว และพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ จะแต่งตัวกันงดงามเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ใครมีเครื่องเพชรเครื่องทอง ก็จะขนมาแต่งกันเต็มที่ เจ้าบ่าวนิยมใส่ชุดสูทหรือชุดพระราชทาน ส่วนเจ้าสาวนั้นนิยมแต่งชุดไทยและใส่ชุดราตรี หรือที่เรียกว่า ชุดเจ้าสาวในเวลากินเลี้ยงตอนกลางคืน เกี่ยวกับการแต่งตัวนี้ความจริงไม่มีข้อจำกัดหรือบังคับอันใด ดูตามความเหมาะสม

การปิดประตูขันหมาก

.            เมื่อขบวนขันหมากมาถึงประตูบ้านเจ้าสาว ซึ่งด่านแรกนี้จะเป็นประตูรั้ว หรือบางทีออกไปกั้นกัน ตั้งแต่ ปากซอยเลย ก็มีกว่าจะเข้าไปในบ้านเจ้าสาวได้ อาจต้องผ่านถึง ๕ ประตู ๗ ประตู แต่ส่วนใหญ่นิยมกันแค่ ๓ ประตู เท่านั้น คือ ประตูชัย ประตูเงิน ประตูทอง หรือ ประตูนาก ประตูเงิน ประตูทอง

.            ด่านแรกที่รั้วบ้านนี้ คนของฝ่ายเจ้าสาว ๒ คนจะถือชายผ้ากั้นไว้คนละข้าง เรียกว่าปิดประตูขันหมาก เฒ่าแก่หรือนายขันหมากซึ่งมากับเจ้าบ่าวก็จะถามว่า “ประตูนี้มีชื่อว่าอันใด” หรือจะพูดอย่างธรรมดาว่า “ประตูอะไรจ๊ะ” ก็ได้ ผู้ปิดประตูต้องตอบว่า “ประตูชัย” เฒ่าแก่ก็จะให้ซองเงินหรือของชำร่วยแก่ผู้กั้นเพื่อขอผ่าน ของชำร่วยหรือซองเงินนี้ จะมีค่างวดน้อยกว่าที่จะต้องให้ผ่านประตูเงินและประตูทอง เรียกว่า ของแถมพกอย่างตรี

.            บางทีกว่าจะผ่านด่านแรกได้ อาจมีการกล่าวหยอกเย้าต่อรองกันเป็นที่สนุกสนาน เมื่อผู้กั้น ยอมเปิดให้ผ่าน เข้ามาในเขตบ้านแล้ว ก็มาถึงประตูที่ ๒ คือ ประตูเงิน ซึ่งจะอยู่บริเวณบันได เพราะบ้านทรงไทยสมัยโบราณ นิยมสร้าง แบบยกพื้นสูง

.            การกั้นประตูเงินนี้ จะใช้ผ้าแพรหรือผ้าชนิดดีกว่าที่ใช้กั้นประตูชัย ผู้ที่ถือผ้ากั้นทั้งสองคนส่วนใหญ่เป็นญาติสนิท ของฝ่ายเจ้าสาว เฒ่าแก่จะถามว่า “ประตูชั้นสองนี้มีชื่อว่าประการใด” ผู้กั้นตอบว่า “ประตูเงิน” เฒ่าแก่จึงมอบซอง หรือของแถมพกอย่างโท ให้เพื่อขอผ่านทาง

.            การให้ของแถมพกหรือซองเงินนั้น บางทีเจ้าบ่าวก็ทำหน้าที่เอง มีเพื่อนเจ้าบ่าวช่วยเจรจาต่อรอง กับคนของ ฝ่ายเจ้าสาว บางทีแกล้งให้ซองแดงเปล่า ๆ ผู้กั้นไหวไม่ทันอาจเสียทีเป็นการหยอกเย้ากัน ให้สนุกสนาน ครื้นเครงมากกว่า ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่รู้เชิงอยู่กำกับ จะนำซองมาเปิดหรือส่องดูก่อนว่าในซองมีเงินจริงหรือเปล่า เมื่อเป็นที่พอใจแล้ว จึงเปิดทางให้ผ่าน จึงเป็นเรื่องของการหยอกล้อกันมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของเงินทอง

ถอดรองเท้าเรียกค่าไถ่

.            เมื่อผู้กั้นประตูเงินตกลง เปิดทางให้ผ่าน เจ้าบ่าวก็ขึ้นบันไดไปสู่ขอประตูทองเพื่อเข้าไปในตัวเรือน ในช่วงนี้ จะมีคนแย่ง กันถอดรองเท้าให้เจ้าบ่าว เพราะสามารถนำไปซ่อน เพื่อขอค่าไถ่ได้ในภายหลัง คือเมื่อขึ้นไปทำพิธี บนบ้านเสร็จแล้ว เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องลงมาข้างล่าง เพื่อทักทายแขก หรือทำการ ปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยร่วมกัน ผู้นำรองเท้าไปซ่อนจะเรียกค่าไถ่จากเจ้าบ่าวจนเป็นที่พอใจ จึงจะนำมาคืนให้ เป็นการหยอกล้อกัน เพื่อความสนุกสนาน

.            ก่อนขึ้นบ้านน้องเจ้าสาว จะทำหน้าที่ล้างเท้าให้เจ้าบ่าว ซึ่งทำพอเป็นพิธีเท่านั้น และเจ้าบ่าวต้องให้ซองเงิน หรือของแถมพกเป็นรางวัล

.            สำหรับด่านสุดท้ายหรือประตูทองนั้น ผู้ที่ทำการปิดกั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่หรือน้องของเจ้าสาว สิ่งที่ใช้กั้น อาจเป็นแพรอย่างดี หรือจะใช้สร้อยทองดึงชายไว้คนละมุมก็ได้ เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะถามว่า “นี่ประตูอะไรจ๊ะ” ตอบว่า “ประตูทอง” เฒ่าแก่จึงให้ซองหรือของแถมพกอย่างเอกเพื่อขอผ่านทาง

.            ของแถมพกหรือซองเงินที่ใช้ผ่านประตูทองนี้ จะมีราคาสูงกว่า ๒ ประตูแรก บางครั้งถ้าฐานะดี ฝ่ายเจ้าบ่าว อาจใช้สร้อยทอง หรือแหวนทอง เป็นค่าผ่านก็มี

เมื่อได้ของแถมพกแล้ว ผู้ปิดกั้นหรือเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะถามเฒ่าแก่ฝ่ายชายว่า “ท่านทั้งปวงนี้เดินมาทางไหน”

เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวผู้เป็นสามีตอบว่า “ข้าพเจ้าเดินมาทางตะพานทิพย์ตะพานแสง”

เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวผู้เป็นภรรยาตอบว่า “ข้าพเจ้าเดินมาทางตะพานเงินตะพานทอง”

.            ครั้นตอบดังนี้แล้ว ผู้ปิดกั้นประตูจึงยอมเปิดทางให้ผ่าน เฒ่าแก่และฝ่ายเจ้าบ่าวพร้อมเครื่องขันหมาก จึงเข้าไป ในเรือนหรือบ้านของฝ่ายหญิง ทันใดนั้นก็มีการลั่นฆ้องสามลา (ถ้ามี) เป็นฤกษ์ขันหมาถึงเรือนหอ หรือบางที ไม่มีการลั่นฆ้อง ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาว ก็จะออกมาต้อนรับ

.            ในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีเหตุการณ์ตอนที่พลายงามยกขันหมาก ไปแต่งงาน กับนางพิมพิลาไลย ดังนี้

.      ครั้นรุ่งขึ้นพลันเป็นวันดี                          ทองประศรีจัดเรือกัญญาใหญ่
เอาขันหมากลงบรรทุกขลุกขลุ่ยไป              หามโหรีใส่ท้ายกัญญา
ขันหมากเอกเลือกเอาที่รูปสวย                    นุ่งยกห่มมวยจับผิวหน้า
ก็ออกเรือด้วยพลับทันเวลา                         ครู่หนึ่งถึงท่าศรีประจัน
จึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่                   ตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้น
เสียเงินทองให้ขึ้นไปพลัน                          ขนขันหมากขึ้นบนบันได
ยายเป้าเฒ่าแก่อยู่ที่บ้าน                            ก็นับขานเงินตราและผ้าไหว้
ครบจำนวนถ้วนที่สัญญาไว้                        ให้ขนเข้าไปในเรือนพลัน
แถมพกยกของมาเลี้ยงดู                            ครั้นกินอยู่อิ่มดีขมีขมัน
ก็กลับเรือนมาพร้อมหน้ากัน                        ถึงพลันจอดท่าพากันไป ฯ

การตรวจนับขันหมาก

.            เมื่อขบวนขันหมาก มาถึงเรือนของฝ่ายเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าว จะส่งขันหมากให้ เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาว ทำการตรวจนับ ซึ่งต้องทำกันต่อหน้าสักขีพยาน เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะทำการตรวจนับเอง หรือส่งขันหมากต่อให้คู่สามีภรรยา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ทำหน้าที่ ตรวจนับก็ได้

.            คู่สามีภรรยาที่จัดไว้นิยมว่า ต้องเป็นคู่ที่แต่งงานกันอย่างถูกต้อง และกินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ๒ คู่ เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวเปิดผ้าคลุมขันหมาก หรือแก้ผ้าที่ห่อหุ้มเตียบและเปิดฝาออกกางไว้ จะเอาแป้งหอม น้ำมันหอม และกระแจะประพรม สิ่งของในเตียบ

.            ในสมัยโบราณหากเป็นการตรวจนับสิ่งของในเตียบ ภรรยาจะอุ้มเตียบ เดินตามหลังสามีของตนเข้าไปใน ห้องเรือนบิดามารดา ฝ่ายเจ้าสาวคนละเตียบ วางเตียบทั้ง ๔ พร้อมผ้าไหว้ลงบนผ้าขาวกว้าง ๔ ศอก ยาว ๔ ศอก ที่ปูไว้กลางเรือน จุดธูปเทียน ดอกไม้สด ๒ ช่อ กระทำสักการะเทวดาและผีเรือนผีปู่ย่าตายาย กล่าวบทชุมนุมเทวดา ให้มาปกปักรักษา เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะนำเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปทำพิธีไหว้ผี ซึ่งได้แก่ ผีเหย้า ผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย ที่ล่วงลับไปแล้ว เสร็จแล้วจึงมีการนับสินสอด

.            ในการตรวจนับขันหมาก เฒ่าแกฝ่ายชายจะบอกให้เจ้าบ่าว ใส่เงินสินสอนมาเกินที่ตกลงกันไว้กับทาง เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาว เล็กน้อย เรียกว่า เงินเกินหรืองอกเงย ซึ่งถือเป็นสิริมงคล แก่บ่าวสาวเชื่อว่า ต่อไป จะทำมาค้าขึ้นร่ำรวย มีชีวิตที่ผาสุก ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้เมื่อทำการตรวจนับ เฒ่าแก่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ตรวจนับ จะบอกว่าเงินสินสอดงอกเงยขึ้นแล้ว ทุกคนต่างแสดงความยินดี เฒ่าแก่ผู้ตรวจนับ และพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย จะนำถั่วทอง เมล็ดงา และข้าวเปลือก หรือสิ่งที่เป็นมงคลอื่น ๆ เช่น แป้งหอม น้ำมันหอม มาประพรมคลุกเคล้าเงินสินสอดนั้น

.            สำหรับสร้อย แหวน กำไลข้อมือ ต่างหูเพชรทอง เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะให้เจ้าบ่าวสวมใส่ให้กับเจ้าสาวของตน ทุกคนที่เป็นสักขีพยานต่างกล่าวคำชมด้วยความยินดี มีการหยอกเย้าในขณะที่ เจ้าบ่าว ใส่แหวนสวมสร้อย ให้เจ้าสาว เป็นที่สนุกสนานครื้นเครง ส่วนเงินสินสอดเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะห่อผ้าแพรไว้อย่างเดิม แล้วส่งให้ บิดามารดา ของเจ้าสาวนำไปเก็บรักษาไว้

.            เมื่อตรวจนับขันหมากเสร็จ ฝ่ายเจ้าสาวจะต้องให้ของแถมพกหรือรางวัลแก่ผู้ที่ยกขันหมากและบริวารขันหมาก สำหรับถาดใส่ขนมนมเนยนั้น เมื่อทำการส่งคืนจะไม่ส่งถาดเปล่า ต้องมีหมากพลูและขนมติดมาด้วย
การไหว้ผี

.            การไหว้ผีเหย้าผีเรือน และผีปู่ย่าตายายที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาวนี้ เป็นการบอกกล่าวให้ทราบ และเพื่อให้ เจ้าบ่าว ทำการฝากเนื้อฝากตัว จะกระทำก่อนการตรวจนับสินสอด คือเมื่อขบวนขันหมากของเจ้าบ่าว ขึ้นบนเรือนแล้ว เฒ่าแก่ทั้งสอง ฝ่ายจำนำคู่บ่าวสาวไปไหว้ผี โดยเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจูงมือเจ้าสาว เฒ่าแก่ฝ่ายชาย จูงมือเจ้าบ่าว ให้นั่งคู่กัน

.            การไหว้ผีนิยม ไหว้ที่เสาดั้งกันเรือน หรือที่ตั้งของรูป ปู่ย่าตายายซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว การไหว้ผีนั้นนิยมใช้ธูป เพียงดอกเดียว ไม่ใช้สามดอกอย่างไหว้พระ นอกจากเครื่องเซ่นแล้ว อาจมีผ้าไหว้ที่ทางเจ้าสาวจัดเตรียม หรือจัดมาไว้ด้วย

.            การไหว้ผีในปัจจุบัน ก็ใช้มือพนมกราบธรรมดา ๓ ครั้ง แต่ในสมัยโบราณจะมีคำกล่าว เป็นพิธีการ ยาวบ้างสั้นบ้าง ตามแต่จะนิยม เป็นคำบอกกล่าวและขอพร ตามธรรมเนียมของคนไทย ซึ่งเมื่อจะกระทำ เรื่องอะไรก็ตาม ย่อมควรบอกกล่าว ปรึกษาผู้ใหญ่ให้ท่านรับรู้

.            เสร็จจากการไหว้ผีแล้ว จึงทำการตรวจนับสินสอด และทำพิธีไหว้บิดามารดารวมทั้งญาติ
พิธีรับไหว้

.            ในการทำพิธีรับไหว้นั้น นิยมจัดสถานที่เพื่อให้เป็นการสะดวก ของคู่บ่าวสาว คือจัดเก้าอี้หรือเสื่อไว้ ผู้ใด จะทำพิธีรับไหว้ ก็มานั่งในสถานที่นั้นต่อหน้าคู่บ่าวสาว ครั้นทำพิธีเสร็จแล้วจึงลุกออกไป เพื่อให้ผู้อื่น เข้ามาทำพิธีรับไหว้ต่อ

.            การไหว้ญาติ ผู้ใหญ่หรือพิธีรับไหว้นั้น จะไล่เรียงไปตามลำดับอาวุโสเช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ ส่วนใหญ่พ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจะให้เกียรติโดยให้ทางฝ่ายชาย ทำพิธีรับไหว้ก่อน หรือจะไหว้ ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ ของทั้งสองฝ่ายก่อนก็ได้ ไม่ถือเคร่งครัดนัด

.            การรับไหว้นั้น เมื่อพ่อแม่ของฝ่ายชายหรือหญิง ไปนั่งคู่กันในที่จัดไว้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งนั่งคู่กันอยู่ในฝั่งตรงข้าม จะกราบลงพร้อมกันที่หมอน ๑ ครั้ง แล้วส่งพานดอกไม้ธูปเทียนให้ พ่อแม่ยื่นมือไปรับ กล่าให้ศีลให้พร หรืออวยพร ให้ชีวิตคู่ของลูกทั้งสองประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วจึงหยิบเงินรับไหว้ ใส่ลงในพาน หยิบด้ายมงคล หรือด้ายสายสิญจน์เส้นเล็ก ๆ ผูกข้อมือให้คู่บ่าวสาวเป็นการรับขวัญ

.            หากเป็นพ่อแม่ และผู้หลักผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว เช่น ปู่ย่า ตายาย ผู้ทำพิธีจะให้กราบที่หมอน ๓ ครั้ง ถ้าเป็นญาติอื่น ๆ ทั่วไปก็ให้กราบเพียงครั้งเดียว (กราบโดยไม่ต้องแบมือ)

.            ตามธรรมเนียมการทำพิธีรับไหว้นั้น ความจริงเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องถือพานดอกไม้ธูปเทียนคลานเข้ารับไหว้ แต่อาจเป็นเพราะความไม่สะดวกของสถานที่ มุมสำหรับให้ช่างภาพตั้งกล้องถ่ายรูปไว้ดูเป็นที่ระลึก และสาเหตุอื่น ๆ ฯลฯ จึงเปลี่ยนมาเป็นทำสถานที่รับไหว้แล้วญาติผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนกันไปทำพิธีดัง กล่าวแล้ว ซึ่งสะดวก และไม่ขลุกขลัก

.            เงินรับไหว้ทั้ง หมดนั้น คู่บ่าวสาวจะเก็บไว้เป็นเงินทุน ด้วยเหตุนี้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ อาจจะรับไหว้ ด้วยสร้อย หรือแหวนทองคำ เงินสดจำนวนมาก ส่วนญาติคนอื่น ๆ อาจรับไหว้มากน้อยตามฐานะ สาระสำคัญนั้น อยู่ที่การ แสดงความคารวะ นบนอบที่เด็กพึงมีต่อผู้ใหญ่มากกว่า
การเพิ่มเงินทุน

.            หลัง จากทำพิธีรับไหว้เสร็จ อาจมีการเพิ่มเงินทุนให้แก่คู่บ่าวสาว โดยนำพานใส่ใบเงินใบทองมาวางไว้ นำเงินรับไหว้วางทับข้างบน ต่อจากนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคู่บ่าวสาว ซึ่งมีความประสงค์จะมอบเงินเพิ่มทุน ให้แก่ลูกหลานของตน ก็จะนำเงินมาใส่เพิ่มให้มากน้อยแล้วแต่ความพอใจ ต่อจากนั้นจึงนำถั่วงา และแป้งประพรม พร้อมอวยพร
พิธีร่วมทำบุญตักบาตรของคู่บ่าวสาว

.            ธรรมเนียมไทยนั้น เมื่อทำพิธีหรืองานมงคลใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้องมีการทำบุญสร้างกุศลมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคล

.            สำหรับพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรของคู่บ่าวสาวนั้น นิยมกระทำกันหลังจากทำพิธีรับไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือเจ้าภาพจะนิมนต์พระมาสวดเจริญพุทธมนต์ และรับอาหารบิณฑบาต

.            การตักบาตรนี้ แต่เดิมให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตักกันคนละทัพพีใส่ในบาตรพระทุกองค์ ที่นิมนต์สวดเจริญ พระพุทธมนต์ ต่อมากลายเป็นคู่บ่าวสาวร่วมจับทัพพีเดียวกัน ตักบาตรพร้อมกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อ ว่าหากชายหญิงได้มีโอกาสทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกัน ต่อไปจะได้เกิดมาเป็นคู่กันทุกชาติ

.            มีคติความเชื่อ อันหนึ่ง เกี่ยวกับการตักบาตรของคู่บ่าวสาว ว่าถ้าผู้ใดจับที่ยอดหรือคอทัพพี ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ เหนือกว่าคู่ของตนซึ่งต้องเลื่อนมือมาจับตรงปลายทัพพี ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย จะแอบกระซิบบอกคนของตน ให้รีบจับที่คอทัพพี ถ้าต่างแย่งกันจับก็คงไม่น่าดูนัก อาจแก้เคล็ดด้วยการผลัดกัน ที่คอทัพพีคงจะได้ เพราะต้องตักบาตรพระถึง ๙ องค์

.            เกี่ยวกับการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในงานมงคลสมรสนั้น แต่ก่อนนิยมนิมนต์เป็นคู่ เช่น ๔ องค์ ปัจจุบันนิยม ๙ องค์ เพราะคนไทยเชื่อเกี่ยวกับเลข ๙ ว่าเป็นเลขมงคล หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า โดยนับพระประธานด้วยเป็น ๑๐ องค์ครบจำนวนคู่พอดี

.            ในการทำพิธีสวดเจริญพระพุทธ มนต์ทั่วไปนั้น เจ้าภาพจะทำหน้าที่จุดธูปเทียนบูชาพระ แต่ในงานมงคลสมรส มักนิยมให้คู่บ่าวสาวเพราะถือว่าเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในงาน รวมไปจนถึงการถวายขันและเทียน เพื่อให้พระทำ น้ำพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจะมอบให้คู่บ่าวสาวเป็นผู้ถวายก็ได้ น้ำพระพุทธมนต์นี้จะนำมาเป็นน้ำสังข์สำหรับหลั่ง ในพิธีรดน้ำต่อไป

.            การตักบาตรร่วมกันของคู่บ่าวสาว อาจกระทำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันแต่งงาน โดยคู่บ่าวสาว ต้องตื่นแต่เช้า นำอาหารคาวหวานไปตักรอพระที่ออกบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน เหมือนการตักบาตรของชาวบ้าน ทั่วไป แต่ในครั้งนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทำติดต่อกัน ๓ วัน ๗ วันหรือ ๙ วัน เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีรดน้ำสังข์ พิธีเจิม

.            พิธีรดน้ำหรือ หลั่งน้ำสังข์นี้ จะกระทำหลังจากคู่บ่าวสาวร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระสวดพุทธมนต์ และถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม เมื่อพระฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว

.            เมื่อถึงฤกษ์รดน้ำสังข์ พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน จะทำการเจิมให้แก่ คู่บ่าวสาว ฝ่ายชายนั้นพระสามารถเจิม ที่หน้าผาก เป็นจุดแต้ม ๓ จุดได้โดยตรง แต่สำหรับฝ่ายหญิง พระท่านอาจจับมือฝ่ายชายจุ่มแป้งเจิม แล้วจับไปเจิม หน้าผากให้เจ้าสาวของตน เพราะท่านไม่สามารถถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงได้

.            หลังจากทำพิธีเจิมเสร็จ จึงทำมงคลแฝดสวม ให้คู่บ่าวสาวคนละข้าง มีสายโยงห่างกันราม ๒ ศอกเศษ เพื่อความสะดวก ส่วนปลายของมงคล จะโยงมาพันที่บาตรน้ำมนต์ และทางสายสิญจน์พระสงฆ์จะส่งกันไป โดยจับเส้นไว้ในมือ จนถึงองค์สุดท้ายก็วางกลุ่มด้ายสายสิญจน์ไว้ในพาน หากเป็นการรดน้ำตอนเย็น เหมือน ที่นิยมจัดกัน ในสมัยนี้ จะมีเพียงมงคลแฝดไม่มีสายโยง แต่ธรรมเนียมสมัยก่อน ต้องมีสายโยงไปที่บาตรน้ำมนต์ และพระสงฆ์ด้วย เพื่อให้ท่านสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในขณะที่ทำพิธีรดน้ำหรือหลั่งน้ำสังข์

.            คู่บ่าวสาวต้องไปนั่งในที่จัดไว้ มีหมอนสำหรับรองมือและพานรับน้ำสังข์ ส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ก็ไปยืนให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง ญาติผู้ใหญ่ก็ทยอยกันมารดน้ำอวยพรตามลำดับ

.            เกี่ยวกับ เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี้มีความเชื่อกันว่า ควรเลือกคนที่อายุน้อย หรือใกล้เคียงกับคู่บ่าวสาว และอยู่ ในช่วงที่ใกล้หรือมีโครงการจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้ หากเอาคนที่ยังโสด อาจต้องกลายเป็นเพียงเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ไปตลอด ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงกับเขาเสียที ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใหญ่ต้องการให้ผู้ที่ ใกล้จะเข้าพิธีแต่งงาน มารับรู้ได้ดูขั้นตอนของพิธีเอาไว้ เมื่อถึงคราวตัวเองจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เคอะเขิน เพราะจะต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปจนกว่าจะเสร็จพิธี
ความเป็นมาของหอยสังข์ที่นำมาใช้นำพิธีการแต่งงาน

.            สาเหตุที่ใช้หอยสังข์ มาเป็นภาชนะใส่น้ำมนต์หลั่งอวยพรให้คู่บ่าวสาวนั้น เพราะถือกันว่า หอยสังข์เป็นหนึ่งใน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๑๔ อย่าง อันเกิดจาก การกวนเกษียรสมุทร ของเหล่าเทวดาและอสูร ได้แก่

๑. น้ำอมฤต
๒. ธันวันตรี คือ เทวดาผู้ถือหม้อน้ำอมฤตผุดขึ้นมาจากเกษียรสมุทร
๓. พระลักษมี                     เทวีแห่งโชคลาภและความงาม ซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของพระศิวะ
๔. นางสุราเทวี                    หรือนางวารุณี ต่อมาได้เป็นชายาของพระวรุณ
๕. พระจันทร์                       พระอิศวรนำไปเป็นปิ่นปักผม
๖. นางอัปสรชื่อรัมภา         ซึ่งเป็นผู้ยอดของความงาม
๗. ม้าชื่ออัจไฉศรพ             มีหูตั้งสูง ถือเป็นยอดม้า
๘. มณีเกาสตุภ                  คือ แก้มวณีซึ่งต่อมาตกเป็นของพระกฤษณะ
๙. ต้นปาริชาต                    ซึ่งสามารถบันดาลให้สมปรารถนาได้ตามใจนึก
๑๐. นางโค                         ชื่อกามเธนุหรือสุรภี ซึ่งนึกอะไรสมความปรารถนาเช่นเดียวกัน
๑๑. ช้างเอราวัณ               พาหนะของพระอินทร์ มี ๓๓ เศียร
๑๒. สังข์ศักดิ์สิทธิ์              ต่อมาตกเป็นของพระนารายณ์ และกฤษณะใช้สำหรับเป่าบันลือเสียงบังเกิดชัยชนะแก่ศัตรู
๑๓. ธนูวิเศษ                      แผลงไปไม่ผิดเป้าหมาย และ
๑๔. พิษร้ายแรง                 ซึ่งพระศิวะทรงดื่ม เพราะเกรงจะเกิดภัยแก่เทวดาและมนุษย์ พระศอ (คอ) ของพระองค์ จึงมีสีดำตั้งแต่นั้นมา

.            มีตำนานเกี่ยวกับ ความเป็นมาของหอยสังข์อีกหลายนัย เช่น ครั้งหนึ่งสังข์อสูรได้ลักเอาพระเวท ไปซ่อนไว้ ในหอยสังข์ พระนารายณ์ได้อวตารไปปราบและสังหาร แล้วทรงล้วงเอาพระเวทออกมาจากสังข์ ทำให้ปากหอยสังข์ มีรอยพระหัตถ์ของพระนารายณ์ จึงถือว่าสังข์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยเป็นที่รองรับพระเวท การนำมาใส่น้ำมนต์ รดให้คู่บ่าวสาว เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคล
ขั้นตอนในการทำพิธีรดน้ำสังข์ งานแต่งงาน

.            เมื่อคู่บ่าวสาวสวมมงคลฝาแฝด และนั่งพนมมือคู่กัน ในที่จัดไว้แล้ว จะมีคนคอยตักน้ำพระพุทธมนต์ เติมในสังข์เพื่อส่งให้กับ ผู้ที่จะรดน้ำอวยพร โดยเริ่มจาก พ่อแม่ของคู่บ่าวสาว หรือญาติผู้ใหญ่ ไปตามลำดับ นิยม รดใส่มือให้กับเจ้าสาวก่อน แล้วจึงรดให้เจ้าบ่าว ขณะหลั่งน้ำสังข์ ก็กล่าวอวยชัยให้พร ให้คู่บ่าวสาว ประสบความสุข ความเจริญ อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง

.            ขณะทำการรดน้ำสังข์ พระสงฆ์จะสวดชยันโต เพื่อความเป็นสิริมงลแก่คู่บ่าวสาว แต่ในสมัยปัจจุบันนิยมทำ พิธีรดน้ำ ในตอนเย็น ก่อนเวลากินเลี้ยงฉลอง ซึ่งมักจะจัดตามโรงแรม หรือหอประชุม หากจะให้มีพระสวดชยันโต ในเวลารดน้ำก็ต้องนิมนต์มาด้วย

.            มีเคล็ดลาง เกี่ยวกับ พิธีรดน้ำ อันหนึ่ง คือเมื่อเสร็จพิธีรดน้ำแล้ว หากฝ่ายใดลุกขึ้นยืนขึ้นก่อน จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือ คู่ครองของตน เช่น หากชายลุกขึ้นก่อนภรรยาจะกลัว หรือถ้าฝ่ายหญิงลุกขึ้นยืนก่อนสามีจะเกรงกลัวอยู่ในโอวาท อะไรทำนองนี้ หากยึดถือมากเกินไปเวลารดน้ำเสร็จต่างก็รีบผลุนผลันลุกขึ้นคงไม่ดีแน่ แต่ควรช่วยกัน ประคับประคองลุกขึ้นพร้อมกัน จะเกิดภาพที่น่าประทับใจมากกว่า

.            การแต่งงานในสมัยโบราณ ไม่มีพิธีรดน้ำสังข์ แต่จะใช้พิธีซัดน้ำ พระสงฆ์จะเป็นผู้ทำพิธี โดยตักน้ำมนต์ในบาตร ซัดสาดใส่คู่บ่าวสาว บรรดาเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งมีอยู่หลายคู่ จะแกล้งนั่งห้อมล้อม ให้คู่บ่าวสาวนั่งเบียด ชิดกัน การซัดน้ำนี้บางทีซัดจนเปียกปอนต้องเปลี่ยนชุดหลังจากเสร็จพิธี

.            ในหนังสือวรรณคดีไทย เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ขององค์การค้าคุรุสภา (พ.ศ.๒๕๐๕) ได้กล่าวถึง พิธีซัดน้ำในงานแต่ง ระหว่างพระไวยกับนางศรีมาลา ไว้ในหน้า ๗๓๒-๗๓๓ ดังนี้

.            คราวนั้นพระพิจิตรบุษบา                        ตะวันบ่ายได้เวลาหาช้าไม่
บอกเพื่อนสาวที่หาเอามาไว้                                ได้สิบคนถ้วนล้วนสำอาง
ให้อาบน้ำทาแป้งแต่งกาย                                   นุ่งลายห่มแพรสีต่างต่าง
ศรีมาลาผัดหน้าเป็นนวลปราง                           นุ่งลายนอกอย่างห่มสีจันทร์
จัดแจงผู้ใหญ่ให้เดินหน้า                                    พวกเพื่อนสาวตามมาเป็นหลั่นหลั่น
เอาหนามส้มเสียดผ้ามาคนละอัน                     สำหรับได้ป้องกันเจ้าหนุ่มกวน
หุ้มห่อกันออกนอกเคหา                                     หอมผ้ากลิ่นอบตรลบหวน
ศรีมาลาเดินกลางอย่างกระบวน                      แต่ละหน้าหน้านวลดังนางใน
ครั้งถึงน้อมนั่งฟังพระธรรม                               พระสดำจับมงคลคู่ใส่
สายสิญจน์โยงศรีมาลามาพระไวย                พอฆ้องใหญ่หึ่งดังตั้งชยันโต
หนุ่มสาวเคียงคั่งเข้านั่งอัด                               พระสงฆ์เปิดตาลปัตรซัดน้ำโร่
ปรำลงข้างสีก้าห้าหกโอ                                   ท่านยายโพสาวนำน้ำเข้าตา
อึดอัดยัดเยียดเบียดกันกลม                           เอาหนามส้มแทงท้องร้อยอุยหน่า
ที่ไม่ถูกเท้ายันดันเข้ามา                                  ท่านยายสาออกมานั่งบังกันไว้
มหาเล็กโลนโลกโดนกระแทก                        โอยพ่อขี้จะแตกไม่ทนได้
ท่านยายสาเต็มทีลุกหนีไป                              จนพระไวยศรีมาลามาชิดกัน
ท่านขรัวหัวร่อซัดต่อไป                                     พวกผู้ใหญ่หนาวครางจนคางสั่น
อย่าเติมน้ำอีกเลยเฮ้ยตาจัน                            เต็มที่เท่านั้นเถิดเจ้าคุณ ฯ

.            เป็นการแกล้งกันระหว่างเพื่อนของบ่าวสาว เพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้มีโอกาสได้นั่งใกล้ชิดกัน ตอนที่พลายแก้ว แต่งงาน กับนางพิมพิลาไลย ก็มีพิธีซัดน้ำเช่นกัน

การกินเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสงานแต่งงาน

.            เมื่อเสร็จพิธีหลั่งน้ำสังข์หรือพิธีซัดน้ำแล้ว จะมีการเลี้ยงอาหารแขกผู้มาร่วมงาน อาจมีดนตรีประกอบ เพื่อความสนุกสนานครื้นเครง โฆษกจะกล่าวเชิญให้พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวมทั้งคู่บ่าวสาวกล่าว ขอบคุณแขก ในช่วงนี้อาจมีการหยอกล้อคู่บ่าวสาว เช่นให้เจ้าสาวเป็นฝ่ายหอมแก้มเจ้าบ่าว ร้องเพลงคู่กัน และอื่น ๆ ซึ่งควรทำแต่เพียงหอมปากหอมคอ เพราะต่างก็เหน็ดเหนื่อยกับงานกันมาทั้งวัน หรืออาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อน ในช่วงที่เตรียมงาน โฆษกจะกล่าวบอกเล่า ถึงความเป็นมา ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันครั้งแรกเมื่อไหร่ ความรัก ดำเนินต่อไปอย่างไร ซึ่งบางทีก็พูดเกินจริงเพื่อให้สนุกสนานเป็นการหยอกล้อคู่บ่าวสาว หลังจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาว จะเดินของคุณแขกตามโต๊ะต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง และแจกของชำร่วยให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก

.            ถ้ามีการกินเลี้ยงในตอนเย็น เจ้าสาวมักเปลี่ยนจากชุดไทยเป็นชุดราตรียาว หรือที่เรียกกันว่า ชุดเจ้าสาว ในงานเจ้าสาวจะดูโดดเด่น และสวยกว่าใคร ๆ แขกที่มาร่วมงานไม่ควรแต่งตัว ให้เด่นแข่งกับคู่บ่าวสาว โดยเฉพาะแขกผู้หญิงไม่ควรใส่ชุดขาว แข่งกับเจ้าสาวเป็นมารยาท ที่ไม่เหมาะสม เมื่อมาถึงสถานที่จัดเลี้ยง คู่บ่าวสาวหรือผู้ทำหน้าที่ต้อนรับจะพาไปลงชื่อในสมุดอวยพร หากนำของขวัญ หรือต้องการให้ซองช่วยงาน ก็มอบให้ตอนนี้ เพราะจะมีคนทำหน้าที่ลงบัญชีโดยเฉพาะ แต่บางคนจะเก็บไว้ให้คู่บ่าวสาวกับมือ ตอนที่นำของชำร่วย ไปแจกที่โต๊ะตอนกินเลี้ยง

พิธีปูที่นอนและส่งตัวเจ้าสาว

.            พิธีส่งตัวมัก ทำกัน ในเวลากลางคืน ถ้ามีการกินเลี้ยงฉลองสมรส ในตอนเย็นหรือค่ำ งานจะต้องเลิกก่อน ถึงฤกษ์ส่งตัวเล็กน้อย เพื่อคู่บ่าวสาวจะได้มีเวลาเตรียมตัว พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวจะเชิญผู้มีเกียรติ ซึ่งเป็น คู่สามีภรรยาอาวุโส ให้ทำพิธีปูที่นอนในห้องหอหรือเรือนหอ ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นคู่สามีภรรยา ที่แต่งงาน อยู่กินกันมาจนแก่เฒ่า มีฐานะดีและมีลูกหลานที่เลี้ยงง่ายและลูก ๆ ยังมีชีวิตอยู่กันทุกคน

.            การทำพิธีปูที่นอน ในปัจจุบันอาจทำพอเป็นพิธี เพราะโดยมากก่อนวันแต่งได้มีการจัดเตรียมไว้ เป็นที่เรียบร้อย แล้ว ครั้นพอได้ฤกษ์ ผู้ทำพิธีก็จัดแจงปูที่นอน จัดหมอนผ้าห่มกางมุ้ง พอถึงฤกษ์เรียงหมอน ผู้ทำพิธีฝ่ายชายนอน ทางขวา ฝ่ายหญิงนอนทางซ้าย เป็นการนอนเอาเคล็ด

.            สิ่งของอัน เป็นมงคลที่ใช้ในพิธีปูที่นอน มีอยู่หลายตำรา เช่น ใช้หินบดยา ฟักเขียว แมวตัวผู้สีขาวซึ่งทาแป้ง และของหอมไว้ทั้งตัว รวมทั้งถั่วทอง งาเมล็ด ข้าวเปลือก อย่างละหยิบมือห่อผ้าไว้ในพาน ผู้ทำพิธีปูที่นอน จะหยิบของเหล่านี้วางบนที่นอน พร้อมกับแมว และกล่าวถ้อยคำอันเป็นมลคล แล้วนอนลงพอเป็นพิธีแล้วจึงลุกขึ้น สิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีน่าจะมาจากคติคำอวยพรที่ว่า ขอให้เย็นเหมือนฟัก หนักเหมือนแฟง ให้อยู่เรือนเหมือน ก้อนเสา ให้เฝ้าเรือนเหมือนแมวคราว

.            ก้อนเสา คือหินเตาไฟสำหรับหุงต้มในสมัยโบราณ แต่เห็นว่ามีคราบเขม่าสีดำสกปรกง่าย จึงเปลี่ยนเป็น หินบดยาแทน ส่วนแมวนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่เชื่อง เหมือนกับผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และถือเป็นสัตว์มงคล แมวคราวคือแมวตัวผู้ที่มีอายุมากมักนอนอยู่กับเรือนไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหน ๆ บางทีมีการนำกลีบดอกไม้ เช่น กลีบกุหลาบ บานไม่รู้โรย หรือกลีบบัว มาโรยไว้บนเตียงนอน ให้คู่บ่าวสาวด้วย

การส่งตัวเจ้าสาวในงานแต่งงาน

.            เมื่อผู้ทำหน้าที่ ปูที่นอนลุกขึ้นแล้ว โดยทำเป็นเพิ่งตื่นนอน ฝ่ายหญิงจะพูด ในสิ่งอันเป็นมงคลเช่น ฝันว่า อย่างโน้นอย่างนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงาม ฝ่ายชายก็จะทำนายทายทัก ปลอบขวัญ ต่อจากนั้นจึงพากันลุกออกไป

.            เฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่าย จึงให้คู่บ่าวสาวไปยังที่นอน พ่อแม่ของฝ่ายหญิงนำเจ้าสาวมาส่งให้เจ้าบ่าว พร้อมกล่าวฝากฝังให้ช่วยดูแล บอกว่าเจ้าสาวยังเด็กหรือไม่รู้เรื่อง งานการเรือนเท่าใดนัก หากมีสิ่งใดบกพร่อง ขอให้เจ้าบ่าวคอยว่ากล่าวตักเตือน อย่าให้ถึงกับ ดุด่าจนมีปากเสียง ให้เจ้าบ่าวรักใคร่เอ็นดู เหมือนน้องสาว ช่วยปกป้องคุ้มครอง และให้การเลี้ยงดูอย่าได้ทอดทิ้ง ฯลฯ ฝ่ายเจ้าบ่าวก็รับคำเป็นอันดี

.            จากนั้นพ่อแม่ของทั้ง สองฝ่าย ก็อบรมคู่บ่าวสาว ให้รู้จักหน้าที่ของสามีภรรยาที่ดี ซึ่งต่อไปจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน แล้วให้คู่บ่าวสาวนอนลงบนที่นอน โดยเจ้าบ่าวนอนด้านขวา เจ้าสาวนอนด้านซ้าย บางทีก่อนนอนก็ให้เจ้าสาว กราบอกสามีก่อนนอน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะถือว่าสามีเป็นผู้ให้ความดูแลคุ้มครอง

.            เหตุที่ ให้เจ้าบ่าวนอนขวา เพราะอยู่ใกล้ประตู หากมีเหตุอันตรายสามี จะสามารถคุ้มครองป้องกันภรรยา ของตนได้ เพราะถือว่าผู้ชายมีความแข็งแรงกว่าหญิงควรทำหน้าที่ดูแลป้องกัน

.            เมื่อคู่บ่าวสาวนอนบนเตียงแล้ว พ่อแม่และเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายก็จะออกไปจากห้องหอเป็นอันเสร็จพิธีส่งตัว ซึ่งคู่บ่าวสาวจะนอนไปจนถึงตอนเช้าเลย หรือนอนพอเป็นพิธี แล้วลุกขึ้น ทำเป็นกิจวัตรอื่น ๆ เช่น การจัดเก็บ ข้าวของ และเสื้อผ้า ที่ใช้ในพิธี หรือแกะดูของขวัญ การ์ดอวยพร ก็ได้ตามสะดวก ฯลฯ

การนอนเฝ้าหอในงานแต่งงาน

.            ในการแต่งงานสมัยโบราณ บางทีฤกษ์ส่งตัว อาจจะมีกำหนดหลังจากวันแต่งหลายวัน เจ้าบ่าวจะต้อง มานอนเฝ้าเรือนหอ อาจเป็น ๓ คืน ๕ คืน หรือ ๗ คืน ต้องรอไปจนกว่าจะถึง ฤกษ์เรียงหมอน ส่งตัวเจ้าสาว ในตอนค่ำเจ้าสาว จะส่งผ้านุ่งมาให้เพื่อให้เจ้าบ่าวผลัดนุ่ง เรียกว่า “ผ้าห้อยหอ” ระหว่างที่นอนเฝ้าหอ ผู้ใหญ่ ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะจัดมหาบัณฑิต ผู้รอบรู้มาฝ่ายละ ๒ คน เพื่อสวดมาลัยสูตร เป็นการอบรมสั่งสอน ให้เจ้าบ่าวรู้จักหน้าที่ และความประพฤติดีมีน้ำใจ รู้บาปบุญคุณโทษ บางทีเปลี่ยนจากสวดมาลัยสูตร เป็น กล่าวคำสั่งสอน ด้วยทำนองและเสียงอันไพเราะ หรือมีดนตรีปี่พาทย์บรรเลง เป็นการกล่อมหอ การบรรเลง กล่อมหอนี้ บางทีก็ทำกันในคืนส่งตัวก็มี

หลักการครองเรือนนางวิสาขา ของธนญชัยเศรษฐี

หลักการครองเรือน

.            ในสมัยพุทธกาล มีครอบครัวเศรษฐีแห่งเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ ชื่อว่า ธนญชัยเศรษฐี และนางสุมนา ซึ่งต่อมา ได้ย้ายมาอยู่เมืองสาเกตุ อันเป็นเมือง ที่อยู่ระหว่างเมืองราชคฤห์ กับเมืองสาวัตถี ท่านมีธิดาสาวรูปงามคนหนึ่งชื่อว่า นางวิสาขา ต่อมานางได้ทำการสมมรสกับ ปุณณวัตนมาณพ บุตรชายของมิคารเศรษฐี

.            ก่อนส่งตัวนางวิสาขา ไปยังบ้านเจ้าสาว ท่านธนชัยเศรษฐี ได้ให้โอวาท เกี่ยวกับการครองเรือนไว้ ๑๐ ประการดังนี้

ไฟในอย่านำออก หมายถึง ไม่ควรนำความลับหรือเรื่องไม่ดีงามภายในครอบครัวไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้
ไฟนอกอย่านำเข้า หมายถึง ไม่ควรนำคำนินทาว่าร้ายเสียดสี ด้วยความอิจฉาริษยาจากบุคคลภายนอก มาสู่ครอบครัว อันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีงามและความบาดหมาง
พึงให้แก่คนที่ให้ หมายถึง เมื่อมีผู้มาหยิบยืมข้าวของเงินทอง ควรให้แก่นที่นำมาคืนเท่านั้น
พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายถึง ผู้ที่เคยหยิบยืมแล้วไม่นำมาคืน คราวต่อไปหากยังกล้ามาหยิบยืมอีก ไม่ควรให้
พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ แม้เขาจะนำมาคืนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าเป็นการสมควร ก็ควรให้
พึงนั่งให้เป็นสุข หมายถึง การนั่งในที่อันเหมาะอันควร ไม่เกะกะขวางทาง ไม่ต้องคอยลุกหลีกเมื่อพ่อผัวแม่ผัวเดินผ่าน และจัดการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พึงนอนให้เป็นสุข หมายถึง ควรนอนทีหลังพ่อผัว แม่ผัว และสามีได้เข้านอนแล้ว คือต้องตรวจดูข้าวของกลอนประตูหน้าต่างและฟืนไฟให้เป็นที่เรียบร้อย
พึงกินให้เป็นสุข หมายถึง ควรจัดข้าวปลาอาหารสำหรับพ่อผัวแม่ผัวสามีและบุตรให้เป็นที่เรียบร้อย
พึงบูชาไฟ หมายถึง การให้ความเคารพยำเกรงสามี และบิดามารดาของสามี
พึงบูชาเทวดา หมายถึง ให้นับถือบิดามารดาสามี
นางวิสาขา เป็นหญิงที่มีลักษณะงามพร้อม ๕ ประการ เรียกว่า “เบญจกัลยาณี” ได้แก่
.          – ผมงาม คือ ผมดำสลวยเป็นเงางาม

.          – เนื้องาม คือ เป็นผู้มีเหงือกงาม

.          – กระดูกงาม คือ เป็นผู้มีฟันงามขาวเรียบเป็นระเบียบ

.          – ผิวงาม คือ มีผิวเกลี้ยงเกลางามไม่มีไฝฝ้า

.          – วัยงาม คือ มีความงามเหมาะสมกับวัยของตน

แต่สิงที่งดงามที่สุดของนางวิสาขา คือ เป็นผู้หญิงที่มีจริยวัตรและน้ำใจงาม

สรุปขั้นตอนที่สำคัญ ๆ สำหรับพิธีมงคลสมรส งานแต่งงาน

พิธีการสู่ขอ และหาฤกษ์ยาม ผูกดวงสมพงศ์ของฝ่ายหญิงและชาย

พิธีหมั้น การยกขันหมากหมั้น

การปลูกเรือนหอ

พิธียกขันหมาก การจัดขบวนขันหมาก การเคลื่อนขบวนขันหมาก

การปิดประตูขันหมาก ประตูชัย ประตูเงิน ประตูทอง การตรวจนับขันหมาก

การไหว้ผี พิธีรับไหว้หรือการไหว้ญาติผู้ใหญ่

พิธีร่วมทำบุญตักบาตรของคู่บ่าวสาว

พิธีรดน้ำสังข์ การกินเลี้ยงฉลองสมรส

พิธีปูที่นอนและส่งตัวเจ้าสาว หน้าที่สำคัญของสามีภรรยาที่ควรรู้

ข้อแนะนำในการแต่งงาน

๑. อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าคุณต้องการอะไร เมื่อติดต่อพูดคุยกับช่างเสื้อ ช่างแต่งหน้า ทำผม ช่างภาพตลอดจนบริการด้าน
อาหาร ควรจะจัดรายละเอียกเป็น ลายลักษณ์อักษรทั้งเรื่องที่คุณอยากได้และไม่อยากให้มี รวมทั้งต้องให้อีกฝ่ายลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย

๒. ประมาณสองหรือสามวันก่อนงาน คุณควรโทรศัพท์ย้ำกับบริการต่าง ๆ อีกครั้ง อย่าลืมให้เขาทวนวันเวลานัดและสถานที่จัดงาน
รวมถึงสิ่งของที่เขาต้องนำมา เพื่อคุณจะได้แน่ใจว่าเขาทราบรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงเส้นทางที่จะมายังสถานที่นัดด้วย
คุณควรจะมีหมายเลยโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการ ทุกคนด้วย

๓. ในกรณีที่คุณขอให้เพื่อน ๆ ช่วยจัดอาหาร ดอกไม้ หรือมาถ่ายภาพ ควรจะพิจารณาให้แน่ใจก่อนว่าเพื่อนของคุณ
มีความสามารถในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง และต้องไม่ ลืมว่าถ้าคุณขอแรงเพื่อนเช่นนี้คุณจะไม่มีอำนาจต่อรอง เพราะคุณไม่ได้จ่ายเงิน
ให้เขา ถ้าหากคิดถึงข้อดีข้อเสียแล้ว คุณอาจจะอยากเลือกว่าจ้างมืออาชีพมากกว่า
.          โดยเฉพาะ ในกรณีของช่างภาพ ที่สำคัญทั้งเรื่องฝีมือการถ่ายและการหาตัวสำรอง ถ้าหากว่าช่างที่คุณต้องการ
เกิดล้มป่วยหรือไม่ว่างกะทันหัน

๔. ไม่ควรขอให้เพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์ เขาอาจจะรินเหล้ามากเกินไป หรือเมาเสียเอง หรือไม่ก็ทิ้งบาร์ออกไปสนุกสนานกับแขกอื่น ๆ

๕. ควรหลีกเลี่ยงการสั่งเค้กที่สูงใหญ่หลายชั้นเกินจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้สั่งจากช่างทำเค้กชั้นนำ เพราะเค้กอาจจะ
ยุบยวบลงมาได้

๖. เวลาไปรับชุดเจ้าสาวจากร้าน ควรลองสวม ลุกนั่ง ก้าวเดิน หมุนตัว เพื่อดูว่ามีส่วนไหนดึงรั้งหรือสวมไม่สบาย จะได้แก้ไขอีกครั้ง

๗. ปกป้องดูแลชุดเจ้าสาวอย่างดี อย่าพยายามซักรัดเอง ถ้าชุดยับมากควรติดต่อช่างเสื้อหรือร้านซักแห้งที่ไว้ใจได้ หลังจากสวม
ชุดแล้ว อย่าสูบบุหรี่ ดื่มไวน์แดง  กินอาหารที่จะหกเลอะเทอะได้ง่าย และห้ามเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องระวังเป็นพิเศษ
เวลาเติมเครื่องสำอาง นอกจากนั้นถ้าหากจะไปถ่ายภาพในสวน ก็ต้องระวัง  ชายกระโปรง เปื้อนดินหรือหญ้าด้วย

๘.  ถ้าอยากเชิญเด็กเล็กมาในงานเลี้ยงแบบนั่งโต๊ะ ควรจัดพี่เลี้ยงไว้ช่วยดูแลด้วย อาจเตรียมโต๊ะสำหรับเด็กเล็ก ๆ
เพิ่มกิจกรรมน่ารัก ๆ ปล่อยให้เขาเพลินไปกับงาน ให้  บรรดาแขกผู้ใหญ่หมดห่วงไปอีกระดับหนึ่ง

๙.  ควรลองวางแหวนในกล่อง หรือหมอนที่จะใช้เวลาเข้าพิธี  เพื่อดูว่าจะหกหล่นหรือไม่ และจะหยิบขึ้นสวมได้ง่ายหรือเปล่า

๑0. มอบหมายให้ใครสักคนช่วยเป็นแม่งาน จัดการทั้งเรื่องลำดับพิธี การออกอาหาร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่อาจต้องตัดสินใจ

๑๑. เมื่อจะเลือกแบบและสีของชุดเพื่อนเจ้าสาว ควรถามความคิดเห็นของผู้สวม และหากเป็นไปได้คุณควรจะไปดูเวลา
ที่เธอลองชุดเพื่อให้แน่ใจว่าแบบออกมาตรงตามความต้องการ

๑๒. ถ้าเชิญแขกสำคัญมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ควรนัดหมายให้มาถึงล่วงหน้าก่อนวันงาน เพื่อจะได้ไม่ฉุกละหุก

๑๓. ทั้งเจ้าบ่าว เจ้าสาว คุณพ่อคุณแม่ และเพื่อน ๆ ควรแบ่งเวลาให้พอสำหรับแต่งตัวก่อนพิธี เพื่อจะได้ถ่ายภาพหมู่รวมกัน

๑๔. เตรียมแบตเตอรี่และฟิล์มสำรองไว้ด้วย และอย่าลืมอุปกรณ์ปลีกย่อย เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กับแผ่นซีดีไว้ ฉายประวัติ
คู่บ่าวสาว นอกจากนั้นควรจัดกระเป๋า ฉุกเฉินสวย ๆ สักใบใส่เข็มด้าย เข็มกลัด กิ๊บ กระดาษซับมันและของอื่น ๆ เช่น ยาหม่อง

๑๕. ถ้าจะจดทะเบียนสมรสในวันแต่งงานอย่าลืมนัดหมายนายอำเภอให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารให้ครบ

๑๖. จัดของว่างไว้ให้ผู้ที่ช่วยงานรวมถึงญาติสนิท และเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อจะได้ไม่หิวในระหว่างพิธี

๑๗. ซ้อมเดินทางจากบ้านไปยังสถานที่จัดงานในช่วงเวลาเดียวกับวันจริง เพื่อดูเส้นทางและสภาพจราจร

๑๘. เตรียมคำพูดที่จะกล่าวในพิธีและซักซ้อมล่วงหน้า หายใจลึก ๆ เพื่อลดอาการประหม่า คุณไม่จำเป็นต้องพูดคล่อง
หรือพูดเก่งกล้ามากนัก เพราะถึงอย่างไร เจ้าสาวที่  เขินนิด ๆ น้ำตาซึมหน่อย ๆ ก็ดูน่ารักกว่าอยู่แล้ว

๑๙. นอนให้พอก่อนวันงาน อย่าปล่อยให้ท้องว่าง อย่าดื่มแอลกอฮอล์ให้มากเกินไป จะได้สวยอย่างสดชื่น

๒0. หากมีสิ่งใดผิดพลาด พยายามให้ใจเย็นไว้ก่อนจำไว้ว่าทุกคนมาร่วมยินดีกับคุณ ไม่ใช่มาจ้องจับผิดทุกรายละเอียด

แนะนำคำขวัญวันแต่งงาน…

“คนนี้ล่ะ ใช่ เธอคือหวานใจตัวจริง”

“และแล้ววันที่หลายคนถามถึง…ก็มาถึง”

“เพราะเราคู่ใจ”

“สองใจเป็นใจเดียว”

“รักข้ามขอบฟ้า”

“สมรักสมรส”

“ยิ่งพบกัน      นับวัน          ยิ่งใกล้ชิด
ยิ่งใกล้ชิด    นับวัน           ยิ่งหวั่นไหว
ยิ่งคบกัน      นับวัน           ยิ่งมั่นใจ
ว่าหัวใจ        ทั้งสองดวง    นั้นคู่กัน”


★ ประเพณีเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา–วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖

.           ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖ นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า”

.           วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา เป็น “วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือในวันเพ็ญแห่ง เดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก”วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยในประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๗ หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของ ไทย ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทิน จันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมีเดือน ๘ สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม และในกลุ่มชาวพุทธมหายานบาง นิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง ๓ นั้น เกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ๆ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

.           วันวิสาขบูชานั้น ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียใน ปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียใน ปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจน ปัจจุบัน

.           วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว โดยบางประเทศจะเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศศรีลังกา, ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เป็นต้น (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) โดยในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

.           วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก(ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

.           ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและ เหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ “ประสูติ” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ “ตรัสรู้” เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอรปไปด้วย “พระบริสุทธิคุณ”, “พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวงโดย “พระมหากรุณาธิคุณ” จวบจนทรง “เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน ๖ ทั้งสิ้นนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญ

วันวิสาขบูชา เป็นเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่เป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ

.         * เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
.         * เช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เจ้าชายสิทธัตถะได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนหลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

.         * หลังจากตรัสรู้แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา ๔๕ ปี จนเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

.             ด้วยเหตุการณ์ ๓ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน ๖ ชาวพุทธจึงได้เรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วันวิสาขบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี) และปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

.           วันตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี และขณะนั้นมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา เวลาเช้า ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของประเทศอินเดีย เป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของโลก เพราะเป็นวันสำเร็จเป็นองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทรงรู้แจ้งอริยสัจธรรม ๔ คือ

.           ทุกข์ ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก เช่น ความเกิด ความแก่ ความตาย ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ การประจวบกับสิ่งที่ไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

.           สมุทัย เหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้น คือ “ ตัณหา ” กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

.           นิโรธ ความดับทุกข์ ภาวะที่ตัณหาสิ้นไป จิตหลุดพ้นจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง นิพพาน

.           มรรค ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า มัชฌิมาปฏิทา คือ เห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตมั่นชอบ

.            รวมความว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น คือ ทรงรู้ว่าทุกข์คืออะไร หรืออะไรเป็นตัวทุกข์ รู้เหตุทำให้เกิดทุกข์ รู้การดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และทรงรู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้

๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ) แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

.           ในราตรีนั้น ได้มีปริพาชกผู้หนึ่ง ชื่อสุภัททะขอเข้าเฝ้า และได้อุปสม

บทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้าย เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด ” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์

.            นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันวิสาขบูชาในพุทธประวัติ

วันคล้ายวันประสูติ

.           เหตุการณ์ประสูตินี้ เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกของพระพุทธเจ้า ที่ได้เกิดในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาส โดยพระพุทธเจ้า หรือพระนามเดิม “เจ้าชายสิทธัตถะ” ได้ประสูติในพระบรมศากยราชวงศ์ เป็นพระราชโอรสแห่ง พระเจ้าสุทโธทนะศากยราชา พระราชบิดา ผู้ทรงดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และ พระนางสิริมหามายา ศากยราชเทวี พระราชมารดา ผู้ทรงเป็นพระราชมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ โดยเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ทรงดำรงตำแหน่งแห่งศากยมกุฏราชกุมาร ผู้จักได้รับสืบพระราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์สืบไป

.           เรื่องราวเหตุการณ์ประสูติจากหลักฐานชั้นบาลี (พระไตรปิฎก) และอรรถกถา กล่าวว่า หลังจากพระโพธิสัตว์ ผู้ดำรงอยู่ในดุสิตเทวโลก ได้บำเพ็ญพระบารมีครบถ้วนแล้ว ได้ทรงรับคำอาราธนาเพื่อจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่พระครรภ์ของพระนางสิริมหา มายา เมื่อเวลาใกล้รุ่ง วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระกา ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

.           จนเมื่อพระนางสิริมหามายา ได้ทรงพระครรถ์ครบถ้วนทศมาส (๑๐เดือน) ในวันเพ็ญวิสาขมาส (ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี) พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประสูติพระราชโอรส ยังเมืองเทวทหะ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของพระองค์ แต่ขณะเสด็จพระราชดำเนินได้เพียงกลางทาง ภายในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะต่อกัน พระองค์ได้เกิดประชวรพระครรภ์จะประสูติ อำมาตย์ผู้ตามเสด็จจึงจัดร่มไม้สาละถวาย พระนางจึงได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ร่มไม้สาละนั้น โดยขณะประสูติพระองค์ประทับยืน พระหัตถ์ทรงจับกิ่งสาละไว้ เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ (โดยอาการที่พระบาทออกจากพระครรภ์ก่อน) แล้ว โพธิสัตว์ได้ทรงพระดำเนินไปได้ ๗ ก้าว และได้ทรงเปล่งอาสภิวาจา (วาจาประกาศความเป็นผู้สูงสุด) ขึ้นว่า

.         “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส. อยมนฺติมา ชาติ. นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.”

คำแปล: “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก, เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก, เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก. ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้าย. บัดนี้ ภพใหม่ย่อมไม่มี ดังนี้”

— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. อจฺฉริยอพฺภูตธมฺมสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๙-๒๕๑/๓๖๖-๗-๘-๙, ๓๗๑

.           โดยการทรงเปล่งอาสภิวาจาเป็นอัศจรรย์นี้ นับเป็นบุรพนิมิตแห่งพระบรมโพธิญาณ ที่เจ้าชายน้อยผู้ทรงเป็นพระบรมโพธิสัตว์ จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลอีกไม่นาน

วันคล้ายวันตรัสรู้

.           เหตุการณ์การตรัสรู้พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่สองของพระพุทธเจ้า ที่ได้เกิดในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาส ซึ่งเหตุการณ์นี้ ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของพระพุทธเจ้าและพระพุทธ ศาสนา ถือได้ว่าเป็นการเกิดครั้งที่สองของเจ้าชายสิทธัตถะ คือครั้งแรกนั้นเพียงประสูติเกิดเป็นมนุษย์ แต่การตรัสรู้นี้ ถือว่าเป็นการเกิดใหม่อีกครั้ง เป็นการเกิดที่หาได้โดยยาก เป็นการเกิดที่สมบูรณ์พร้อมด้วยอริยผล รู้แจ้งซึ่งสรรพกิเลสทั้งปวง หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมาร คือทุกข์และสุขทั้งปวงได้หมดสิ้น และเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็น “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” แปลว่า ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง (ผู้ไม่ได้รับบัญชาจากใคร ผู้ไม่ได้รับโองการจากพระผู้สร้าง หรือเทพเทวดาองค์ไหน) หากแต่เป็นการ “รู้แจ้งโลกทั้งปวง” ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพึงกระทำได้ และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ “รู้” เหมือนที่พระองค์ทรงรู้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจึงทำให้มีผู้เรียกพระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระองค์ว่า “พระพุทธศาสนา” แปลว่า “ศาสนาของผู้รู้แจ้ง – ศาสนาของผู้ (ปฏิบัติเพื่อ) หลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวล”

เหตุการณ์ออกผนวช

ตามนัยอรรถกถา

.           เรื่องราวเหตุการณ์การออกผนวชจากหลักฐานชั้นอรรถกถา (หลักฐานชั้นรอง แต่งโดยคัมภีราจารย์รุ่นหลังพระไตรปิฎก) กล่าวว่า หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยและอภิเษกสมรสล่วงมาได้ ๒๙ พรรษาแล้ว ตลอดเวลาทั้งชีวิตของพระองค์ประทับอยู่แต่ในพระราชวังเสวยกาม สุขอย่างบริบูรณ์ ไม่ได้เคยเสด็จออกไปสู่โลกภายนอกเลย วันหนึ่ง (ตามนัยอรรถกถา) ก่อนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พระองค์จึงได้แอบเสด็จออกนอกพระราชวังโดยม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะอำมาตย์ ตามเสด็จ พระองค์ได้เที่ยวไปตามหมู่บ้าน พบเห็นความจริงของชีวิต คือ เทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ตามลำดับ จึงทรงสลดสังเวชพระทัยยิ่งนัก และเมื่อเสด็จกลับ ได้ทรงทราบข่าวพระประสูติกาลของพระโอรสของพระองค์ ได้ทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่า “ราหุล ชาตํ ราหุล ชาตํ” แปลว่า เกิดบ่วงเสียแล้วหนอ เกิดบ่วงเสียแล้วหนอ ดังนี้ เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในการบรรพชาออกบวชแสวงหาโมกขธรรม เมื่อคราวเสด็จเห็นเทวทูตทั้ง ๔ เสียแล้ว เมื่อตกดึกคืนนั้นเอง พระองค์จึงได้ตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะบรรพชา ได้เข้าไปในห้องบรรทมของพระนามพิมพาเทวี เพื่อจะลาพระเทวีและพระโอรส แต่กลับทรงพบกับเหล่าบรรดานางสนมกำนัลในนอนกลิ้งเกลือกอยู่ทั่วไป ดูน่าเกลียดยิ่งนัก พระนางกับพระโอรสได้บรรทมไปแล้ว พระองค์จึงได้ทรงตัดสินใจที่จะออกบรรพชาโดยมิลาพระเทวีและพระโอรสก่อน

.           ในครั้งนั้น พระองค์ได้ทรงม้ากัณฐกะมีนายฉันนอำมาตย์ตามเสด็จ หนีออกจากพระราชวัง เมื่อถึงฝั่งอโนมานที ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงตัดพระเมาฬีด้วยพระขรรค์ แล้วอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ วันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะนั่นเอง (วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)

ตามนัยพระบาลี (พระไตรปิฎก)

.           เรื่องราวเหตุการณ์ประสูติจากหลักฐานชั้นต้น คือ พระไตรปิฎก กล่าวว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้ ๒๙ พรรษา ได้ทรงปรารภเหตุคือ ความแก่ เจ็บ ตาย ที่มีอยู่ทุกคนเป็นธรรมโลก ไม่มีใครจะรอดพ้นไปได้ แต่เพราะว่ามิได้ฟังคำสั่งสอนของผู้รู้ จึงทำให้มัวแต่มานั่งรังเกียจเหตุเหล่านั้นว่าเป็นของไม่ควรคิด ไม่ควรสนใจ ทำให้คนเราทั้งหลาย มัวมาแต่ลุ่มหลงอยู่ในกิเลสทั้งหลายเพราะความเมา ๓ ประการ คือ เมาว่าตัวยังหนุ่มยังสาวอยู่อีกนานกว่าจะแก่ ๑ เมาว่าไม่มีโรคอยู่และโรคคงจะไม่เกิดแก่เรา ๑ เมาว่าชีวิตเป็นของยั่งยืน ๑ มัวแต่ใช้ชีวิตทิ้งไปวัน ๆ

กล่าวคือทรงดำริว่า
.         “…มนุษย์ทั้งหลายมีความทุกข์เกิดขึ้นครอบ งำอยู่ตลอดเวลาก็จริง เกลียดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็จริง แต่ทำไมมนุษย์ทั้งหลายยังมัวแสวงหาทุกข์ร้อนใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วทำไม เราต้องมามัวนั่งแสวงหาทุกข์ใส่ตัว (ให้โง่) อยู่อีกเล่า!”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. ปาสราสิสุตฺต โอปทฺทมวคฺค อุปริ. ม. มู. ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๖

ด้วยความคิดเช่นนี้ ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะถึงกับตั้งพระทัยออกผนวชด้วยดำริว่า
.         “เมื่อรู้ว่าการเกิดมี (ทุกข์) เป็นโทษแล้ว เราพึงแสวงหา “นิพพาน” อันไม่มีความเกิด อันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. ปาสราสิสุตฺต โอปทฺทมวคฺค มู. ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๖

นอกจากนี้ ในสคารวสูตร มีพระพุทธพจน์ตรัสสรุปสาเหตุที่ทำให้ทรงตั้งพระทัยออกบรรพชาไว้สั้น ๆ ว่า
.         “ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี, ส่วนบรรพชาเป็นโอกาสแสงสว่าง; ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ที่เขาขัดดีแล้ว, โดยง่าย นั้นไม่ได้. ถ้าไฉนเราพึงปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน เถิด”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. สคารวสุตฺต พฺราหฺมณวคฺค ม. มู.๑๓/๖๖๙/๗๓๘

ด้วยเหตุดังกล่าวทั้งหลายนี้พระองค์จึงได้ทรงตั้งพระทัยเสด็จออกผนวช โดยการเสด็จออกผนวชตามนัยพระไตรปิฎกนั้น มิได้ทรงหนีออกจากพระราชวัง แต่ทรงเสด็จออกผนวชต่อหน้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเลยทีเดียว ดังนัยใน โพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค ว่า
.         “…เรายังหนุ่มเทียว เกสายังดำจัด บริบูรณ์ด้วยเยาว์อันเจริญในปฐมวัย, เมื่อบิดามารดาไม่ปรารถนาด้วย กำลังพากันร้องไห้ น้ำตานองหน้าอยู่ เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว…”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. โพธิราชกุมารสุตฺต ราชวคฺค ม. มู. ๑๓/๔๔๓/๔๘๙

ตรัสรู้

แสวงหาอาจารย์
.           เมื่อได้ทรงออกผนวชแล้ว ได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักลัทธิต่าง ๆ เช่น สำนักอาฬารดาบส รามบุตร และอุทกดาบส รามโคตร ได้บรรลุสมาบัติ ๘ สิ้นความรู้เจ้าสำนักทั้งสอง แต่พระองค์ยังไม่ทรงพอพระทัย เพราะสมาบัติทั้ง ๘ นั้น ไม่สามารถทำให้พระองค์ตรัสรู้ได้ จึงทรงออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสอง เสด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เป็นสถานที่รมณียสถาน มีป่าชัฏ แม่น้ำใสสะอาด และมีโคจรคาม (สถานที่บิณฑบาต) อยู่โดยรอบ จึงทรงตั้งพระทัยที่จะบำเพ็ญเพียรอยู่ ณ ที่แห่งนี้

บำเพ็ญทุกกรกิริยา

.           แรกนั้น พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรทางกาย คือ “ทุกกรกิริยา” คือการบำเพ็ญเพียรที่นักพรตผู้บำเพ็ญตบะในสมัยนั้นยกย่องว่าเป็นยอดของการบำเพ็ญเพียรทั้งปวง ๓ ประการ โดยในระหว่างบำเพ็ญเพียร ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ผู้เป็นพราหมณ์ (โกณฑัญญะ) และบุตรแห่งพราหมณ์ (ปัญจวัคคีย์ที่เหลือ) ที่ได้ร่วมงานทำนายลักษณะมหาบุรุษแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ (ในคราว ๕ วันหลังจากประสูติ) ว่า “ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช จักได้เป็นศาสดาเอกของโลก” เมื่อท่านเหล่านั้นได้ทราบข่าวการออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ จึงชักชวนกันออกบวชเพื่อตามหาเจ้าชาย มาพบเจ้าชายสิทธัตถะในขณะกำลังบำเพ็ญทุกกรกิริยา จึงได้คอยเฝ้าอยู่ปฏิบัติ ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรถึงขั้นยวดยิ่งแล้ว ยังมิได้ตรัสรู้ ได้ทราบอุปมาแห่งพิณ ๓ สาย ว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นหนทางอันสุดโต่งเกินไป จึงได้ละทุกกรกิริยาเสีย หันกลับมาเสวยอาหาร เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จึงคิดว่าพระองค์ทรงคลายความเพียรทางกายด้วยทุกกรกิริยา ไม่มีโอกาสตรัสรู้ได้ จึงได้พาพวกละทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

วันตรัสรู้

.           เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อกลับมาเสวยพระกระยาหารจนพระวรกายกลับมามีพระกำลังขึ้นเหมือนเดิมแล้ว จึงทรงเปลี่ยนมาเริ่มบำเพ็ญเพียรทางใจต่อไป จนล่วงเข้าเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน วิสาขมาส หลังบรรพชาได้ ๖ ปี นางสุชาดา ธิดานายบ้านอุรุเวลาเสนานิคม ได้นำข้าวมธุปายาสไปถวายพระองค์ขณะประทับอยู่ ณ ต้นไทรใกล้กับบ้านของนาง ด้วยคิดว่าพระองค์เป็นเทวดา เพราะวันนั้นพระองค์มีรัศมีผ่องใส จนเมื่อทรงรับเสวยข้าวมธุปายาสแล้ว จึงได้ทรงนำถาดทองคำไปอธิษฐานลอยในแม่น้ำเนรัญชรา

ประทับโพธิบัลลังก์

.           จวบจนเวลาเย็น ได้ทรงรับถวายหญ้าคา (หญ้ากุศะ) ๘ กำมือ จากนายโสตถิยะพราหมณ์ ทรงนำไปปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์ ณ ใต้ต้นอัสสถะพฤกษ์ (ซึ่งต่อมาหลังจากการตรัสรู้จึงได้ชื่อใหม่ว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” หรือ “ต้นโพธิ์”) ต้นหนึ่ง ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก หันพระปฤษฏางค์ (หลัง) ไปทางลำต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงอธิษฐานในพระทัยว่า
.    “…หนัง เอ็น กระดูก จักไม่เหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ จักเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษ (การตรัสรู้) ด้วยความเพียรของบุรุษ (มนุษย์) ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักหยุดความเพียรนั้นเสีย เป็นไม่มีเลย…”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. ปญิจมสุตฺต กมฺมกรณวคฺค ทุก. อํ ๒๐/๖๔/๒๕๑

.           จากนั้น พญามารได้ยกพลเสนามารมาพจญ พระองค์ต้องต่อสู้ด้วยพระบารมี ๑๐ ทัศ กล่าวในแง่ธรรมาธิษฐานคือ ทรงต่อสู้กับกิเลสภายในใจจนทรงเอาชนะได้ด้วยพระบารมี คือความลำบากในการบำเพ็ญความดีทั้งปวง อันทรงได้สั่งสมมาตลอดแต่ครั้งเป็นพระโพธิสิตว์ ทรงต่อสู้จนพญามารได้พ่ายแพ้ไปตอนพระอาทิตย์จะตกแล้ว พระองค์จึงทรงเริ่มเจริญสมถภาวนา ทำจิตใจให้เป็นสมาธิ จนได้บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามลำดับ แล้วได้ทรงทำให้ฌานอันเป็นองค์แห่งปัญญา ๓ ประการ ให้เกิดขึ้นในยามทั้ง ๓ คือ

.           ๑. ปฐมยาม ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” คือ ทรงสามารถระลึกชาติได้
.           ๒. มัชฌิมยาม ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ รู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าได้ ทิพยจักษุญาณ คือ ตาทิพย์

.           ๓. ปัจฉิมยาม พระองค์ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเนื่องเสมือนกับลูกโซ่ จนได้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรม ๔ ประการ คือ
.          * ทุกข์ ความทุกข์ สภาวะที่ทนได้ยาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (ปัญหา)
.          * สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (สาเหตุของปัญหา)
.          * นิโรธ ความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)
.          * มรรค ทนทางที่จะดับทุกข์ได้ (วิธีการแก้ปัญหา)
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔

.           แล้วพระองค์จึงได้ทรงบรรลุซึ่ง “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวกิเลสทั้งปวง เมื่อนั้น จิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง ไม่มีความยึดถือมั่นด้วยอุปาทาน อันเป็นการได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ในยามที่ ๓ แห่งคืนวิสาขมาส ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
.           แต่นั้น พระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระนามบัญญัติโดยคุณนิมิตแห่งพระองค์ว่า “อรหํ” เป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง และ “สมฺมาสมฺพุทฺโธ”
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้ตรัสรู้ชอบได้โดยลำพังพระองค์เอง หามีผู้ใดเป็นครูอาจารย์ไม่
.           และต่อมา พระองค์ได้ทรงนำสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แจ้งในวันตรัสรู้นี้ มาเผยแก่หมู่ชนทั้งหลาย พระองค์จึงทรงได้รับขนานพระนามว่า “สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า” สืบมา

วันคล้ายวันปรินิพพาน

.           เป็นเวลากว่า ๔๕ ปี ที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติดำรงตนในฐานะพระบรมศาสดา เผยแผ่พระธรรมวินัย คือพระพุทธศาสนาแก่พหูชนชาวชมพูทวีป ทำให้พระศาสนาตั้งหลักฐานอย่างมั่นคง ณ ชมพูทวีปกว่าพันปี และพระพุทธศาสนาได้ขยายออกไปทั่วแผ่นดินเอเชีย นับแต่นั้นมา

ทรงปลงพระชนมายุสังขาร

.           จวบจนพระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พระองค์ทรงมีพระวรกายชราภาพเสมือนคนทั่วไป ได้ทรงตรัสว่า ศาสนาของพระองค์ได้ทรงตั้งมั่นแล้ว ได้ทรงทำหน้าที่แห่งพระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว ในเวลาสามเดือนก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขณะพระองค์ประทับอยู่ ณ ปาวาลเจดีย์ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ได้ทรงตรัสอภิญญาเทสิตธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วพระองค์ทรงทำการปลงพระชนมายุสังขารว่า
.    “…ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้ เราจักเตือนท่านทั้งหลาย: สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา…, ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วงไปแห่งสามเดือนจากนี้…”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๒/๑๐๙

เสด็จไปเมืองกุสินารา

.           จากนั้น พระองค์ได้เสด็จไปบ้านภัณฑคาม บ้านหัตถิคาม จนเสด็จถึงเมืองปาวาโดยลำดับ ที่นี้ พระองค์ได้ประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะ กัมมารบุตร ได้ทรงแสดงธรรมแก่นายจุนทะ และเสด็จไปรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้น ได้ทรงอนุญาตรับบิณฑบาตเสวยสูกรมัททวะที่นายจุนทะจัดไว้ (ต่อจากนี้พระองค์ได้ทรงประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธอย่างกล้า จวบจนสิ้นพระชนมายุ)  จากนั้นได้เสด็จไปสู่เมืองกุสินารา ในกลางทาง ได้ทรงพักที่ร่มไม้แห่งหนึ่ง รับสั่งให้พระอานนท์ปูลาดสังฆาฏิ เพื่อเสวยน้ำดื่ม และได้ทรงสนทนากับปุกกุสสะ มัลละบุตร จนเกิดศรัทธาถวายผ้าเนื้อดีสองผืน ทรงรับสั่งให้นำมาห่มคลุมพระองค์ผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งรับสั่งให้ถวายแก่พระอานนท์ เมื่อปุกกุสสะถวายผ้านั้นแล้วหลีกไป พระอานนท์ได้น้อมถวายผ้าของตนแก่พระพุทธเจ้า ได้เห็นพระวรกายของพระองค์ว่ามีพระฉวีผ่องใสยิ่ง จึงได้ทูลถาม พระองค์ได้ตรัสตอบว่า
.    “…อานนท์! เป็นอย่างนั้น, กายของตถาคต ย่อมมีฉวีผุดผ่องในกาลสองครั้งคือ ในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, และราตรี ที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. อานนท์! การปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละคู่ ในสวนสาละอันเป็นที่พัก ของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา ในตอนปัจฉิมยามคืนนี้…”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗

ประทับสีหไสยาสน์

.           เมื่อเสด็จถึงพระราชอุทยานของมัลลกษัตริย์ ได้ทรงให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างต้นสาละคู่ เมื่อขณะได้ทรงประทับสีหเสยยาสน์ หันศีรษะไปทางทิศเหนือแล้ว เกิดอัศจรรย์คือ ดอกาละผลิดอกผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ ดอกมณฑารพ จุรณ์ไม้จันทร์ และดนตรีทิพย์ ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น เพื่อบูชาแก่พระพุทธเจ้า เทวดาทั่วโลกธาตุได้มาประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจ้า บางองค์คร่ำครวญเสียใจด้วยอาการต่าง ๆ

ประทานพระปัจฉิมโอวาท

.           จากนั้นพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกมัลละกษัตริย์เข้าเฝ้าและได้ตรัสแก้ปัญหา ของสุภัททะปริพาชก จนเกิดศรัทธา ขอบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ แล้วได้ทรงตรัสให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นผู้สืบศาสดาไว้ว่า
.    “…อานนท์! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว…
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗

จากนั้นได้ทรงตรัสพระโอวาทที่สำคัญ ๆ อีก ๔-๕ เรื่อง จนในที่สุด ได้ทรงตรัสพระปัจฉิมโอวาท ตรัสเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไว้ว่า
.    “…หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ…”
แปลว่า: “ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗

นี่เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์

ปรินิพพาน

.           จากนั้น พระองค์ทรงนิ่งเงียบ เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วย้อนลงมาตามลำดับ ถึงปฐมฌาน แล้วย้อนขึ้นอีกโดยลำดับจนถึงจตุตถฌาน เมื่อออกจากจตุตถฌานนั้นจึง “เสด็จดับขันธปรินิพพาน”
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงความดับสมุทัย อันเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ (เสด็จดับขันธปรินิพพาน) ไว้เมื่อคราวทรงพระชนม์อยู่ว่า
.    “…ต้นไม้ เมื่อโคนต้นยังอยู่ ไม่มีอุปัทวะ แม้ถูกตัด (ส่วนบน) แล้วก็งอกได้อีกอยู่นั่น ฉันใดก็ดี แม้ทุกข์นี้ก็ฉันนั้น เมื่อตัณหานุสัยยังมิได้ถูกถอนทิ้งแล้ว ก็ได้เกิดร่ำไป…”
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. ขุ. ธ. ๒๕/๓๓๘/๑๓๘

.           กล่าวคือ พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพราะความดับไปแห่งสมุทัย คือได้ทรงถอนเสียสิ้นซึ่งต้นและรากกิเลสตัณหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนี้แล้วเมื่อในวันตรัสรู้ การเสด็๋จดับขันธปรินิพพานนี้ จึงเป็นการตายครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ โดย “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” (สิ้นตัณหาเมื่อคราวตรัสรู้ และสิ้นขันธ์ห้า เมื่อคราวปรินิพพาน)

.           เมื่อนั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ โลมชาติลุกขึ้นชูชัน กลองทิพย์บรรลือลั่นไปในอากาศ ไว้อาลัยแด่การจากไปของพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นบรมครูของโลก กายของพระองค์สิ้นเชื้อคือตัณหาที่จะนำไปเกิดในภพใหม่ ครั้นกายแตกดับแล้ว ถึงความเป็นของว่าง ไม่มีอะไรเหลือสำหรับส่วนผสมของกายในภพต่อไป พระพุทธองค์ได้ทรงจากไป ณ ยามสุดท้ายแห่งราตรี วันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศก (ตามการนับของไทย) ๑ ปี

สถานที่สำคัญเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา (พุทธสังเวชนียสถาน)

.           เหตุการณ์สำคัญทั้ง ๓ เหตุการณ์ที่เกิดในวันวิสาขบูชา เกิดภายในบริเวณที่เรียกว่าชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล หรือประเทศอินเดียและเนปาลในปัจจุบันนี้ โดยสถานที่ ๆ พระพุทธองค์ทรงประสูติอยู่ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาลในปัจจุบัน, สถานที่ตรัสรู้ อยู่ที่ พุทธคยา และสถานที่ปรินิพพานอยู่ที่ กุสินารา ประเทศอินเดียในปัจจุบัน โดย ๒ ใน ๓ ของพุทธสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ (ลุมพินีวัน)

ที่ตั้งลุมพินีวัน
.           ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ ๑ ใน ๕ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดียตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาล

.           ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวัน อยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของพระเจ้าสุทโธทนะ และกรุงเทวทหะ เมืองหลวงของพระเจ้าชนาธิป เป็นพระราชอุทยานลาดลุ่มร่มรื่นกึ่งกลางระหว่างทางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์และ ประชาชน สภาพของลุมพินีวันในสมัยพุทธกาลอาจจะพิจารณาได้จากคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน ได้พรรณนาเป็นภาษาบาลีไว้ว่า
.    “ทวินฺนํ ปน นครานํ อนฺตเร อุภยนครวาสีนมฺปิ ลุมพินีวนํ นาม มงฺคลสาลวนํ อตฺถิ, ตสฺมึ สมเย มูลโต ปฏฺฐาย ยาว อคฺคสาขา สพฺพํ เอกปาลิผุลฺลํ อโหสิ สาขนฺตเรหิ เจว ปุปฺผนฺตเรหิ จ ปญฺจวณฺณา ภมรคณา นานปฺปการา จ สกุณสงฺฆา มธุรสฺสเรน วิกูชนฺตา สกลํ ลุมฺพินีวนํ จิตฺตลตาวนสทิสํ ฯเปฯ”
แปลว่า: “ในระหว่างเมืองทั้งสอง มีป่าสาละชื่อลุมพินีวันอันเป็นมงคล สมัยนั้นสาละทั้งหมดล้วนมีดอกออกสะพรั่งเป็นแนวเดียวกัน แต่รากจนสุดปลายกิ่ง ตามกิ่งก้านสาขาและดอกนั้นล้วนมีหมู่ภมรนานาชนิด และหมู่นกหลากหลายชนิดส่งเสียงกู่ร้องประสานสำเนียง ดังทั่วทั้งป่า ลุมพินีวันนั้นจึงประดุจเช่นเดียวกับสวนจิตรลดา (อันมีในดาวดึงสเทวโลก) ฉะนั้น ฯลฯ”
— วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑, หน้า ๖๔

.           ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาล หลังจากการประสูติของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด แม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จมา ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ก็ประทับที่นิโครธารามที่พระประยูรญาติจัดถวาย หาได้มาประทับหรือแสดงธรรม ณ ลุมพินีวันอีกไม่ เนื่องเพราะลุมพินีวันนั้น เป็นอุทยาน ไม่มีผู้คนอาศัยนั่นเอง

ลุมพินีวันหลังพุทธปรินิพพาน

.           หลังพุทธปรินิพาน กษัตริย์ซึ่งได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ก็ได้นำมาบรรจุไว้ในสถูปแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากลุมพินีวันนัก จวบจนพุทธศักราชได้ ๒๙๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนีสถานทั่วทั้งชมพูทวีป พร้อมด้วยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ (หรือพระอุปคุต) ได้เสด็จมานมัสการ ณ ลุมพินีนี้ ได้โปรดให้พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระนำทางและชี้จุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ แล้ว จึงได้ทรงสร้างอาราม พระเจดีย์และเสาศิลาจารึกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่า ลุมพินีนี้มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งเสาศิลาหินทรายของพระเจ้าอโศกยังคงตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน

สระสรงสนาน และมหามายาเทวีวิหาร หลังการบูรณะ

.           หลังจากยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช เรื่องราวของลุมพินีวันได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเกือบ ๗๐๐ ปี โดยไม่มีใครสืบค้นถึงความเป็นไปของลุมพินีวัน จน พ.ศ. ๙๐๐ สมณะฟาเหียนได้เดินทางจากประเทศจีนมาถึงลุมพินีวัน ได้มีการจดบันทึกไว้ว่า
.         “มีสระสรงสนานบ่อมังกร ลุมพินีวันอยู่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๔-๑๖ กิโลเมตร”

ต่อมาในปี พ.ศ. ๑๑๘๑ สมณะเฮี้ยนจัง ได้เดินทางมาถึงลุมพินีวัน ได้พบเสาอโศกพร้อมรูปสิงห์ สระสรงสนาน และสถูปจำนวนหนึ่ง มีการจดบันทึกไว้ว่า
.           “ในวนอุทยานแห่งนี้ มีสระสรงสนานของชาวศากยะ และห่างจากสระสรงสนานนั้นไปประมาณ ๒๔ ก้าว มีต้นสาละ ซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธองค์ประสูติ ทางด้านใต้ มีเจดีย์ซึ่งเป็นจุดที่พระอินทร์ถวายการต้อนรับพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ ถัดจากนั้นก็มีเจดีย์อีก ๔ องค์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่ทำหน้าที่อภิบาลพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ บริเวณใกล้ ๆ เจดีย์ ๔ องค์นี้ มีเสาอโศกมีรูปสิงห์อยู่บนยอด”

.           จวบจน พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๓๙ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม และคณะ ได้ค้นพบเสาศิลาพระเจ้าอโศกซึ่งถูกฝังดินไว้ และพบจารึกเป็นอักษรพราหมีระบุว่าที่แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ จากนั้นจึงได้เริ่มมีการขุดค้นทางโบราณคดี ได้พบซากปรักหักพังจำนวนมาก มีซากสถูปกว่า ๕๐ องค์ และซากวิหารอาราม มีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมริยะ รางวงศ์ศุงคะ ราชวงศ์กุษาณะ และสมัยคุปตะ (ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ – พ.ศ. ๙๕๐)

จุดแสวงบุญและสภาพของลุมพินีวันในปัจจุบัน

.           ลุมพินีวันในปัจจุบันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ “วิหารมายาเทวี” (ปัจจุบันบูรณะใหม่) ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส วิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบันทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีเก่า โดยได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ได้ทรงดำเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ

.           ลุมพินีในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากโครงการฟื้นฟูพุทธสถานลุมพินีวันให้เป็น “พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก” โดยดำริของ ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพุทธพม่า ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่ท่านตั้งใจเริ่มโครงการฟื้นฟูให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่า และพื้นที่สำหรับสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลก กว่า ๔๑ ประเทศ โดยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ (ขนานตามแนวเหนือใต้) โดยโบราณสถานลุมพินีวันอยู่ทางด้านใต้ ปัจจุบันมีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมาก และมีขนาดใหญ่โต เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ลุมพินีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๒๑ ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี อีกด้วย

สถานที่เนื่องด้วยการตรัสรู้ (พุทธคยา)

ที่ตั้งพุทธคยา

.            พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวง บุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (อังกฤษ: Mahabodhi Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ๓๕๐ เมตร อดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยาชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น อุเรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู2 และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

พุทธคยาในสมัยพุทธกาล

.            ในสมัยพุทธกาล พุทธคยา อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต สภาพของพุทธคยาในสมัยพุทธกาลอาจจะพิจารณาได้จากพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ที่ได้ทรงตรัสกับโพธิราชกุมาร ในโพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงพรรณาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไว้ว่า
.    “ราชกุมาร! เรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกผู้รามบุตรแล้ว แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า, เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐ จนบรรลุถึงตำบล อุรุเวลาเสนานิคม พักแรมอยู่ ณ ตำบลนั้น. ณ ที่นั้น เราได้พบภาคพื้นรมณียสถาน มีชัฏป่าเยือกเย็น แม่น้ำใสเย็นจืดสนิท มีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ มีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบ. ราชกุมาร! เราได้เห็นแล้ว เกิดความรู้สึกว่า “ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมย์จริง ชัฏป่าเย็นเยือก แม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิท มีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ ทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบ, ที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียร” ดังนี้. ราชกุมาร! เรานั่งพักอยู่ ณ ตำบลนั้นเอง ด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียร ดังนี้.”
— ‘สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. โพธิราชกุมารสุตฺตํ ราชวคฺค ม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๑’

.            เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ ๗ สัปดาห์ และเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา ๗ สัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตปุสสะ และภัลลิกะ ๒ พ่อค้า ที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวายข้าวสัตตุผลและสัตตุก้อน แล้วแสดงตนเป็นทวิวาจกอุบาสก ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้าทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุ สสติด้วย๓
.            พุทธคยาในสมัยพุทธกาล หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าวถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวพระอานนท์ ได้มา ณ พุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตามความต้องการของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเตือนใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดพระเชตวันจึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พุทธคยาหลังพุทธปรินิพพาน

.            บริเวณกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียสถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น ได้เริ่มมีการสร้างมาตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช4 และสร้างต่อเติมมาเรื่อย ๆ โดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดีย พระองค์ต่อ ๆ มา จนกระทั่ง เมื่อกองทัพมุสลิม ได้บุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาก็ถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล
.            สำหรับความเป็นไปของต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้นั้น ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได้ ๓๕๒ ปี จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จนไม่สนใจ พระนาง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้น ปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราชจากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิม และมีอายุยืนมาประมาณ ๘๗๑-๘๙๑ ปี จนถูกทำลายในประมาณปี พ.ศ. ๑๑๔๓-๑๑๖๓ ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่ง เบงกอลพระนามว่า ศศางกา ซึ่งพระองค์มีความอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงได้ทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามนั้นปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ ทรงปลูกขึ้นแทนต้นที่ ๒ และต้นที่ ๓ นี้ มีอายุยืนมากว่า ๑,๒๕๘-๑,๒๗๘ ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบันนั้น ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓

.            สำหรับความเป็นไปขององค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ ได้มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. ๖๙๔ เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชร อาสน์ทางทิศตะวันออก มีสองชั้น โดยชั้นล่างเป็นสถานที่กราบนมัสการ และชั้นบนเป็นห้องเจริญภาวนา ลักษณะของพระมหาโพธิเจดีย์มีเอกลักษณ์เฉพาะและตั้งตระง่านเป็นสัญลักษณ์ ของมหาโพธิมณฑลมากว่าสองพันปี ในบางช่วงพระราชาแห่งแคว้นต่าง ๆ ได้เข้ามาทำนุบำรุงอยู่เสมอ และได้รับการบูชารักษาจากชาวพุทธมาตลอด แต่มาขาดตอนไปเมื่อช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแผ่นดินอินเดียแถบนี้ถูกคุกคามจากสงครามและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา พุทธคยาจึงถูกปล่อยทิ้งร้างและถูกชาวฮินดูเข้าครอบครองและแปลงมหาโพธิเจดีย์เป็นเทวสถาน

.            โดยเหตุการณ์ที่พุทธคยาถูกชาวฮินดูครอบครองนั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ จากการที่นักบวชฮินดูชื่อ โคเสนฆมัณฑิคีร์ ได้เดินทางมาถึงพุทธคยาและได้ตั้งสำนักเล็ก ๆ ใกล้กับพระมหาโพธิเจดีย์ เมื่ออยู่ไปนานๆ จึงกลายเป็นเจ้าของที่ไปโดยปริยาย (มีผู้กล่าวว่า พราหมณ์มหันต์นี้ คือนักธุรกิจการค้าที่มาในรูปนักบวชฮินดู กล่าวกันว่าติดอันดับมหาเศรษฐี ๑ ใน ๕ ของรัฐพิหาร ผู้นำของมหันต์องค์ที่ ๑๕ ในปัจจุบันก็มีการสืบทอดมาตั้งแต่โคเสณฆมัณฑิคีร์) ซึ่งการที่พราหมณ์มหันต์เข้ามาครอบครองพุทธคยานั้นก็ไม่ได้ดูแลพุทธคยาแต่ อย่างไร

.            สภาพอันเสื่อมโทรมของพุทธคยานั้น อาจพิจารณาได้จากข้อความในบทความของท่านเซอร์ เอดวินด์ อาโนลด์ (Sir Edwin Arnold) ผู้เรียบเรียงหนังสือพุทธประวัติภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และกล่าวกันว่า เป็นพุทธประวัติฉบับภาษาอังกฤษ ที่มีความไพเราะ และน่าเลื่อมใสมาก คือ ประทีบแห่งเอเชีย (The Light of Asia) ซึ่งท่านเซอร์ ได้เดินทางไปที่พุทธคยา และได้พบกับความน่าเศร้าสลดใจหลายประการ ท่านได้เขียนบทความ EAST and West ; A Splendid Opportunity (ตะวันตกและวันออก โอกาสแจ่มจรัส โอกาสแห่งความรุ่งโรจน์) ไว้ โดยกล่าวถึงสาเหตุของการที่พุทธสถานในอินเดียถูกทอดทิ้งเพราะความเสื่อมถอย ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้พรรณาถึงความเสื่อมโทรมอย่างหนักและการขาดการเอาใจ ใส่จากพราหมณ์มหันต์ซึ่งครอบครองพุทธคยาอยู่ ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ชาวพุทธทั่วโลกได้ลืมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาของตน ที่มีความสำคัญได้เช่นเดียวกับนครเมกกะ และเยรูซาเล็ม (Mecca and Jeruzaiem)” ซึ่งบทความนี้ได้ตีพิมพ์ไปทั่วโลก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวพุทธทั่วโลกเริ่มเข้ามาหาทางบูรณะพุทธสถาน ต่าง ๆ ในอินเดีย
เซอร์ เอดวิน อาโนลด์ ผู้แต่งหนังสือ “ประทีปแห่งเอเชีย”

.            ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ พระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งพม่า ได้เริ่มส่งคณะทูตมายังอุปราชแห่งอินเดียเพื่อขอทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารและจัดการบางประการเพื่อดูแลรักษาพุทธสถานแห่งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากพวกมหันต์และรัฐบาลอินเดีย จึงได้เริ่มทำการบูรณะ ทางรัฐบาลอินเดียได้ส่งนายพล เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กับ ดร.ราเชนทรลาละ มิตระ เข้าเป็นผู้ดูแลกำกับการบูรณะ หลังจากนั้นคณะผู้แทนจากพม่าจำเป็นต้องเดินทางกลับ ทางรัฐบาลอินเดียจึงรับงานบูรณะ ทั้งหมดมาทำแทน และเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗

.            ปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวพุทธศรีลังกา ได้จัดตั้งสมาคมมหาโพธิ์ และเริ่มดำเนินการเรียกร้องให้พุทธคยากลับมาเป็นของชาวพุทธ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องให้ประเทศพระพุทธศาสนาทั่วโลกให้ความ สนใจในการบูรณะและฟื้นฟูพุทธคยา

.            จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลอินเดียได้เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๕๐๐ (วิสาขบูชากึ่งพุทธกาล) โดย ฯพณฯ เยาวหรลาล เนรูห์ นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย ได้เชิญชวนให้ประเทศพุทธศาสนาทั่วโลกมาสร้างวัดไว้ในดินแดนต้นพุทธอุบัติ ภูมิ ซึ่งประเทศไทยโดยการนำของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้ตอบรับและดำเนินการสร้างวัดเป็นชาติแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และประเทศชาวพุทธอื่น ๆ (เช่น ญี่ปุ่น พม่า เกาหลี จีน ศรีลังกา ธิเบต ฯลฯ) ได้ดำเนินการสร้างวัดต่อมาตามลำดับ และรัฐบาลอินเดียได้มีส่วนสำคัญในการบูรณะพุทธคยาอย่างต่อเนื่องจนมีสภาพดัง ที่เห็นในปัจจุบัน

จุดแสวงบุญและสภาพของพุทธคยาในปัจจุบัน

.            พุทธคยาในปัจจุบันเป็นพื้นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นปกติ เหมือนหลุมขนาดใหญ่ เนื่องจากผ่านระยะเวลากว่าสองพันปี ดินและตะกอนจากแม่น้ำได้ทับถมจนพื้นที่ในบริเวณนี้สูงขึ้นกว่าในสมัยพุทธกาล หลายเมตร ทำให้ในปัจจุบันผู้ไปนมัสการสังเวชนียสถานแห่งนี้ต้องเดินลงบันไดกว่าหลาย สิบขั้น เพื่อถึงระดับพื้นดินเดิมที่เป็นฐานที่ตั้งพุทธสถานโบราณ
.            ปัจจุบันพุทธคยาได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเจดีย์ ๔ เหลี่ยม สูง ๑๗๐ ฟุต วัดโดยรอบฐานได้ ๑๒๑.๒๙ เมตร ภายในประดิษฐาน “พระพุทธเมตตา” พระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทำลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบ ศิลปะปาละ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก “พระแท่นวัชรอาสน” แปลว่าพระแท่นมหาบุรุษใจเพชร สร้างด้วยวัสดุหินทรายเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม กว้าง ๔.๑๐ นิ้ว ๗.๖ นิ้ว หนา ๕ นิ้วครึ่ง ประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพระแท่นจำลองขึ้นทับพระแท่นเดิมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยังว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ จุดนี้ ปัจจุบัน ประชาชนและรัฐบาลประเทศศรีลังกาได้อุทิศสร้างกำแพงแก้ว ทำด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์ และนอกจากนี้ บริเวณพุทธคยาและโดยรอบยังมีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น กลุ่มพระเจดีย์เสวยวิมุตติสุข สระมุจลินทร์ บ้านนางสุชาดา ถ้ำดงคสิริ (สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญทุกกรกิริยา) วัดพุทธนานาชาติ เป็นต้น
.            ต่อมา ชาวพุทธทั่วโลกจึงได้ร่วมเสนอขอให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจึงได้พิจารณาให้พุทธคยาเป็นมรดกโลก ซึ่งในปัจจุบัน พุทธคยานับได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาว พุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ในแต่ละปี ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธ สถานที่ ๆ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้า พระบรมมหาศาสดาของชาวพุทธทั้งมวล

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา)

ที่ตั้งกุสินารา

.            กุสินารา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ ๑ ใน ๕ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา อยู่ในเขตจังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทาย สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานฯ มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มากุนวะระ กาโกฏ ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ

กุสินาราในสมัยพุทธกาล

.            ในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินารา อันเป็นที่ตั้งของสาลวโนทยาน อยู่ในแคว้นมัลละ ๑ ใน ๑๖ แคว้น ซึ่งเป็นเขตการปกครองสมัยพุทธกาล โดยในสมัยนั้นแคว้นมัลละแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นเมืองหลวงของฝ่ายเหนือมีเมืองกุสินาราเป็นเมืองหลวง อีกเมืองหนึ่งมีเมืองปาวาเป็นเมืองหลวงของฝ่ายใต้ ฝ่ายใต้มีเจ้าปกครองเรียกว่า “ปาเวยยมัลลกะ” ส่วนฝ่ายเหนือนั้นมีเจ้าปกครองเรียกว่า “โกสินารกา” โดยทั้งสองเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างกันเพียง ๑๒ กิโลเมตร มีอำนาจในการบริหารแยกจากกัน โดยมีระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (สามัคคีธรรม) โดยมีแม่น้ำหิรัญญวดีคั่นตรงกลาง กุสินารานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแคว้นอื่น ๆ ในสมัยพุทธกาล จัดว่าเป็นแคว้นเล็ก ไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักในด้านเศรษฐกิจ ดังที่พระอานนท์ได้ทูลทักท้วงพระพุทธองค์ที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพานไว้ว่า
.           “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์อย่าเสด็จปรินิพพานในเมืองดอนในฐานะเมืองกิ่งนี้เลย เมืองอื่นอันมีขนาดใหญ่กว่านี้ยังมีอยู่คือ จัมปา ราชคฤห์ สาวัตถี สาเกต โกสัมพี พาราณสี ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองเหล่านี้เถิด กษัตริย์ผู้มีอำนาจ พราหมณ์ผู้มีบารมี เศรษฐีคหบดีผู้มั่งคั่งที่เลื่อมใสในพระองค์มีมากในเมืองเหล่านี้ ท่านผู้มีอำนาจเหล่านั้นจักได้กระทำการบูชาพระสรีระของตถาคต”

.            สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์อยู่ในพระราชอุทยานของเจ้ามัลละฝ่ายเหนือ แห่งกุสินารา ชื่อว่า “อุปวตฺตนสาลวนํ” หรือ อุปวัตตนะสาลวัน ซึ่งในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า สาลวโนทยาน แปลว่า สวนป่าไม้สาละ ป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดี เป็นป่าไม้สาละร่มรื่น ซึ่งหลังการปรินิพพานของพระพุทธองค์แล้ว กษัตริย์แห่งมัลละก็ได้ประดิษฐานพระพุทธสรีระไว้ ณ เมืองกุสินารา เป็นเวลากว่า ๗ วัน ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ในวันที่ ๘ แห่งพุทธปรินิพพาน

.            การที่พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กแห่งนี้เป็นสถาน ที่ปรินิพพาน มีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญคือเพราะทรงทราบดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว พระสรีระและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จักถูกแว่นแคว้นต่าง ๆ แย่งชิงไปทำการบูชา หากพระองค์ปรินิพพานในเมืองใหญ่ เมืองใหญ่เหล่านั้นอาจไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็ก ๆ เช่น เมืองกุสินารา เป็นต้นนี้ได้ ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะหลังพระพุทธองค์ปรินิพพาน เจ้าผู้ครองแคว้นต่าง ๆ ก็ได้ยกกองทัพหลวงของตนมาล้อมเมืองกุสินาราเพื่อจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ แต่ด้วยความที่กุสินาราเป็นเมืองเล็ก จึงต้องยอมระงับศึกโดยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกเมืองโดยไม่ต้องเกิด สงคราม

กุสินาราหลังพุทธปรินิพพาน

.            หลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว เมืองกุสินารากลายเป็นเมืองสำคัญศูนย์กลางแห่งการสักการะบูชาของพุทธ ศาสนิกชน เหล่ามัลลกษัตริย์ได้สร้างเจดีย์และวิหารเป็นจำนวนมากไว้รอบ ๆสถูปใหญ่คือ มหาปรินิพานสถูป อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มหาสถูปนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นมาภายหลังในบริเวณนั้น
.            ต่อมาเมื่อแคว้นมัลละได้ตกอยู่ในความอารักขาของแคว้นมคธ ซึ่งในขณะนั้นมีเมืองปาตลีบุตรเป็นเมืองหลวง สาลวโนทยานยังคงเป็นสถานที่สำคัญอยู่ แต่อยู่ในสภาพที่ไม่รุ่งเรืองนัก ดังในทิพยาวทาน ได้พรรณาไว้ว่า “พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาจาริกแสวงบุญยังกุสินารา ประมาณ พ.ศ. ๓๑๐ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ กหาปณะ เพื่อเป็นค่าสร้างสถูป เจดีย์ และเสาศิลา พระเจ้าอโศกเมื่อทรงทราบชัดว่า ณ จุดนี้เป็นสถานที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ถึงกับทรงสลดพระทัย โศกเศร้าถึงเป็นลมสิ้นสติสมปฤดี”

.            หลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) ที่ได้เข้ามาสืบศาสนาในพุทธภูมิในช่วงปี พ.ศ. ๙๔๒ – ๙๔๗ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒ (พระเจ้าวิกรมาทิตย์) แห่งราชวงศ์คุปตะ ซึ่งท่านได้พรรณนาไว้ว่า “เมื่อมาถึงกุสินารา มีแต่เมืองที่ทรุดโทรม หมู่บ้านเป็นหย่อม ๆ ห่างกันไป โบสถ์ วิหาร และปูชนัยวัตถุ ปรักหักพังโดยมาก สังฆารามที่ควรเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ ได้เห็นศิลาจารึกพระเจ้าอโศก ๒ หลัก ปักปรากฏอยู่ ๒ แห่งในอุทยานสาลวัน จารึกนั้นบอกว่า ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์”

.            ในบันทึกของพระถังซำจั๋ง (Hiuen-Tsang) ​ซึ่งได้จาริกมาเมืองกุสินาราราวปี พ.ศ. ๑๓๐๐ ได้พรรณนาไว้ในจดหมายเหตุของท่านว่า เมืองกุสินาราในสมัยนั้นยังคงมีซากเมือง ป้อมปราการ หอสูง และสังฆารามอยู่บ้าง แต่อยู่ในสภาพปรักหักพัง ภายในเขตกำแพงเมืองยังพอมีคนอาศัยอยู่บ้างแต่น้อยมาก ท่านยังได้ทันพบบ่อน้ำและซากสถูปบ้านของนายจุนทะ และได้เห็นความร่มรื่นของสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน และมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงฯ

.            จนในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ ราชวงศ์สกลจุรีได้เข้ามาสร้างวัดขึ้นในบริเวณสาลวโนทยานจำนวนมาก จนพระพุทธศาสนาได้หมดจากอินเดียไปใน พ.ศ. ๑๗๔๓ ทำให้สถานะของพระพุทธศาสนาในกุสินาราถูกปล่อยทิ้งร้างและกลายเป็นป่ารกทึบ จนใน พ.ศ. ๒๔๓๓ ภิกษุมหาวีระ สวามี และท่านเทวจันทรมณี ชาวศรีลังกา เดินทางมายังกุสินาราและเริ่มอุทิศตัวในการฟื้นฟูพุทธสถานแห่งนี้ร่วมกับเน ซารี ชาวพุทธพม่า จนได้สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า “มหาปรินิวานะ ธรรมะศาลา”
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าเป็นเวลา ๗ วันก่อนอัญเชิญไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ

.            ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ นายวิลสัน นักโบราณคดีอังกฤษ ได้ทำการพิสูจน์ขั้นต้นว่าหมู่บ้านกาเซียคือกุสินารา จนในปี พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๒๐ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ได้เริ่มทำการขุดค้นเนินดินในสาลวโนทยาน จนในปี พ.ศ. ๒๔๑๘-๒๔๒๐ นายคาร์ลลีเล่ หนึ่งในผู้ช่วยในทีมขุดค้นของท่านเซอร์ อเล็กซานเดอร์ ได้ทำการขุดค้นต่อจนได้พบพระพุทธรูปปางปรินิพพาน วิหารปรินิพพาน และสถูปจำนวนมากที่ผู้ศรัทธาได้สร้างไว้ในอดีตเมื่อครั้งพระพุทธศาสนายัง รุ่งเรือง โดยนายคาร์ลลีเล่ เป็นท่านแรกที่เอาใจใส่ในงานบูรณะและรักษาคุ้มครองพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ ขุดพบ

.            จากนั้น นับแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้นมา กุสินาราได้เริ่มมีผู้อุปถัมภ์ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ เข้ามาสร้างวัดและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้จาริกแสวงบุญที่เริ่มเข้ามา สักการะมหาสังเวชนียสถานแห่งนี้จนในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลอินเดียได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาปูชนียสถานแห่งนี้เพื่อเตรียม เฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธชยันตี โดยได้รื้อโครงสร้างวิหารปรินิพพานเก่าที่พึ่งได้รับการบูรณะสร้างใหม่ไม่ นานออกเพื่อสร้างมหาปรินิพพานวิหารใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและสามารถรองรับพุทธศานิกชนได้ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ วิหารได้พังลงมา ทางการอินเดียจึงบูรณะสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และทางการอินเดียและพุทธศาสนิกชนก็ได้มีส่วนร่วมในการบูรณะกุสินาราจนมีสภาพสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

จุดแสวงบุญและสภาพของกุสินาราในปัจจุบัน

.            ปัจจุบันกุสินาราได้รับการบูรณะ และมีปูชนียวัตถุสำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ “สถูปปรินิพพาน” เป็นสถูปแบบทรงโอคว่ำที่เป็นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บนสถูปมียอมมน มีฉัตรสามชั้น “มหาปรินิพพานวิหาร” ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน (คือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี ในจารึกระบุผู้สร้างคือ หริพละสวามี โดยนายช่างชื่อ ทินะ ชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมา สักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลใน โลกทั้งปวง “มกุฏพันธนเจดีย์” อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี

.            ปัจจุบันชาวพุทธทั่วโลกได้มาก่อสร้างวัดไว้มากมาย โดยมีวัดของไทยด้วย ชื่อ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ปัจจุบันชาวไทยที่มาสักการะ ณ กุสินารา นิยมมาพักที่นี่ ในส่วนพุทธสถานโบราณลุมพินีนั้น ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นอย่างดีจากรัฐบาลอินเดีย โดยรอบมีสภาพเป็นสวนป่าสาละร่มรื่นเหมือนครั้งพุทธกาล ชวนให้เจริญศรัทธาแก่ผู้มาสักการะตลอดมาจนปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

.            การจัดพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลมาจากลังกา สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์๑ ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาแต่สมัยสุโขทัยแล้ว ดังกล่าวไว้ว่า
.    …เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัยทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล ต่างช่วยกันทำความสะอาด ประดับตกแต่งพระนครสุโขทัยเป็นการพิเศษด้วยดอกไม้ของหอม จุดประทีปโคมไฟแลดูสว่างไสวไปทั่วทั้งพระนคร เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีลและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ครั้นตกเวลาตอนเย็น ก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ ตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน เสด็จไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่วนชาวสุโขทัยต่างชวนกันรักษาศีล ฟังพระเทศนา ถวายสลากภัต ถวายสังฆทาน ถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทรัพย์แจกเป็นทานแก่คนยากจน คนกำพร้า คนอนาถา คนแก่และคนพิการ บางพวกก็ชักชวนกันสละทรัพย์ซื้อสัตว์จตุบาท ทวิบาท (สัตว์ ๔ เท้า สัตว์ ๒ เท้า) และเต่า ปลา เพื่อไถ่ชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระ โดยเชื่อว่าจะทำให้ตนมีอายุยืนยาวต่อไป…
— ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

.            ความจากหนังสือตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ดังกล่าวมานี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยสุโขทัย จริง แต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการแต่งเสริมกันขึ้นมาในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ดี จากหลักฐานดังกล่าว (แม้จะไม่แน่ชัด) การพิธีวิสาขบูชา ย่อมเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย เพราะในสมัยนั้นกรุงสุโขทัยได้สืบพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากลังกาประเทศ ซึ่งเป็นเมืองที่มั่นทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และขนาดของการจัดพิธีบูชาเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาของชาวศรีลังกานั้น นับเป็นพิธีใหญ่และสำคัญมากของอาณาจักรมาตั้งแต่แรกรับพระพุทธศาสนามาจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดพิธีเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาของประเทศศรีลังกานั้น มีความสำคัญและส่งอิทธิพลต่อประเทศพุทธศาสนาอื่นเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรสุโขทัยที่รับสืบพระพุทธศาสนามาจากประเทศศรีลังกา โดยตรง และหลังการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย จนถึงในสมัยอยุธยาก็สันนิษฐานว่าคงมีการปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาอยู่ แต่ลดความสำคัญลงไปมาก จนไม่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารหรือจารึกใด จนมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีวิสาขบูชาจึงได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง หลังจากความเสื่อมของพระพุทธศาสนาหลังยุคสุโขทัยล่มสลาย เพราะหลังจากสิ้นยุคอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยาได้ถูกครอบงำด้วยแนวคิดทางคติพราหมณ์ซึ่งได้รับจากการซึมซับ วัฒนธรรมฮินดูแบบขอม (นครวัด) โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ให้ทำการฟื้นฟูการประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น พระองค์ได้ทรงปรึกษากับ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ให้วางแนวปฏิบัติการพระราชพิธีวิสาขบูชาขึ้น และพระราชพิธีวันวิสาขบูชาครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้จัดขึ้นเป็นการ พระราชพิธีใหญ่ ๓ วัน ๓ คืน นับตั้งแต่วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู นพศก จุลศักราช ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงเพิ่มจัดให้มีการเทศน์ปฐมสมโพธิกถา (พระพุทธประวัติ) ในวันวิสาขบูชาด้วย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตั้งโต๊ะเครื่องบูชารอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ปรากฏหลักฐานว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา และให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการฝ่ายใน และหน่วยราชการต่าง ๆ เดินเวียนเทียน จัดโคมประทีป และสวดมนต์ที่พระพุทธรัตนสถาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมีการจัดพิธีวิสาขบูชาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
.            จากความเป็นมาของการจัดพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทยจากสมัยสุโขทัยจนถึง ปัจจุบันดังกล่าว กล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธี วิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันการพิธีวิสาขบูชาก็ได้แพร่หลายในประเทศไทยและได้รับการปฏิบัติ สืบมาอย่างเข้มแข็ง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและคณะสงฆ์ได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อม ๆ กับชาวพุทธทั่วทั้งโลก และเป็นการช่วยกันสนับสนุนในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปพร้อม ๆ กันด้วยอีกทางหนึ่ง

ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

.          วันวิสาขบูชานี้ ปรากฏตามหลักฐานว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะได้แบบอย่าง มาจากลังกา กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่าง มโหฬาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กษัตริย์ลังกาในรัชกาลต่อ ๆ มา ก็ทรงดำเนินรอยตาม แม้ปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่

.           สมัยสุโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกันมากเพราะ พระสงฆ์ชาวลังกา ได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเชื่อว่าได้นำการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย

.           ในหนังสือนางนพมาศได้กล่าวบรรยากาศการประกอบพิธีวิสาขบูชาสมัยสุโขทัยไว้ พอสรุปใจความได้ว่า ” เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัยทั่วทุก หมู่บ้านทุกตำบล ต่างช่วยกันทำความสะอาด ประดับตกแต่งพระนครสุโขทัยเป็นการพิเศษ ด้วยดอกไม้ของหอม จุดประทีปโคมไฟแลดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นการอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ครั้นตกเวลาเย็น ก็เสด็จพระราช ดำเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ต ลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ไปยังพระ อารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน

.           ส่วนชาวสุโขทัยชวนกันรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ถวายสลากภัต ถวายสังฆทาน ถวายอาหารบิณฑบาต แด่พระภิกษุ สามเณรบริจาคทรัพย์แจกเป็นทานแก่คนยากจน คนกำพร้า คนอนาถา คนแก่ คนพิการ บางพวกก็ชวนกันสละทรัพย์ ปล่อยสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า และเต่า ปลา เพื่อชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระ โดยเชื่อว่าจะทำให้คนอายุ ยืนยาวต่อไป ”

.           ในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยอำนาจอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เข้าครอบงำประชาชนคนไทย และมีอิทธิพลสูงกว่าอำนาจของพระพุทธศาสนา จึงไม่ปรากฎหลักฐานว่า ได้มีการประกอบพิธีบูชาในวันวิสาขบูชา จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๖๐) ทรงดำริกับ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สำนักวัดราชบูรณะ มีพระราชประสงค์จะให้ฟื้นฟู การประกอบพระราชพิธีวันวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดย สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรให้ทรงทำขึ้น เป็นครั้งแรกในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๖๐ และให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการ เพื่อมีพระประสงค์ให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศล เป็นหนทางเจริญอายุ และอยู่เญ็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และอุปัทวันตรายต่างๆ โดยทั่วหน้ากัน

.           ฉะนั้น การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาในประเทศไทย จึงได้รื้อฟื้นให้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และถือปฏิบัติมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การประกอบพิธีทางศาสนาในวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

พระราชพิธี

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

.           พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชานี้มีปรากฏในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย โดยได้ทรงกล่าวถึงการพระราชพิธีในเดือนหก คือพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชาไว้ เรียกว่า “พิธีไพศาขย์ จรดพระราชนังคัล” (คือในเดือน ๖ มีพระราชพิธีสำคัญสองพระราชพิธีคือ “พระราชพิธีวิสาขบูชา” (ในหนังสือพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสอบสองเดือนใช้ศัพท์สันสกฤต) และ”พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”)  ปัจจุบันนี้โดยปกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และบางครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทน โดยสถานที่ประกอบพระราชพิธีหลักจะจัดในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวังจะออกหมายกำหนดการประกาศการพระราชพิธีนี้ให้ทราบทั่วไปเป็น ประจำทุกปี ในอดีตจะใช้ชื่อเรียกการพระราชพิธีในราชกิจจานุเบกษาแตกต่างกัน บางครั้งจะใช้ชื่อ ” การพระราชกุศลวิสาขบูชา และกาลานุกาล” หรือ ” การพระราชกุศลกาลานุกาลวิสาขบูชา” หรือแม้ “วิสาขบูชา”  ส่วนในรัชกาลปัจจุบัน สำนักพระราชวังจะใช้ชื่อเรียกหมายกำหนดการที่ชัดเจน เช่น “หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๑

.           รายละเอียดการประกอบพระราชพิธีวิสาขบูชา อาจพิจารณาได้จากราชกิจจานุเบกษาประกาศหมายกำหนดการวิสาขบูชาในปีนั้น ๆ ได้ ในอดีตการประกอบพระราชพิธีวันวิสาขบูชาจัดว่าเป็นพิธีใหญ่ ดังตัวอย่างความใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓ หน้า ๑๐๕ ที่ประกาศในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เรื่อง “การพระราชกุศลวิสาขบูชา และกาลานุกาล” ว่า
,    …วันจันทร์เพ็ญ เสวยวิสาขนักษัตรฤกษ ซึ่งนิยมสืบมาแต่โบราณว่า เปนมหามงคลสมัย คล้ายกับวันประสูติแลวันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ในรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๓ นี้ ตกในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ได้มีการพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ตลอดไป ๓ วันตามเคย คือเวลาเช้า วันที่ ๑๘ ที่ ๑๙ พฤษภาคม มีการเลี้ยงพระสงฆ์ ๒๐ รูป วันที่ ๒๐ พฤษภาคม มีการเลี้ยงพระสงฆ์ ๓๔ รูป ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลาค่ำในวันทั้ง ๓ นั้น พระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการ ได้จัดโคมตราตำแหน่งแลเทียนรุ่งมาจุด จัดพวงดอกไม้ต่าง ๆ มาแขวน ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บูชาพระรัตนไตรย มีจำนวนโคมตรา ๒๙๖ โคม เทียนรุ่ง ๕๗ เล่ม พวงดอกไม้ ๑๐๐๕ พวง รวมทั้ง ๓ คืน ของหลวงมีดอกไม้เพลิงบูชา แลเทศนาประถมสมโพธิ์ด้วย วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พระอมรโมลีถวาย คัพโภกกันติกถา ๑ กัณฑ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พระเมธาธรรมรส ถวายอภิสัมโพธิกถา ๑ กัณฑ์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พระวิเชียรมุนี ถวายปรินิพพานกถา ๑ กัณฑ์ ก่อนแต่มีเวลาเทศน์ ในวันที่ ๑๙ ที่ ๒๐ มีการเดินเทียนด้วย แลในวันที่ ๑๙ นั้น พระสงฆ์ ๒๔ รูป (ซึ่งได้รับพระราชทานฉันในวันที่ ๒๐) ได้เจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ด้วย ส่วนการวิสาขบูชาตามพระอารามหลวงบางพระอาราม ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนรุ่งเทียนราย และเทียนประจำกัณฑ์ไป เช่นทุกปีมา อนึ่ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม นี้ เปนวันสดับปกรณ์กาลานุกาลด้วย พระสงฆ์ ๓๔ รูปนั้น เมื่อรับพระราชทานฉันแล้ว ได้สดับปกรณ์ โดยที่จัดอนุโลมในพระบรมอัฏฐิแลพระอัฏฐิ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๒๙ รูป ขึ้นไปสดับปกรณ์ ที่พระราชวังบวร ๕ รูปแล้ว มีสดับปกรณ์รายร้อย ๔๐๐ รูป…
— ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชกุศลวิสาขบูชา และกาลานุกาล, เล่ม ๑๓, ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๑๘๙๖, หน้า ๑๐๕

.            ในรัชกาลต่อมาได้มีการลดทอดพิธีบางอย่างออกไปบ้าง เช่น งดการพระราชพิธีในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ลดวันประกอบพระราชพิธีจากสามวันคงเหลือสองวัน ยกเลิกการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ หรือการจุดเทียนโคมเทียนราย เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเหมือนเคย โดยในบางปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและทรง เวียนเทียนรอบพุทธศาสนสถานเป็นการส่วนพระองค์ตามพระอารามหลวงหรือวัดราษฎร์ อื่น ๆ บ้าง ตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งการพระราชพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธ ศาสนา ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภ์มาตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบัน

พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม

.            การพระราชพิธีสำคัญอีกพระราชพิธีหนึ่งที่เนื่องด้วยพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชานั้น คือ พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม แก่พระสงฆ์และสามเณรซึ่งสอบไล่ได้ประโยคบาลีในสนามหลวง พระราชพิธีนี้ เป็นพระราชภาระแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณ เป็นการยกย่องแก่พระสงฆ์สามเณรผู้มีความอุตสาหะเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

.            ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุก พระองค์ก็ได้รับเป็นพระราชภาระธุระ ในการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่บันทึกพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนาตลอดมา โดยพระสงฆ์สามเณรที่สอบไล่ได้ประโยคบาลีในชั้นใด ตั้งแต่ เปรียญธรรม ๓ ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระราชทานพัดยศตั้งสมณศักดิ์สายเปรียญธรรม ได้รับคำยกย่องนำหน้านามประดุจบรรดาศักดิ์ของฝ่ายฆราวาสว่า “พระมหา” และจะได้รับพระราชทานนิตยภัตรเป็นประจำทุกเดือน

.            ในอดีต การตั้งเปรียญจะตั้ง ณ ที่ใด ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งอาจจะเป็น ณ พระที่นั่งองค์ใดก็ได้ ภายในพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวัง หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในรัชกาลปัจจุบัน พระสงฆ์สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ตั้งแต่เปรียญธรรม ๖ ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระราชทานให้เข้ารับพระราชทานผ้าไตรพัดยศตั้งเปรียญธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลาเย็นของ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพัดยศตั้ง เปรียญธรรมด้วยพระองค์เอง หรือในบางครั้งอาจจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์ประกอบพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมแทน

พิธีสามัญ

.            การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถหรือ สถูปเจดีย์พุทธสถานต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าในวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
.            พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมนับถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญในการบำเพ็ญกุศล และปฏิบัติบูชาตามแนวทางพระบรมพุทโธวาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วไปชาวพุทธในประเทศไทยนิยมตั้งใจไปวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรฟัง พระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาในวันนี้ เมื่อตกกลางคืนก็มีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาตามอารามต่าง ๆ และอาจมีการบำเพ็ญปกิณณกะกุศลต่าง ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
.            การประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในปัจจุบันนี้นอกจากการเวียนเทียน ทำบุญตักบาตรฯ ในวันสำคัญแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางศาสนา และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เช่น กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง (กรุงเทพมหานคร) พุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) หรือตามวัดในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

.           ในวันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อถึงวันวิสาขบูชา องค์การสหประชาชาติจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วย เช่น สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบูชาวันวิสาขะ (ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ) ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาติเป็นการถาวร มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะบูชา เป็นต้น
.           สำหรับในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้ว ยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
.           วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล ๕ ศีล ๘ งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น
.           โดยก่อนทำการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาใน วันวิสาขบูชา โดยปกติตามวัดต่าง ๆ จะจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ก่อนทำการเวียนเทียน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมทำการเวียนเทียนอย่างเป็นทางการ (โดยมีพระภิกษุสงฆ์นำเวียนเทียน) ในเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา โดยบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์นิยมสวดในวันวิสาขบูชาก่อนทำการเวียนเทียนนิยมสวด (ทั้งบาลีและคำแปล) ตามลำดับดังนี้

.        ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย:อรหัง สัมมา ฯลฯ)
.        ๒. บทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม ฯลฯ ๓ จบ)
.        ๓. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย:อิติปิโส ฯลฯ)
.        ๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย:องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ)
.        ๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย:สวากขาโต ฯลฯ)
.        ๖. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย:ธรรมมะคือ คุณากร ฯลฯ)
.        ๗. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย:สุปฏิปันโน ฯลฯ)
.        ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย:สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ)
.        ๙. บทสวดบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย:ยะมัมหะ โข ฯลฯ)

.           จากนั้นจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาในมือ แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถาน ๓ รอบ โดยขณะที่เดินนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส (รอบที่หนึ่ง) ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต (รอบที่สอง) และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน (รอบที่สาม) จนกว่าจะเวียนจบ ๓ รอบ จากนั้นนำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอันเสร็จพิธี

หลักธรรมในวันวิสาขบูชา

.           วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าถึง ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเหตุการณ์เหล่านั้น คติธรรมหลักคือไตรลักษณ์ หรืออนิจจลักษณะ อันได้แก่ความเป็นธรรมดาของโลก ๓ ประการ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์คือตั้งอยู่ในสภาพเดิมมิได้ และอนัตตา ความที่สังขารทั้งหลายไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ (เช่น บังคับไม่ให้แก่ไม่ได้ บังคับไม่ให้ตายไม่ได้) ซึ่งทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนตกอยู่ในสภาพ ๓ ประการนี้ แม้พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของโลก ก็ยังต้องทรงตกอยู่ในกฏเหล่านี้ ไม่มีใครสามารถพ้นไปได้

หลักธรรมคติเทียบเคียงกับเหตุการณ์ทั้ง ๓ ที่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ ๓ อย่าง คือ

ความกตัญญู

หลักคติธรรมอุปมาที่ได้จากเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชา ทั้ง ๓ เหตุการณ์ คือ ความกตัญญู, อริยสัจ ๔, และ สติ
.           ในเหตุการณ์วันประสูติ สามารถยกหลักธรรมมาเทียบเคียงได้ คือ หลักความกตัญญู เพราะในพระพุทธประวัติ แม้พระนางสิริมหามายา ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะจะสิ้นพระชนม์ไปหลังที่เจ้าชายประสูติ ได้เพียง ๗ วัน แต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงสเทวโลก ถึงแม้พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระราชบิดา พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดถึงพระราชวังที่ประทับ จนพระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักใกล้สวรรคต พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปโปรดจนพระราชบิดาได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และนิพพานในพระราชวังในวันนั้นเอง

.           ซึ่งในเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการะก่อนนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หลายพระสูตรด้วยกัน เช่นใน หลักทิศ ๖ เป็นต้น ซึ่งความกตัญญูนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกับบุคคลเท่านั้น แต่รวมไปแม้กระทั่งต้นไม้ที่ให้ร่มเงาด้วย ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
.    “บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้น ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม”
— ‘พระพุทธพจน์จาก — พระไตรปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก. ๒๘/๒๖ ‘
.           ความกตัญญู จึงนับได้ว่าเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง มีตัวอย่างหลายเรื่องในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรง ยกย่องผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เช่น เรื่องพระภิกษุเลี้ยงบิดามารดาในมหานิบาต เป็นต้น ซึ่งทำให้พระพุทธองค์ตรัสว่า
.    นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
แปลว่า: “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี”
— ‘พระพุทธพจน์จาก — พระไตรปิฏก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต “ปุตตสูตร” ‘
กล่าวโดยสรุป เหตุการณ์ประสูตินี้เป็นเครื่องเตือนให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงความกตัญญู กตเวที ที่ทุกคนควรมีในตนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

อริยสัจ ๔

ในเหตุการณ์วันตรัสรู้ สามารถยกหลักธรรมมาเทียบเคียงได้ คือ อริยสัจ ๔ อันเป็นหลักธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ คือ
.        ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ สภาวะที่ทนได้ยากทั้งหลาย (ปัญหา)
.        ๒. สมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์ คือกิเลสตัณหา (ต้นเหตุของปัญหา)
.        ๓. นิโรธ จุดหมายที่จะดับทุกข์ คือนิพพาน (วางเป้าหมาย)
.        ๔. มรรค แนวทางในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ (ลงมือแก้ไข)
— พระพุทธพจน์จาก — พระไตรปิฏก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔

ความไม่ประมาท

.           ในเหตุการณ์วันปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงตรัสปัจฉิมโอวาทไว้บทหนึ่ง อันเป็นยอดของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรนำมาปฏิบัติ คือ การมีสติอยู่ทุกเมื่อ ไม่ให้ความทุกข์ร้อนใจอันเกิดจากอำนาจกิเลสเข้าครอบงำ กล่าวคือ ความไม่ประมาทในกาลทุกเมื่อ โดยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
.    “…อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ…”
แปลว่า: “พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถึงพร้อมด้วย ความไม่ประมาท เถิด”
— ‘สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗’

การกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

.           การกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เริ่มต้นขึ้นจากการที่ผู้แทนจากประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คือ บังคลาเทศ, จีน, ลาว, เกาหลีใต้, เวียดนาม, ภูฐาน, อินโดนีเซีย, เนปาล, กัมพูชา, อินเดีย, ปากีสถาน, และไทย ได้มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติประกาศ รับรองข้อมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ ในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาคณะทูตถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จึงได้จัดเตรียมร่างข้อมติ และได้ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการรับรองข้อมติเรื่องการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสห ประชาชาติในที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๕ แต่ต่อมาคณะผู้แทนจากศรีลังกาจึงเปลี่ยนมาเป็นการเสนอข้อมติให้ประกาศวัน วิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” แทน เนื่องจากวันหยุดของสหประชาชาติมีมากแล้ว และจะกระทบต่อการดำเนินงานของสหประชาชาติ และได้ดำเนินการให้คณะผู้แทนถาวรฯ ประจำสหประชาชาติจำนวน ๑๖ ประเทศ คือ ศรีลังกา, บังคลาเทศ, ภูฐาน, กัมพูชา, ลาว, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, สเปน, อินเดีย, ไทย , และยูเครน[1] ให้ร่วมลงนามในหนังสือถึงประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ฯ จนเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๕ จึงได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๑๗๔ International recognition of the Day of Visak โดยการเสนอของศรีลังกา ซึ่งประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ผู้แทนจากศรีลังกาเสนอร่างมติ และเชิญให้ผู้แทนจาก ไทย, สิงคโปร์, บังคลาเทศ, ภูฐาน, สเปน, พม่า, เนปาล, ปากีสถาน, อินเดีย ขึ้นแถลง สรุปความได้ว่า

.           “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ทรงตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการ สมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง (observance) ตามความเหมาะสม”

.           นายวรวีร์ วีรสัมพันธ์ อุปทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ให้เหตุผลในถ้อยแถลงมีใจความตอนหนึ่งว่า ” องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวล มนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน”
.           โดยในที่สุด องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” (ด้วยชื่อวันว่า “Vesak”) โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา ดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว

.     ๑. ทำความสะอาดบ้าน ประดับธงชาติและธงธรรมจักรและจัดแต่งที่บูชาประจำบ้าน
.     ๒. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา รวมทั้งหลักธรรม และแนวทางปฏิบัติในครอบครัว
.     ๓. สมาชิกในครอบครัว ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการป้องกันการแก้ปัญหาในครอบครัว โดยใช้หลักธรรม ส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก อบายมุข
.     ๔. นำครอบครัวไปบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน
.     ๕. ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา

.     ๑. ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร และจัดแต่งโต๊ะหมู่บูชา
.     ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา รวมทั้งหลักธรรม และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
.     ๓. ครูให้นักเรียนจัดทำป้ายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการประกวดเรียงความ ทำสมุดภาพ ตอบปัญหาธรรม บรรยายธรรม อภิปรายธรรม
.     ๔. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่ประพฤติตัว เป็นแบบอย่างที่ดี
.     ๕. ครูพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมกบชุมชนที่วัด บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

.     ๑. ทำความสะอาด บริเวณที่ทำงาน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร และจัดแต่งโต๊ะหมู่บูชา
.     ๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชารวมทั้งหลักธรรม และแนวทางปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
.     ๓. จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อสร้างอุดมการณ์ในการทำงาน
.     ๔. จัดให้มีการบรรยายธรรม และสนทนาธรรม
.     ๕. ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต
.     ๖. หัวหน้าหน่วยงานให้โอกาสผู้ร่วมงานไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยม

กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม

.     ๑. วัด สมาคม มูลนิธิ หน่วยงาน องค์กร สื่อมลชนประชาสัมพันธ์เรื่องวันวิสาขบูชา โดยใช้สื่อทุกรูปแบบ
.     ๒. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความสำคัญ ของวันวิสาขบูชารวมทั้งหลักธรรม และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และตามสถานที่ชุมชน เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงธรรม ศูนย์การค้า รวมทั้งบนยานพาหนะต่างๆ
.     ๓. เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์
.     ๔. รณรงค์ทางสื่อมวลชนต่างๆ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และให้งด จำหน่วย สิ่งเสพติดทุกชนิด
.     ๕. ประกาศเกียรติคุณสถาบัน หรือบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
.     ๖. รณรงค์ให้มีการรักษา สภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ที่สาธารณะ
.     ๗. จัดประกวด สวดสรภัญญะ บรรยายธรรม คำขวัญบทร้อยกรอง บทความเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา


กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันวิสาขบูชา

๑. เวียนเทียนวิสาขบูชา

๒. พิธีถวายพระราชกุศล

๓. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์/ถวายภัตตาหาร

๔. สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา

๕. เทศน์มหาชาติ

๖. พิธีกวนข้าวทิพย์

คำแนะนำวิธีปฏิบัติตน

๑. ตอนเช้าทำบุญตักบาตรที่วัด รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา

๒ ตอนค่ำประชาชรมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ  ในขณะที่เวียนเทียนให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

๓ รักษาศีลอุโบสถ รักษาศีล ๕ศีล ๘จะค้างที่วัด ชาวพุทธจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัด นิยมสวมชุดสีขาว เพื่อระวังจิตใจของตนเองให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนผ้าสีขาวที่ใส่หรือสวมชุดสุภาพเรียบร้อย

วัฒนธรรมราษฎร์

วัฒนธรรมราษฎร์

.             วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นไปที่ก่อให้เกิดแบบแผนปฏิบัติหรือวัฒนธรรมไทยนั้น เริ่มต้นที่หน่วยเล็กที่สุดในสังคม คือ ปัจเจกบุคคลไปถึงกลุ่มคน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวคน วัฒนธรรมจะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยการพัฒนาส่วนประกอบย่อยเหล่านี้อย่างเหมาะสม ถูกกาละเทศะ และถูกทิศทาง

.             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาภาพชีวิตของราษฎรไทย
โดยเฉพาะชาวชนบทในทุกด้านดังกล่าวคือ

– พัฒนาคน
– พัฒนาสังคม
– พัฒนาสิ่งแวดล้อม

.             โครงการ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจ พระราชประสงค์และพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อพัฒนางานวัฒนธรรม มีมากมายสุดที่จะนำมากล่าว และขอนำเสนอพอสังเขป ดังนี้

พัฒนาคน

๑. บทบาทต่อเด็กและเยาวชน

.             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเมตตาอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน โดยถือเอากิจการเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นหัวใจของชาติในอนาคต การประทานปริญญาบัตร โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ซึ่งเคยพระราชปรารภว่า การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองทั้งแก่สังคม และบ้านเมืองอันเป็นที่พึงอาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์และกำลังความสามารถ โดยทั่วกัน

๒. บทบาทต่อสตรี

.             แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชจะทรงมีพระราชกรณียกิจที่ต้อง เร่งปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาประเทศอยู่มากมาย จนแทบไม่น่าเชื่อว่าปัจเจกบุคคลผู้หนึ่ง จะสามารถแบกรับภาระอันหนักอึ้งเช่นนั้นไว้ได้ กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ละเลยบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี แม้จะมิได้ทรงดำเนินการเอง ก็ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชธิดาทรงรับพระราชภาระแทน ดังเช่นโครงการศิลปาชีพ โครงการอาชีพเสริมแก่กลุ่มสตรี ซึ่งมีพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตอนหนึ่งว่า “…จุดเริ่มต้นของศิลปาชีพนั้นมาจากพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์สนับสนุนให้ราษฎรในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากการคมนาคม มีการพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้ในหมู่บ้าน เรียกกันว่า หมู่บ้านเบ็ดเสร็จ ทรงช่วยเหลือทางด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตรให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีธนาคารข้าวในหมู่บ้าน ข้าพเจ้าก็ไปช่วยด้านครอบครัว ให้ชาวบ้านทอผ้า เย็บผ้า เป็นช่างไม้ ช่างแกะสลัก ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและทำงานฝีมือต่างๆ …”

๓. บทบาทต่อชาวเขา

.             ชาวไทยภูเขาเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตแดนไทยกว่าร้อยปีมาแล้ว มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และเนื่องจากตั้งหลักแหล่งอยู่บนยอดดอยที่สลับซับซ้อน จึงห่างไกลจากอารยธรรมของสังคมเมือง และยากที่รัฐจะเข้าไปควบคุมวิถีความเป็นอยู่ให้บรรทัดฐานเดียวกับชาวไทยพื้นราบทั่วไป ปัญหาชาวเขาเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น จึงเป็นปัญหาเรื้อรังให้ทางการคอยสอดส่องปราบปรามอยู่ในสมัยหนึ่ง

.             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างลึกซึ้ง ทั้งยังมีเมตตาต่อชาวไทยภูเขาไม่ต่างจากที่มีเมตตาต่อทวยราษฎร์ทั่วไป ดังเช่นพระราชดำรัสถึงประโยชน์ของโครงการหลวง “…เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือ ปัญหายาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่งผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาเป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะ ได้ โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและความปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก….”

พัฒนาสังคม

.             ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรมาแต่โบราณ การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาทุกฉบับ แต่กระนั้นเกษตรกรไทยก็ยังต้องเผชิญปัญหาต่างๆ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จากการเร่งรัดพัฒนาชนบทในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ และปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาวะทุกข์ ร้อน ก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความเจริญงอกงามของงานวัฒนธรรมที่ขึ้นกับวิถีความเป็น อยู่ของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทุ่มเทพระวรกายในด้านการเกษตรมาก เป็นพิเศษ ทรงเข้าใจข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาประเทศ

.             พระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ทรงเน้นในเรื่องการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย โดยทรงอุทิศพื้นที่บางส่วนในอาณาเขตพระราชฐานสวนจิตรลดาเป็นสถานีค้นคว้า วิจัยทางเกษตรทุกด้านมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ทรงศึกษากลไกการตลาด ศึกษาหลักการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และทรงโปรดที่จะแนะนำเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีท้องถิ่นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้ก็เพราะพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ในสภาพ “พออยู่-พอกิน” เช่น โครงการธนาคารข้าว โครงการสวนสาธิต โครงการโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โครงการตั้งฟาร์มโคนม การเกษตรทฤษฎีใหม่

ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โรงเรียนจำนวนมาก เช่น จัดตั้งสถานศึกษา ส่งเสริมวิชาชีพครู ทุนพระราชทาน

ด้านการศาสนา ในสังคมพุทธเกษตรแบบไทยนั้น ศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการกำหนดบทบาทของงานวัฒนธรรม เพราะศาสนาเป็นวิถีประพฤติกรอบศีลธรรมจรรยา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนทั้งชาติ “ในประวัติศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ได้ระบุไว้ชัดแจ้ง ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนาเฉกเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในอดีตดังนี้

๑. ด้านศาสนธรรม
๒. ด้านศาสนบุคคล
๓. ด้านศาสนวัตถุ
๔. ด้านศาสนพิธี

★ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล–วันลอยกระทง

รู้จักประเพณี ลอยกระทง

.             ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีที่มาจาก คติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น

.             การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน ๑๒ ของทุกๆปี อันเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เมื่อแสงจันทร์ส่องกระทบกับท้องน้ำ ก่อให้เกิดบรรยากาศงดงาม เหมาะแก่การลอยกระทงเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญที่สุด คงเป็นเพราะการกระทำการในคืนวันเพ็ญนั้น แสงจันทร์ส่องสว่าง ก่อให้เกิดความปลอดภัย และสะดวกในการทำกิจกรรม เนื่องจากในสมัยก่อน เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเอง

ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

.             กล่าวได้ว่า มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จากหลักฐาน ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของสุโขทัยไว้ ซึ่งนักวิชาการต่างเห็นพ้องต้องกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็น งานวันลอยกระทง

.             นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงใน พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งกล่าวถึงประเพณีลอยกระทงไว้ด้วย โดยได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทง สำหรับลอยประทีปรูปดอกบัวบานขึ้น เป็นคนแรก และประทีปรูปดอกบัวบานของ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ก็ยังคงรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความหลากหลาย ในด้านของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นแป้งขนมปัง ใบตอง กระดาษสา ฯลฯ ก็ตาม

.             วันลอยกระทงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ กระทง ซึ่งปัจจุบันนี้ มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ ให้งดใช้ กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม เป็นต้น และในกระทงนี้ นอกจากจะมี ดอกไม้ ธูป เทียน แล้ว ยังนิยมใส่ ผม เล็บ และเศษเหรียญ ลงไปด้วย เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัว

ตำนานการลอยกระทง

เพื่อบูชาพระจุฬามณี

.         เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันทะมหาดเล็กผู้ตามเสด็จ ครั้นรุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที เจ้าชายทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดี

.         เมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาด ตรัสให้นายฉันทะนำเครื่องประดับและม้ากัณฐกะกลับพระนคร ทรงตั้งพระทัยปรารภจะบรรพชา โดยเปล่งวาจา “สาธุ โข ปพฺพชฺชา” แล้ว จึงทรงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตัดพระเมาลี แล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พระอินทร์ได้นำผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้ และนำไปบรรจุยังพระจุฬามณีเจดียสถานในเทวโลก พระจุฬามณีตามปกติมีเทวดาเหาะมาบูชาเป็นประจำแม้พระศรีอริยเมตไตรย เทวโพธิสัตว์ซึ่งในอนาคต จะมาจุติบนโลกและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ยังเสด็จมาไหว้ การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี จึงถือเป็นการไหว้บูชาพระศรีอริยไตรยด้วย

เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก

.         เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากเผยพระธรรมคำสั่งสอนแก่สาธุชนโดยทั่วไปได้ระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้งจำพรรษาจนครบ ๓ เดือน พระองค์จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์ เมื่อท้าวสักกเทวราชทราบพุทธประสงค์ จึงเนรมิตบันไดทิพย์ขึ้น อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้ว ทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัสสนคร บันไดแก้วนั้นเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลง บันไดทองเป็นที่สำหรับเทพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จ บันไดเงินสำหรับพรหมทั้งหลายส่งเสด็จ ในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้ เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันทำ การสักการบูชาด้วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้ จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ (เป็นตำนานเดียวกับประเพณีการตักบาตรเทโวรับเสด็จพระพุทธองค์ลงจากดาวดึงส์)

เพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมสินธุ์

.         ยังมีพิธีการลอยกระทงตามคติพราหมณ์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ที่บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร นิยมทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หรือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็น ๒ ระยะ จะทำในกำหนดใดก็ได้

เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม

.         นิทานต้นเหตุเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นนิทานชาวบ้าน กล่าวถึงเมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ มีกาเผือกสองตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้ำ วันหนึ่งกาตัวผู้ออกไปกากินแล้วหลงทานกลับรังไม่ได้ ปล่อยให้นางกาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ ๕ ฟองรอด้วยความกระวนกระวายใจ จนมีพายุใหญ่พัดรังกระจัดกระจาย ฟองไข่ตกลงน้ำ แม่กาถูกลมพัดไปทางหนึ่ง

.         เมื่อแม่กาย้อนกลับมามีรังไม่พบฟองไข่ จึงร้องไห้จนขาดใจตาย ไปเกิดเป็นท้าวพกาพรหมอยู่ในพรหมโลก ฟองไข่ทั้ง 5 นั้นลอยน้ำไปในสถานที่ต่างๆ บรรดาแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โคและแม่ราชสีห์ มาพบเข้า จึงนำไปรักษาไว้ตัวละ ๑ ฟอง ครั้งถึงกำหนดฟักกลับกลายเป็นมนุษย์ทั้งหมดไม่มีฟองไหนเกิดมาเป็นลูกกาตาม ชาติกำเนิดเลย กุมารทั้ง ๕ ต่างเห็นโทษภัยในการเป็นฆราวาสและเห็นอานิสงส์ในการบรรพชา จึงลามารดาเลี้ยงไปบวชเป็นฤาษีทั้ง ๕ ได้มีโอกาสพบปะกันและถามถึงนามวงศ์และมารดาของกันและกัน จึงทราบว่าเป็นพี่น้องกัน

ฤาษีทั้ง ๕ มีนามดังนี้
* คนแรก ชื่อ กกุสันโธ (วงศ์ไก่)
* คนที่สอง ชื่อ โกนาคมโน (วงศ์นาค)
* คนที่สาม ชื่อ กัสสโป (วงศ์เต่า)
* คนที่สี่ ชื่อ โคตโม (วงศ์โค)
* คนที่ห้า ชื่อ เมตเตยโย (วงศ์ราชสีห์)

.         ต่างตั้งจิตอธิษฐาน ว่าถ้าต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ร้อนไปถึงมารดา ด้วยแรงอธิษฐาน ท้าวพกาพรหมจึงเสด็จมาจากเทวโลก จำแลงองค์เป็นกาเผือก แล้วเล่าเรื่องราวแต่ทนหลังให้ฟัง พร้อมบอกว่าถ้าคิดถึงมารดา เมื่อถึงเพ็ญเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ให้เอาด้ายดิบผูกไม้ตีนกา ปักธูปเทียนบูชาลอยกระทงในแม่น้ำ ทำอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงมารดา แล้วท้าวพกาพรหมก็ลากลับไป

.         ตั้งแต่นั้นมา จึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม แล้วเพื่อบูชารอยพระบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ส่วนฤาษีทั้ง ๕ ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้

* ฤาษีองค์แรก กกุสันโธ ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระกกุสันโธ
* ฤาษีองค์ที่สอง โกนาคมโน ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระโกนาคมน์
* ฤาษีองค์ที่สาม กัสสโป ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระกัสสปะ
* ฤาษีองค์ที่สี่ โคตโม ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระสมณโคดม
* ฤาษีองค์ที่ห้า เมตเตยโย ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย

.         พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์แรก ได้มาบังเกิดบนโลกแล้วในอดีตกาล พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ คือ พระพุทธเจ้าที่จะมาบังเกิดบนโลกในอนาคต ได้แก่ พระศรีอาริยเมตไตรย

เพื่อบูชาพระอุปคุตต์

.         การลอยกระทงเพื่อบุชาพระอุปคุตต์นี้ เป็นประเพณีของชาวเหนือและชาวพม่า พระอุปคุตต์เป็นพระอรหันต์เถระหลังสมัยพุทธกาล โดยมีตำนานความเป็นมาดังนี้

.         เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพุทธวิหารขึ้นทั่วชมพูทวีป มหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ “อโศการาม” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแคว้นมคธ หลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์สำเร็จแล้ว พระเจ้าอโศกทรงมีพระราชประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปบรรจุในในพระสถูปต่างๆ และบรรจุในพระมหาสถูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่มีความสูงประมาณครึ่งโยชน์ และประดับประดาด้วยแก้วต่างๆ ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้ปาฎลีบุตร อีกทั้งต้องการให้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน

.         แต่ด้วยเกรงว่าพญามารจะมาทำลายพิธีฉลอง มีเพียงพระอุปคุตต์ที่ไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถปราบพญามารได้ เมื่อพระอุปคุตต์ปราบพญามารจนสำนึกตัวหันมายึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้ว พระอุปคุตต์จึงลงไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิม

.         พระอุปคุตต์นี้ไทยเรียกว่า พระบัวเข็ม ชาวไทยเหนือหรือชาวอีสานและชาวพม่านับถือพระอุปคุตต์มาก ชาวพม่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเป็นต้องนิมนต์มาเช้าพิธีด้วยเสมอ ไทยเราใช้บูชาในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคล ฯลฯ

การลอยกระทง

.             การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่าง กันไป ส่วนใหญ่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน ๑๒ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัวฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ ตามความเชื่อของแต่ละแห่ง

.             ประเพณีลอยกระทงไม่ได้มีแต่ในไทยเท่านั้น ที่จีน อินเดีย เขมร ลาวและพม่าก็มีการลอยกระทงคล้ายๆกับบ้านเรา จะต่างกันก็ตรงที่รายละเอียด พิธีกรรมและความเชื่อในแต่ท้องถิ่น

.             พระยาอนุมานราชธน ได้สันนิษฐานว่า ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่า การลอยกระทงเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญ เมื่อพืชพันธุ์ธัญชาติงอกงามดีและเป็นเวลาที่น้ำเจิ่งนองพอดี ก็ทำกระทงลอยไปตามกระแสน้ำไหลเพื่อขอบคุณแม่คงคาหรือเทพเจ้าที่ประทานน้ำมา ให้ความอุดมสมบูรณ์ และเมื่อเสร็จแล้วจึงเล่นรื่นเริงด้วยความยินดี เท่ากับเป็นการสมโภชการงานที่ได้กระทำว่าได้ลุล่วงและรอดมาจนเห็นผลแล้ว

.             ต่อมา เมื่อมีความเจริญแล้ว การวิตกทุกข์ร้อนเรื่องเพาะปลูกว่าจะไม่ได้ผลก็น้อยลงไป แต่ก็ยังมีการบวงสรวงตามที่เคยทำมาจนเป็นประเพณี เพียงแต่ปรับให้เข้ากับความเชื่อของทางศาสนาที่ตนนับถือ เช่น มีการทำบุญเพิ่มขึ้นในทางพุทธศาสนา แต่ที่สุดก็เหลือแต่การเล่นสนุกสนานรื่นเริงเป็นส่วนใหญ่

.             เหตุที่ทำกระทงเป็นรูปดอกบัวนั้น ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือตำนานนางนพมาศ พระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไทย หรือพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย ได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองว่า เป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำตามพระราชพิธีในเวลากลางคืน และได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลายตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ธูป เทียนนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่ง ในคราวนั้นท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ พระสนมเอก (แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ปัจจุบันหลายชิ้นระบุว่า นางนพมาศไม่มีจริง) ก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น

.             เนื่องจากเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่ บานเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งในวันดังกล่าว สมควรทำเป็นกระทงแต่งประทีป ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาท เมื่อพระร่วงทรงรับทราบถึงความหมายดังกล่าวจึงมีพระราชดำรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับ กษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนปัจจุบัน

.             ตำนานการลอยกระทงตามความเชื่อของพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้นั้น ได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา กาลวันหนึ่ง นางสุชาดาอุบาสิกาได้ให้สาวใช้นำข้าวมธุปายาส (ข้าวกวนหรือหุงด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย) ใส่ถาดทองไปถวาย
เมื่อพระองค์เสวยหมดแล้ว ก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าหากวันใดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ก็ขอให้ถาดลอยทวนน้ำ ด้วยแรงสัตยาธิษฐานและบุญญาภินิหาร ถาดก็ลอยทวนน้ำไปจนถึงสะดือทะเล แล้วก็จมไปถูกขนดหางพระยานาคผู้รักษาบาดาล พระยานาคตื่นขึ้น พอเห็นว่าเป็นอะไรก็ประกาศก้องว่า “บัดนี้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติ ขึ้นในโลกอีกองค์แล้ว” ครั้นแล้วเทพยดาทั้งหลายและพระยานาคก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระยานาคก็ได้ขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อพวกเขาจะได้ขึ้นมาถวายสักการะได้ พระองค์ก็ทรงทำตาม ส่วนสาวใช้ก็นำความไปบอกนางสุชาดา ครั้นถึงวันนั้นของทุกปีนางสุชาดาก็จะนำเครื่องหอมและดอกไม้ใส่ถาดไปลอยน้ำ เพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำเสมอมา และต่อๆมาก็ได้กลายเป็นประเพณีลอยกระทงตามที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

.             กล่าวได้ว่าประเพณีการลอยกระทงถือเป็น คติธรรมอย่างหนึ่ง ที่บอกนัยให้พุทธศาสนิกชินได้เจริญรอยตามพระบาทของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามทั้งปวงนั่นเอง

ประเพณีการบูชาลอยกระทง จากพระไตรปิฎก

.             ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณโดยมีตำนานการสืบทอดตามความเชื่อถือมากมายหลายประการ
นอกจากประเทศไทยแล้ว การลอยกระทงที่คล้ายๆ กับของไทยยังมีในประเทศจีน อินเดีย เขมร และ พม่า จะต่างกันก็เพียงพิธีกรรมและความเชื่อในแต่ละแห่งซึ่งแม้แต่ในประเทศไทยเราเองก็มีวัตถุประสงค์ความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องนี้อย่างหลากหลาย เช่น

เชื่อว่าลอยกระทงเพื่อ
– บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
– บูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที
ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททา ในอินเดีย
– บูชาพระอุปคุตเถระ ที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล
ซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นพระเถระที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้
– ต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
– แสดงความขอบคุณพระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ
– ขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
– ระลึกถึงและส่งของไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

.             จากความเชื่อหลากหลายนั้น ถ้าจะเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเอง ก็ขอให้ตั้งจิตลอยกระทงบูชาพระพุทธองค์ จึงจะเป็นเหตุแห่งบุญกุศลที่ดีที่สุด ซึ่งในวันลอยกระทงทุกๆปีก็ตรงกับวันพระ จึงควรถือโอกาส รักษาศีล สวดมนต์เจริญสมาธิวิปัสสนา เป็นปฏิบัติบูชาไปด้วย

[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน
คือ อามิสบูชา ๑ ธรรมบูชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้ ธรรมบูชาเป็นเลิศ ฯ
(อามิสบูชา บูชาด้วยสิ่งของ | ธรรมบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติ)

คำบูชากล่าวก่อนลอยกระทง
อะหัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูชะยามิอะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัง ปูชา มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

(จะกล่าวเฉพาะคำแปลก็ได้)

ไม่ต้องตรงทุกคำก็ได้ ขอเพียงในใจจริงเข้าใจเจตนาว่าทำอะไรเพื่ออะไร
.             ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา รอยพระพุทธบาท ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทา โน้น ด้วยประทีปนี้ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ..

๙. ปทีปวิมาน
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปทีปวิมาน
[๙] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า
ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรูปงาม มีรัศมีรุ่งเรือง ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษ์ ฉะนั้น ท่านมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญ
อะไร อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะ
อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร
ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรัศมีสุกใสไพโรจน์ ล่วงเทวดาทั้งหลายเพราะ
บุญอะไร ท่านมีอวัยวะทุกส่วน***ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร
ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยัง
เป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้ และรัศมี
กายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะซักถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า
ในชาติก่อน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก
เมื่อถึงเดือนมืดมาก ได้เวลาตามประทีป ดิฉันได้ถวายดวงประทีปอันเป็น
อุปกรณ์กำจัดความมืดให้เป็นทาน อันว่าผู้ใด ถึงเวลาเดือนมืดมาก
ได้เวลาตามประทีป ได้ถวายประทีปอันเป็นอุปกรณ์กำจัดความมืดให้
เป็นทาน วิมานอันมีแสงสว่างเป็นผล ประดับด้วยดอกไม้จันทน์ และ
บัวขาวอย่างมากมาย ย่อมเกิดแก่ผู้นั้น ดิฉันมีผิวพรรณถึงเช่นนี้ เพราะ
การให้ประทีปเป็นทานนั้น อิฐผลสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ เพราะการ
ให้ประทีปเป็นทานนั้น อนึ่ง โภคทรัพย์ทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เกิดแก่ดิฉันเพราะการให้ประทีปเป็นทานนั้น เพราะการให้
ประทีปเป็นทานนั้น ดิฉันจึงมีรัศมีสุกใสไพโรจน์ล่วงเทวดาทั้งหลาย
มีสรีระร่างทุกๆ ส่วนสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพ
อันใหญ่ยิ่ง ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์ได้ให้
ดวงประทีปใดเป็นทานไว้ ด้วยการให้ประทีปนั้นเป็นทาน ดิฉันจึงมี
อานุภาพรุ่งโรจน์ถึงเช่นนี้ และรัศมีการของดิฉันจึงสว่างไสวไปทั่ว
ทุกทิศ.
จบ ปทีปวิมานที่ ๙
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๒๑๘ – ๒๔๗. หน้าที่ ๙ – ๑๐.

สูจิวิมานที่ ๑
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสูจิวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า
[๕๘] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด
๗๐๐ ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่าง
ไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า บุคคลให้
สิ่งใด ผลสิ่งนั้นย่อมไม่มี แต่ย่อมมีผลดีกว่าสิ่งที่ตนให้ ข้าพเจ้า
ได้ถวายเข็ม ๒ เล่ม การถวายเข็มนั้นแล เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้
สมบัติอันประเสริฐ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้ เพราะบุญกรรมนั้น
ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ สูจิวิมานที่ ๘.
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๒๐๕๙ – ๒๐๗๑. หน้าที่ ๘๔.

.             บุคคลให้สิ่งใด ผลสิ่งนั้นย่อมไม่มี แต่ย่อมมีผลดีกว่าสิ่งที่ตนให้ ได้เพียงถวายเข็มสองเล่ม ด้วยใจปลาบปลื้ม ยังมีอานิสงส์ถึงเพียงนี้ การลอยกระทงก็อย่าดูแคลนว่าได้ผลน้อยอานิสงส์น้อย หากตั้งจิตถูกตรงไปบูชาพระรัตนตรัยอันทรงคุณไม่มีประมาณ ย่อมได้อานิสงส์ไพศาลเกินจินตนาการคิดเอา

.             ตำนานความเชื่อของศาสนาพราหมณ์บอกว่า พิธีลอยประทีปแต่เดิมทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งสามคือ พระอิศวร พระนารายณ์และพระพรหม เป็นประเภทคู่กับลอยกระทง ก่อนจะลอยก็ต้องมีการตามประทีปก่อน ซึ่งตามคัมภีร์โบราณอินเดียเรียกว่า “ทีปาวลี”

โดยกำหนดทางโหราศาสตร์ว่า เมื่อพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิก พระจันทร์อยู่ราศีพฤกษ์เมื่อใด เมื่อนั้นเป็นเวลาตามประทีป และเมื่อบูชาไว้ครบกำหนดวันแล้ว ก็เอาโคมไฟนั้นไปลอยน้ำเสีย ต่อมาชาวพุทธเห็นเป็นเรื่องดี จึงแปลงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและการับเสด็จพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวข้าง ต้น โดยมักถือเอาเดือน ๑๒ หรือเดือนยี่เป็งเป็นเกณฑ์ (ยี่เป็งคือเดือนสอง ตามการนับทางล้านนา ที่นับเดือนทางจันทรคติ เร็วกว่าภาคกลาง ๒ เดือน)

.             ฝ่ายประเทศพม่าก็มีตำนานเหมือนกันว่า ครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้ครบ ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่ถูกพระยามารคอยขัดขวางเสมอ พระองค์ จึงไปขอให้พระอรหันต์องค์หนึ่ง คือพระอุปคุตช่วยเหลือ พระอุปคุตจึงไปขอร้องพระยานาคเมืองบาดาลให้ช่วย พระยานาครับปากและปราบพระยามารจนสำเร็จ พระเจ้าอโศกมหาราชจึงสร้างเจดีย์ได้สำเร็จสมพระประสงค์ แต่นั้นมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ คนทั้งหลายก็จะทำพิธีลอยกระทงเพื่อบูชาคุณพระยานาค
เรื่องนี้บางแห่งก็ว่า พระยานาคก็คือพระอุปคุตที่อยู่ที่สะดือทะเล และมีอิทธิฤทธิ์มาก จึงปราบมารได้ และพระอุปคุตนี้เป็นที่นับถือของชาวพม่าและชาวพายัพของไทยมาก

.            ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะมีคุณค่าต่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระผู้มีพระคุณแล้ว ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชม สังคม และศาสนาด้วย เช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มีการทำบุญก็คือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา และในหลายๆแห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองด้วย

ประเพณีลอยกระทง ไทยแต่ละภูมิภาค

.             ประเพณีลอยกระทงไทยแต่ละภูมิภาคต่างก็มีประเพณีปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม และความเชื่อของท้องถิ่นนั้นกระทงที่นำมาลอยส่วน ใหญ่มักจะประดิดประดอยเป็นรูปดอกบัวบานอย่างสวยงามด้วยวัสดุซึ่งหาได้ในท้องถิ่น เมื่อถึงเวลาพลบค่ำบรรดาผู้คนต่างนำกระทงที่เตรียมไว้มาปักดอกไม้ จุดธูป เทียน แล้วปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ บางคนก็ตัดผม และเล็บใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เคราะห์ต่างๆลอยไปพร้อมกับกระทง บางคนก็ใส่เงินลงไปในกระทงเพื่อเป็นการให้ ทานบางคนโดยเฉพาะหนุ่มๆ สาวๆก็อธิษฐานขอพรให้สมหวังในความรัก หลังจากลอยกระทงเสร็จแล้วก็ชักชวน กันดูการละเล่นรื่นเริงบนฝั่ง เช่น การจุดพลุ ดอกไม้ดอกไม้ไฟ และมหรสพต่างๆ

.             ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้บุคคลจากภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่กระทบกระเทือน ถึงแก่นสำคัญของประเพณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมสำคัญทางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยมีจุดยืนในการคงความสมดุลย์ระหว่างการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและการเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแนวหลักเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นเพียงพอในการเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนนั้นได้มากขึ้น

ประเพณีลอยกระทง ในที่ต่างๆ

๑. ประเพณีเทศกาลยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

.             เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาไทย และมีการตกแต่งโคมประทีปตามวัดและบ้าน การลอยกระทง ล่องสะเปา และ ปล่อยโคมทั้งโคมไฟและโคมควัน ขึ้นฟ้า เพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ และการเล่นมหรสพรื่นเริงต่างๆ

๒. ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

.             เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดตาก ใช้กะลามะพร้าวมาทำกระทงแล้วจุดไฟปล่อยให้ลอยเป็นสาย นับร้อยนับพัน ไหลไปตามร่องน้ำในลำน้ำปิง ส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับสวยงาม ขบวนกระทงสาย มีกระทงผ้าป่าน้ำ นำขบวน ในแพผ้าป่าน้ำมีการใส่ หมาก พลู บุหรี่ ผลไม้ และ เศษสตางค์ เพื่อเป็นทานสำหรับคนยากจนที่เก็บได

๓. ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

.             จังหวัดสุโขทัยริเริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๒๐ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย การประกวดโคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่ การเล่นพลุ ตะไล ไฟพะเนียง งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ มีการแสดงแสงเสียง เป็นต้น

๔. ประเพณีลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

.             จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณคลองคูเมืองเดิม หรือ คลองหลอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตภาคกลางที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ประเพณีลอยกระทงยังเป็น เป็นหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะต้องถือปฏิบัติเรียกว่า “พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมส่งน้ำ” ต่อมาเรียก “ลอยประทีป”

๕. ประเพณีลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.             จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อย้อนบรรยากาศไปสู่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรือง เป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตภาคกลางที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย การจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพ สินค้าอุปโภค บริโภค และตลาดน้ำจำลอง การจุดพลุ และโคมลอย

ภาคอีสาน จะตบแต่งเรือแล้วประดับไฟ เป็นรูปต่างๆ เรียกว่าไหลเรือไฟ

.             การลอยกระทงในภาคอีสาน เรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในจังหวัดนครพนม โดยการนำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่างๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่นๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำโขงดูสวยงามตระการตา นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยกระทงในประเทศต่างๆ เช่นที่เขมร จีน อินเดีย โดยมีคติความเชื่อและประวัติความเป็นมาตรงกันบ้างแตกต่างกันไปบ้าง

ประวัตินางนพมาศ

นางนพมาศ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของสมเด็จพระร่วงเจ้า

มีลอยกระทง มีนางนพมาศ มาดูประวัตินางนพมาศกันเถอะ

.             นางนพมาศ เป็นธิดาของพระศรีมโหสถกับนางเรวดี บิดาเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยพระยาเลอไท นางนพมาศได้ถวายตัวเข้ารับราชการในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ในยุคสุโขทัย เป็นที่โปรดปรานจนได้เป็นสนมเอกตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์

นางนพมาศ ได้เขียนตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ขึ้นเพื่อเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับราชการของนางสนมกำนัลทั้งหลาย

เรื่องนี้แต่งด้วยร้อยแก้วมีกลอนดอกสร้อยแทรก ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นใหม่ในมัยรัตนโกสินทร์ เพราะภาษาที่ใช้แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในวรรณคดีที่แต่งในยุคเดียวกันคือ คือศิลาจารึกหลักที่ ๑ และ ไตรภูมิพระร่วง

เนื้อเรื่องในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวถึงประเพณีต่างๆ ของไทย เช่น การประดิษฐ์ พานหมากสองชั้นรับแขกเมือง การประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว) เพื่อใช้ในพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป (ลอยกระทง) ซึ่งประเพณีนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เรียกอีกชื่อว่า หนังสือ นางนพมาศ

และนางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของพระร่วง มีอยู่ ๓ ครั้ง ดังนี้

.             ครั้งแรก เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป (ลอยกระทง) นางได้คิดประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว) มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงมาก

.             ครั้งที่สอง ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน เป็นพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู  นางนพมาศได้คิดประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรองด้วยดอกไม้งดงาม พระร่วงทรงโปรดปรานและรับสั่งว่า ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี รับแขกก็ดี  ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น ซี่งเป็นต้นเหตุของพานขันหมากเวลาแต่งงาน ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน

.             ครั้งที่สาม นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น ตรัสว่าแต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษาจะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้

นางนพมาศเป็นบุคคลที่ได้สมญาว่า “กวีหญิงคนแรกของไทย” ดังเช่นที่เขียนไว้ว่า

“ทั้งเป็นสตรี สติปัญญาก็น้อยกว่าบุรุษ แล้วก็ยังอ่อนหย่อนอายุ กำลังจะรักรูปและแต่งกาย ซึ่งอุตสาหะพากเพียร กล่าวเป็นทำเนียบไว้ ทั้งนี้เพื่อหวังจะให้สตรีอันมีประเภทเสมอด้วยตน พึงให้ทราบว่าข้าน้อยนพมาศ กระทำราชกิจในสมเด็จพระร่วยงเจ้ากรุงมหานครสุโขทัย ตั้งจิตคิดสิ่งซึ่งเป็นการควรกับเหตุถูกต้องพระราชอัชฌาสัยพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ปรากฎชื่อแสียงว่าเป็นสตรีนักปราชญ์ ฉลาดในวิชาช่างอยู่ชั่วกัลปาวสาน ”

บทปฏิบัติของนางนพมาศ

“พึงให้ทราบว่า ข้าน้อยนพมาศ พึงกระทำกิจในสมเด็จพระร่วงเจ้ากรุงพระมหานครสุโขทัย ตั้งจิตคิดสิ่งซึ่งเป็นที่ควรกับเหตุ ถูกต้องพระราชอัชฌาสัยพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ปรากฏชื่อเสียงว่า เป็นสตรีนักปราชญ์ฉลาดในวิชาช่างอยู่ชั่วกัลปาวสาน”

การประดิษฐ์โคมในพระราชพิธีจองเปรียง

“ข้าพระองค์สำคัญใจคิดเห็นว่าเป็นนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือนสิบสอง พระจันทร์แจ่มแสงปราศจากเมฆมลทิน อันว่าดวงดอกชาติโกสุมประทุมมาลย์มีแต่จะแบ่งบานกลีบรับแสงอาทิตย์ ถ้าชาติอุบลเหล่าใดบานผกาเกสรรับแสงจันทร์แล้วก็ได้ชื่อว่า ดอกกระมุท ข้าพระองค์จึงทำโคมลอยเป็นรูปดอกกระมุท ซึ่งบังเกิดมีอยู่ยังนัมมทานที อันเป็นที่พระบวรพุทธบาทประดิษฐาน”

เพลงที่เกี่ยวข้องวันลอยกระทง

เพลง รำวงวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

เพลง November,Full-Moon-shine

November full moon shine

Loy Krathong

Loy Krathong

And the water high

In the gold river and the Klong

Loy Loy Krathong

Loy Loy Krathong

Loy Krathong is here

And everybody full of cheer

We’re together at the Klong

Each one with his Krathong

As we push away we pray,

We can see a better day

ประโยชน์ คุณค่า และ ความสำคัญลอยกระทง

.             ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย ซึ่งมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อให้ความเคารพ และขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาน้ำที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือ ทำความเสียหายแก่น้ำ เช่น ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำ หรือลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์ ซึ่งประเพณีลอยกระทงก่อให้เกิดคุณค่าและความ สำคัญ ดังนี้

๑. คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์ แก่เรา
๒. คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
๓. คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ
๔. คุณค่าต่อศาสนา เป็นการช่วยกันรักษาและทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ

กิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริม ในการลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้มีการถือปฏิบัติและสืบทอดต่อไป ได้แก่
๑. การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังงานลอยกระทง เช่น ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ จากนั้นก็นำกระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลอง และทำพิธีระลึกบูชาคุณค่า ของน้ำ โดยการตั้งคำปฏิญาณที่จะรักษาแหล่งน้ำต่อไป
๒. การทำบุญให้ทาน ฟังเทศน์และถือศีลปฏิบัติธรรม ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
๓. การรณรงค์ประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือเป็นวัสดุที่ใช้เป็นอาหารสำหรับ สัตว์น้ำ เช่น ปลา ได้
๔. การจัดขบวนแห่กระทง และการจัดกิจกรรมประกวดกระทง โคมลอย ไม่ควรให้ความสำคัญกับการประกวด นางนพมาศ มากเกินไปนัก
๕. การจุดดอกไม้ไฟ ควรจุดอย่างระมัดระวัง ในเวลา และบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น
๖. การละเล่นรื่นเริงตามความเหมาะสมตามประเพณีท้องถิ่นนั้น ๆ
๗. การรณรงค์ไม่ปล่อยน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแหล่

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันลอยกระทง

๑. นำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง หรือตามแหล่งน้ำที่มีการจัดพิธี
๒. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นเมือง เช่น รำวง เพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
๓. จัดนิทรรศการ หรือพิธีการลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย
๔. จัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง

๕ สิ่งที่ไม่ควรพลาด ในวันลอยกระทง

๑. ไปกับสาวๆ หนุ่มๆ
.             จะขาดหวานใจไปได้ยังไง กับเทศกาลโรแมนติกเช่นนี้ ชวนได้ทั้ง หนุ่มๆ แฟนสาวๆ ขอให้ไม่เกลียดหน้ากันก็พอ หรือจะไปเป็นหมู่คณะเพื่อนๆ ก็ไม่ว่ากัน จะได้ครื้นเครงหรรษามากขึ้น แต่แนะนำว่าไปกันสองคนน่ะเวิร์คสุด ริมน้ำใต้แสงจันทร์ นี่มันวันแห่งความหวานชัดๆ

๒. บริเวณปล่อยกระทง
.            ใครที่คิดจะลอยที่คลองเน่าๆ แถวบ้าน หรือแม่น้ำที่ลับตาไร้ผู้คน อันนี้เห็นจะปลีกวิเวกและไม่สนุกไปหน่อย เทศกาลเจ๋งๆ แบบนี้มันต้องมีบรรยากาศที่คึกคักกันสิ จะได้มีความรู้สึกร่วมไปด้วย โดยพี่มิ้งค์ขอแนะนำคร่าวๆ เช่นที่
สวนสันติชัยปราการ ตรงถนนพระอาทิตย์, สระในจุฬาฯ เป็นต้น

๓. รักธรรมชาติ
.             อย่าลืมว่าจุดสำคัญของการลอยกระทง เพราะนอกจากจะสืบสานประเพณีอันดีงามแล้ว ตามความเชื่อที่เล่าขานต่อกันมา ถือว่าเป็นพิธีในการขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย เพราะเราอาจเผลอไปทำอะไรไม่ดีไว้กับแม่น้ำลำคลองต่างๆ  ดังนั้น กระทงโฟม อย่านำไปลอยโดยเด็ดขาด ขณะที่กระทงจากต้นกล้วยก็ใช้เวลาพอตัว กว่าจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติ กระทงที่น่าจะย่อยสลายเร็วที่สุด คือ กระทงที่ทำมาจากขนมปัง จะเลือกอะไรก็ได้ ตามใจน้องๆ แต่อย่าทำลายเจตนาในการไม่ทำลายธรรมชาตินะครับ

๔.ซึมซับบรรยากาศ
.             ซื้อกระทง – ลอย – กลับบ้าน ไม่เอาๆ เทศกาลดีๆ หนึ่งปีมีครั้งเดียวอย่างนี้ จะมาทำส่งๆ เสร็จๆ แล้วเผ่นกลับบ้านกันได้อย่างไร มันต้องซึมซับบรรยากาศกันสักหน่อย หลังจากที่เราลอยกระทงน้อยของเราไปสู่แม่น้ำแล้ว อาจจะนั่งดูผู้คนสนุกสนานไปกับเทศกาลตรงหน้า อาจพกกล้องถ่ายรูปสำหรับไปถ่ายภาพบรรยากาศก็ได้ หรือมองกระทงโยกเอนไปตามจังหวะกระแสน้ำก็เพลินไปอีกแบบ

“ท่ามกลางความมืดมิดของสายน้ำ มีจุดไฟสีเหลืองสว่างอร่ามอยู่ทั่วบริเวณ เหมือนท้องฟ้าที่สุกสกาวไปด้วยหมู่ดาวนับพัน” เหตุการณ์นี้มีวันเดียวของปีเท่านั้นนะจ๊ะ น้องๆ ลองชิมรสชาติบรรยากาศกันดู

๕. ทำใจสบายๆ
.               ไหนๆ ก็มางานเทศกาลดีๆ ทั้งที อย่าทำให้เสียอารมณ์ ด้วยการอารมณ์เสียเลย ไปเจอกระทงราคาแพงผิดปกติ ก็อย่าขี้บ่น ถือว่านานๆ ที ทำใจสบายๆ หรือ เห็นเด็กมาไล่เก็บกระทง เก็บเศษสตางค์ในกระทง พี่มิ้งค์ว่าก็อย่าไปไล่จิกด่า สาปแช่งให้จมน้ำตาย ถือเสียว่าเราได้ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวไปแล้ว จะไปหวงมันอีกทำไม

วันลอยกระทง อย่าลืม ๕ ข้อนี้นะจ๊ะ

►ประเพณีทางราชการ◄

วันฉัตรมงคล

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ วันฉัตรมงคล

ความหมาย

.             ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ฉัตรมงคล” หมายถึง พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมาของการจัดพิธีบรมราชภิเษก

.             การจัดพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพิธีการจัดขึ้นเพื่อต้อนรับประมุขของประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้ง พ่อขุนผาเมือง ได้อภิเษก พ่อขุนบางกลางหาว หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไท

.             ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระองค์ได้ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูพระราชพิธีพระบรมราชภิเษกให้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

.             พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า ” พระบาท “นำหน้า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ คำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชั้น

.             ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นวันจุดเทียนชัย และวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นวันประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

.             พระราชพิธีฉัตรมงคลรัชกาลปัจจุบัน ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงทำพิธีพระบรมราชภิเษก เสด็จขึ้นครองราชเป็นลำดับที่ ๙ แห่งราชวงค์จักรี จึงถือว่า วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันมงคลสมัย พสกนิกรและรัฐจึงได้ร่วมกันจัดพระราชพิธีขึ้นเรียกว่า ” รัฐพิธีฉัตรมงคล” บ้างก็เรียกว่า “พระราชพิธีฉัตรมงคล

.             ครั้งก่อน ก่อนสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่มีพิธีนี้ คงมีแต่พนักงานฝ่ายหน้า ฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง จัดงานสมโภชเครื่องราชูปโภค และตำแหน่งซึ่งตนรักษามา ในเดือนหก ทางจันทรคติ สมัยนั้นไม่ถือเป็นงานหลวง กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาพิเษก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔ แล้ว พระองค์ทรงพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษก เป็นมงคลสมัย ประเทศทั้งหลายที่มีพระเจ้าแผ่นดินครองประเทศ ย่อมนับถือวันนั้น เป้นวันนักขัตฤกษ์ มงคลกาล ต่างก็จัดงานขึ้นเป็นอนุสรณ์ ส่วนในประเทศของเรายังไม่มี ควรจะจัดขึ้น แต่ประกาศแก่คนทั้งหลาย ว่าจะจัดงาน วันบรมราชาภิเษก หรือ งานฉัตรมงคล ผู้คนในขณะนั้น ยังไม่คุ้นเคย ย่อมไม่เข้าใจ จะต้องทรงอธิบายชี้แจงยืดยาว จึงโปรด ให้เรียกชื่อไปตามเก่าว่างานวันสมโภชน เครื่องราชูปโภค แต่ทำในวันคล้ายวันราชาภิเษก นิมนต์พระมาสวดมนต์ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ รุ่งขึ้นพระสงฆ์ฉัน ที่พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท

.             ด้วยเหตุนี้จึงถือว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นคร้งแรก ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ จัดงาน ๓ วัน วันแรกตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคม เป็นงาน พระราชกุศล ทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมริทรวินิจฉัย อุทิศถวายแด่พระบรมราชบุรพการี เป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดมนต์ แล้วพระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดับปกรณืพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรม ราชบุพการี วันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล มีงานเลี้ยงพระ และสมโภชเครื่องราชกุธภัณฑ์ ตอนเที่ยง ทหารบก ทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด ในวันนี้ จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ตราจุลจอมเกล้า แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานด้วย

พระราชพิธีบรมราชภิเษก

สำหรับขั้นตอนพิธี ที่สำคัญแบ่งออกเป็น ๕ ลำดับดังนี้

๑. ขั้น เตรียมพิธี การตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก สำหรับน้ำอภิเษกนั้น แต่เดิมจะใช้น้ำจากแม่น้ำ ๕ สาย หรือ ปัญจมหานที ในชมพูทวีป คือ คงคา ยมนา อิรวดี สรภู และมหิ แต่ในรัชกาลปัจจุบัน จะตักน้ำมาจาก สถานที่สำคัญ ๑๘ แห่ง และทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์ ตามจังหวัดต่าง ๆแล้วส่งเข้ามาเจือปน เป็นน้ำมุรธาภิเษก

พระพุทธเจดีย์ ที่สำคัญทั้ง ๑๘ แห่ง มี

๑. พระพุทธบาท                      จังหวัดสระบุรี
๒. วัดพระศรีมหาธาตุ                  จังหวัดพิษณุโลก
๓. วัดมหาธาตุ                         จังหวัดสุโขทัย
๔. พระปฐมเจดีย์                      จังหวัดนครปฐม
๕. วัดมหาธาตุ                         จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. พระธาตุหริภุญชัย                  จังหวัดสำพูน
๗. พระธาตุพนม                       จังหวัดนครพนม
๘. พระธาตุแช่แห้ง                    จังหวัดน่าน
๙. บึงพระลานชัย                      จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐. วัดมหาธาตุ                        จังหวัดเพชรบุรี
๑๑. วัดบรมธาตุ                        จังหวัดชัยนาท
๑๒. วัดโสธร                           จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓. วัดพระนารายณ์มหาราช          จังหวัดนครราชสีมา
๑๔. วัดศรีทอง                         จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕. วัดพลับ                           จังหวัดจันทบุรี
๑๖. วัดมหาธาตุ ไชยา                 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๗. วัดตานีณรสโมสร                 จังหวัดปัตตานี
๑๘. วัดทอง                            จังหวัดภูเก็ต

สำหรับน้ำมุรธาภิเษก จะเจือน้ำจากปัจมหานที ในอินเดีย และปัจจมหานที ในไทย คือ

๑. แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง
๒. แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบลท่าชัย จังหวัดเพชรบุรี
๓. แม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดางดึงษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี
๕. แม่น้ำบางปะกง ตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก

นอกจากนี้ ยังมีพิธีการ จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และตราราชลัญจกร ในพระอุดบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วย

๑. พิธีเบื้องต้น

มีการตั้งน้ำวงด้าย จุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระบรมราชาภิเษก

๒. พิธีบรมราชาพิเษก

.             เริ่มด้วยการสรงน้ำพระมุรธาภิเษก จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร ราชอาสน์ ราชบัณฑิต และพราหมณ์ นั่งประจำ ๘ ทิศ กล่าวคำถวาย พระพรชัยมงคล ถวายดินแดนแต่ละทิศ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครอง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม อันเป็นวันประกอบพิธี บรมราชาภิเษก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงมุรธาภิเษกแล้ว ทรงเครื่องต้นเสด็จออกประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐทิศภายใต้ สตปฎลเศวตฉัตร สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก และพราหมณ์ ทำพิธี ถวายน้ำเทพมนต์ เวียนแปดทิศ สำหรับพระสุพรรณบัฏ ได้จารึก พระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร” เมื่อถวายเครื่องราชกุธภัณฑ ์ต่าง ๆ แล้ว พระราชครู ถวามพระพรชัย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการตอบ พระราชอารักษาแด่ประชาชนชาวไทยว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยขน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”

๓. พิธีเบื้องปลาย


.             เสด็จออกมหาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ให้คณะทูต สมาชิกสภาผู้แทน และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทรงมีพระบรมราชโองการตรัสตอบขอบใจทั่วกัน

๔. การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

.             เป็นการเสด็จพระราช ดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งจัดเป็นราชประเพณี สำคัญพิธีหนึ่ง เมื่อเสด็จการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาศชื่นชมพระบารมี

เครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์

.             เครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ คือ เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์สยามตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทยรับประเพณีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์มาจากขอม ซึ่งรับทอดมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง เป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์ ที่มีพราหมณ์ (พระมหาราชครู) เป็นผู้กล่าวคำถวาย ตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ เครื่องราชกกุธภัณฑ์จึงล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพทั้งสิ้น

.             ประเพณีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยมีปรากฏมา แต่ครั้งสมัยสุโขทัย และในสมัยอยุธยาก็ยึดถือพระราชประเพณีนี้สืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

.             ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ฯ ทรงเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องทรง ๕ ชนิด ดังต่อไปนี้

พระมหาพิชัยมงกุฎ

.             เป็นราชสิราภรณ์ แสดงสัญลักษณ์ยอดวิมานของพระอินทร์หรือเทพ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำด้วยทองลงยาประดับเพชร ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระราช สมบัติไปเที่ยวหาซื้อเพชร ได้เพชรเม็ดใหญ่จากเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดับไว้บนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ พระราชทานนามว่า “พระมหาวิเชียรมณี” พระมหาพิชัยมงกุฎรวมพระจอน สูง ๖๖ เซนติเมตร หนัก ๗.๓ กิโลกรัม
.             พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสิ่งสำคัญในบรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระมหากษัตริย์จะทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระแสงขรรค์ชัยศรี

.             เป็นพระแสงราชศัสตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ พระขรรค์ หมายถึงพระปัญญาในการปกครองบ้านเมือง พระแสงองค์นี้มีประวัติว่า เป็นของเก่า เดิมตกจมอยู่ในทะเลสาบเขมร ที่เมืองเสียมราฐ ชาวประมงทอดแหได้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๗ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เจ้าเมืองเสียมราฐ ได้นำทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ เมื่อวันที่พระแสงองค์นี้มาถึงพระนคร ได้เกิดอสุนีบาตตกในพระนครถึง ๗ แห่ง เช่นที่ประตูวิเศษไชยศรี และประตูพิมานไชยศรี ซึ่งเป็นทางที่อัญเชิญ พระแสงองค์นี้ผ่านไป ดังนั้น ประตูพระบรมมหาราชวังดังกล่าวจึงมี คำท้ายชื่อว่า “ไชยศรี” ทั้งสองประตู เช่นเดียวกับ ชื่อพระขรรค์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทำด้ามและฝักขึ้นด้วยทองลงยาประดับมณีใช้เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์
.             พระแสงขรรค์ชัยศรีนี้ เฉพาะส่วนที่เป็นองค์พระขรรค์ยาว ๖๔.๕ เซนติเมตร ประกอบด้ามแล้วยาว ๘๙.๘ เซนติเมตร หนัก ๑.๓ กิโลกรัม สวมฝักแล้วยาว ๑๑ เซนติเมตร หนัก ๑.๙ กิโลกรัม พระแสงขรรค์ชัยศรีเป็นพระแสงราชศัสตราที่สำคัญที่สุดในพระราชพิธีสำคัญหลาย พิธี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

ธารพระกร

.             ของเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤษ์ปิดทอง หัวและสันเป็นเหล็ก คร่ำลายทอง ที่สุดสันเป็นซ่อม ลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุที่ใช้ในการชักมหาบังสุกุล เรียกธารพระกรของเดิมนั้นว่า ธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างธารพระกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งด้วยทองคำ ภายในมีพระแสงเสน่า ยอดมีรูปเทวดา จึงเรียกว่า ธารพระกรเทวรูป แต่ที่แท้ลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็นธารพระกร แต่ได้ทรงสร้างขึ้นแล้วก็ทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กลับเอาธารพระกรชัยพฤกษ์ออกใช้อีก ยกเลิกธารพระกรเทวรูป เพราะทรงพอพระราชหฤทัยในของเก่า ๆ จึงคงใช้ธารพระกรชัยพฤกษ์อยู่ต่อมา ธารพระกรมีความยาว ๑๑๘ เซ็นติเมตร
.             ธารพระกรนี้ เป็นที่นิยมตามราชสำนักอื่น ๆ เช่นกัน เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า พระมหากษัตริย์ทรงครองราชย์โดยธรรม

วาลวีชนี (พัดและแส้)

.             พัดวาลวีชนีทำด้วยใบตาล แต่ปิดทองทั้ง ๒ ด้าน ด้ามและเครื่องประกอบทำด้วยทองลงยา ส่วนพระแส้ทำด้วยขนจามรี ด้ามเป็นแก้ว ทั้ง ๒ สิ่งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้น “วาลวีชนี” เป็นภาษาบาลี แปลว่า เครื่องโบกทำด้วยขนวาล ตรงกับที่ไทยเรียกจามรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้สร้างแส้ขนจามรีขึ้น และให้ใช้คู่กันไปกับพัดวาลวิชนี
.             วาลวีชนีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพระราชภาระกิจของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์ผู้ปัดเป่าภัยให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

ฉลองพระบาทเชิงงอน

.             ฉลองพระบาทมีที่มาจากเกือกแก้ว ซึ่งหมายถึง แผ่นดินอันเป็นที่รองรับเขาพระสุเมรุราช และเป็นที่อาศัยแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายทั่วแว่นแคว้นขอบขัณฑสีมา
.             ฉลองพระบาทเชิงงอนนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ตามแบบอินเดียโบราณ

.             เครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์นี้ และเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ เก็บรักษาไว้ ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในหมู่พระมหามนเทียร ภายในพระบรมมหาราชวัง เดิมเจ้าพนักงานที่รักษาเครื่องราชูปโภคได้จัดพิธีสมโภชเครื่องราชูปโภคและ เครื่องราชกกุธภัณฑ์เป็นประจำทุกปี โดยเลือกทำในเดือน ๖ เพราะมีพระราชพิธีน้อย จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่าวันพระบรมราชาภิเษก เป็นวันมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขึ้นเป็น ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๓๙๔ พระราชทานชื่อว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เพิ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชแห่งกรุงรัตน โกสินทร์ เปลี่ยนเรียกชื่อพระราชพิธีว่า พระราชกุศลทักษิณานุปทาน และ พระราชพิธีฉัตรมงคล สืบมาจนปัจจุบันนี้

………………………………………………………………………………………..

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันฉัตรมงคล

๑.จัดสัมมนา/เสวนาทางวิชาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลและความสำคัญ
๒.รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลและความสำคัญ
๓.ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือน
๔.กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล

๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

๒. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๓. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน

.         เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันที่ 5 พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุด มิได้